Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Starosta

Starostkou Městské části Praha - Šeberov byla zvolena Ing. Petra Venturová na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2022. Starostkou byla již ve volebních obdobích 2006-2010, 2010-2014, 2017-2018 a v letech 2018-2022.

Ing. Petra Venturová

starostka

Ing. Petra Venturová

Starosta městské části

1. Starostu volí zastupitelstvo městské části z řad svých členů. Starosta setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období, až do zvolení nového starosty nebo místostarosty.

2. Starosta zastupuje městskou část navenek. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě neobsazení funkce starosty zastupuje jeho funkci místostarosta.

3. Starosta z titulu své funkce zejména (nestanoví-li zastupitelstvo městské části jinak):

 

 • svolává a řídí zasedání rady a zastupitelstva městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání, spolu s místostarostou podepisuje usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva,
 • předkládá návrhy k projednávání na zasedání zastupitelstva a rady městské části,
 • jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, schvaluje jeho pracovní náplň a stanovuje úkoly, hodnotí jeho činnost a navrhuje odměny,
 • má právo užívat závěsný odznak při občanských obřadech a při významných společenských akcích,
 • zodpovídá za koordinaci činnosti městské části s ostatními městskými částmi,
 • zodpovídá za koordinaci činnosti městské části s orgány hl. m. Prahy,
 • zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části,
 • vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem nebo radou městské části, nebo pokud tak stanoví zákon,
 • projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva městské části,
 • je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městské části požádat o součinnost Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy,
 • zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části,
 • zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje městské části,
 • plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a rada městské části.


4. Z výkonu své funkce je starosta odpovědný zastupitelstvu městské části. Právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady městské části, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná.

5. Starosta je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části.

6. Starosta je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.

nahoru

Projekty