Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Zahájení územního řízení na stavbu Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1

Zahájení územního řízení na stavbu Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1 3

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) přezkoumal předloženou žádost z 29. 7. 2019 podle § 86 stavebního zákona a v souladu s § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona a oznamuje zahájení územního řízení, které je zároveň navazujícím řízením zákona EIA.

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) přezkoumal předloženou žádost z 29. 7. 2019 podle § 86 stavebního zákona a v souladu s § 87 odst. 1 a 2 stavebního zákona a oznamuje zahájení územního řízení na stavbu Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1, které je zároveň navazujícím řízením podle § 3 písm. g) bod 1. zákona EIA.

Stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě stavby i od ústního jednání, neboť mu jsou poměry v území známy a žádost, její přílohy a předložená dokumentace k územnímu řízení poskytují dostatečný podklad pro posouzení záměru.
Stavební úřad zároveň určuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) lhůtu 45 dnů ode dne zveřejnění oznámení o zahájení územního řízení 13. 12. 2023, do kdy se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí, uplatnit své námitky, dotčené orgány svá závazná stanoviska a veřejnost své připomínky.
Řízení zahájené dnem obdržení žádosti je vedeno pod spisovou značkou výst. 48857/2019/To podle ustanovení § 84 – 93 stavebního zákona pro územní řízení a podle § 9b – 9d zákona EIA. Dle povahy věci se na toto řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“) ve znění zákona č. 225/2017 Sb., t.j. ve znění platném ke dni podání žádosti (do 31.7.2019).
V textu oznámení jsou dva odkazy na dokumentace EIA:
EIA MZP214 a EIA MZP208
Do podkladů řízení a příslušné dokumentace lze nahlédnout na stavebním úřadě, který navazující řízení vede, tj. v budově Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, Karlštejnská 259, Černošice, kancelář č. 1.08, a to v úřední dny v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Na nahlížení do spisu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).
Oznámení zahájení územního řízení na stavbu Vestecká spojka, II. etapa včetně napojení na D1 Typ: PDF dokument, Velikost: 237.84 kB
Podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na Stavební úřad Černošice Typ: PDF dokument, Velikost: 440.28 kB

Veřejnost (jedna nebo více osob) může v souladu s § 9c odst. 1 zákona EIA nahlížet do podkladů rozhodnutí a uplatnit připomínky k záměru v zákonné lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, nestanoví-li správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší (zde 45 dní, viz výše).
Pokud se do 30 dnů od zveřejnění informací přihlásí stavebnímu úřadu podáním písemného oznámení záměrem dotčený územní samosprávný celek nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona EIA, stávají se též účastníkem navazujícího řízení.
Dotčenou veřejností uvedenou v § 3 písm. i) bodě 2 je právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení s informacemi o navazujícím řízení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona EIA.

Dne 19. 6. 2019 byla podána na ÚMČ Praha – Šeberov žádost o vydání stanoviska k územnímu řízení pro akci „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1“.
Dne 21. 8. 2019 byly doplněny podklady o aktualizovanou přílohu F.3. Hluková studie, zpracovanou společností ATEM s.r.o v červenci 2019 s žádostí o uznání předkládané aktualizované Hlukové studie jako relevantního podkladu pro vydání stanoviska. MČ Praha – Šeberov nechala předloženou projektovou dokumentaci posoudit z hlediska hluku firmou AKON Ing. Karlem Šnajdrem a z hlediska dopravního firmou DIKK CZ s.r.o Ing. Jitkou Borovičkovou.
Na základě posouzení hluku firmou AKON vaši žádost ze dne 21. 8. 2019 o uznání předkládané aktualizované Hlukové studie jako relevantního podkladu pro vydání stanoviska vám sdělujeme, že předloženou hlukovou studii neuznáváme jako relevantní, z důvodů připomínek Ing. Šnajdra, které přikládáme ke stanovisku.
Znění stanoviska MČ Praha - Šeberov Typ: PDF dokument, Velikost: 288.88 kB.

Jelikož předložená dokumentace pro územní řízení nebyla upravena dle požadavků obsažených v předaném stanovisku k projektové dokumentaci (usnesení RMČ č. 13/21/2019/RMČ ze dne 18. 9. 2019), byla podána námitka k zahájení územního řízení (usnesení mimořádného zasedání ZMČ č. 3/MIM1/2024/ZMČ ze dne 26. 1. 2024).
Namitky MC_01_2024_vyjadreni k UR Typ: PDF dokument, Velikost: 272.69 kB.

Přílohy k námitkám k zahájení územního řízení:
Ing. Karel Šnajdr, Akustik konsultant, AKON – Podklad k vyjádření k dokumentaci „VESTECKÁ SPOJKA, II. ETAPA VČETNĚ NAPOJENÍ NA D1“ Typ: PDF dokument, Velikost: 1.78 MB
Ing. Jitka Borovičková, DIKK CZ s.r.o. - Dopravní posouzení – VESTECKÁ SPOJKA, II. ETAPA, VČETNĚ NAPOJENÍ NA D1 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.26 MB

Přílohy

Vyjadreni MC_09_2019.pdf

Vyjadreni MC_09_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 288,88 kB

SU Cenosice_zahajeni UR 12_2023.pdf

SU Cenosice_zahajeni UR 12_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,84 kB

podani na SU VCernosice_Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf

podani na SU VCernosice_Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,28 kB

Namitky MC_01_2024_vyjadreni k UR.pdf

Namitky MC_01_2024_vyjadreni k UR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 272,69 kB

Snajdr 07_2019_posudek pro MČ Praha Šeberov - DUR - Vestecká spojka.pdf

Snajdr 07_2019_posudek pro MČ Praha Šeberov - DUR - Vestecká spojka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,78 MB

Dopravni Posouzení_VS_15072019_Borovickova_07_2019.pdf

Dopravni Posouzení_VS_15072019_Borovickova_07_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,26 MB
Datum vložení: 13. 12. 2023 15:35
nahoru

Projekty