Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Zastupitelstvo MČ

Ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly ve dnech 23. 9. - 24. 9. 2022, byli zvoleni zastupiteli Městské části Praha-Šeberov:

za PRO LEPŠÍ OBEC a STAN: 1. Ing. Petra Venturová, 2. Jitka Žáková, 3.  Miroslav Dvořák, 4. Ing. Václav Pařík, 5. Ing. Magdaléna Melzerová, 6. Jaroslav Hertl, 7. Mgr. Jiří Melzer, 8. Ing. Jiří Francek, 9. Mgr. Tomáš Tureček, 10. MDDr. Veronika Tlášková Hachová, 11. Petr Dvořák

za Společně ODS a nezávislí: 1. Ing. Petr Štěpánek

za TOP09 a Náš Domov - dobrá adresa: 1. Marta Hrubá, 2. PaedDr. Jiří Pilař., 3. Ing. Vladimír Mencl

Zasedání zastupitelstva se konají v pondělí od 18:00 ve Špejcharu (V Ladech č.p. 1020). Pokud není program naplněn, zasedání se nesvolává.

Termíny zasedání zastupitelstva.

Ing. Petra Venturová

Ing. Petra Venturová

starostka

Jitka Žáková

 Jitka Žáková

místostarostka

Miroslav Dvořák

Miroslav Dvořák

radní

Ing. Václav Pařík

Ing. Václav Pařík

radní

Ing. Magdaléna Melzerová

Ing. Magdaléna Melzerová
místostarostka

Jaroslav Hertl

Jaroslav Hertl

zastupitel

Mgr. Jiří Melzer

Mgr. Jiří Melzer

zastupitel, předseda finančního výboru

Ing. Jiří Francek

Ing. Jiří Francek

zastupitel, člen finančního výboru
 

Mgr. Tomáš Tureček

Mgr. Tomáš Tureček

zastupitel, člen finančního výboru

MDDr. Veronika Tlášková Hachová

MDDr. Veronika Tlášková Hachová

zastupitelka

 • Zvolen(a) za: PRO LEPŠÍ OBEC a STAN
 •  

Petr Dvořák

Petr Dvořák

zastupitel

 • Zvolen(a) za: PRO LEPŠÍ OBEC a STAN
 •  

Ing. Petr Štěpánek

Ing. Petr Štěpánek

zastupitel, člen kontrolního výboru

Marta Hrubá

Marta Hrubá

zastupitelka, členka kontrolního výboru

 • Zvolen(a) za: TOP 09 a Náš Domov - dobrá adresa
 • E-mail: hruba@seberov.cz

PaedDr. Jiří Pilař

PaedDr. Jiří Pilař

zastupitel, předseda kontrolního výboru

 • Zvolen(a) za: TOP 09 a Náš Domov - dobrá adresa
 • E-mail: pilar@seberov.cz

Ing. Vladimír Mencl

Ing. Vladimír Mencl

zastupitel, člen finančního výboru

 • Zvolen(a) za: TOP 09 a Náš Domov - dobrá adresa
 • E-mail: mencl@seberov.cz

Zastupitelstvo městské části

 • Zastupitelstvo městské části je složeno z členů zastupitelstva městské části.
 • Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a na práva a povinnosti jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a na práva a povinnosti členů zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
 • Počet členů zastupitelstva městské části na příští volební období stanoví zastupitelstvo městské části nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Pokud nebyl počet členů zastupitelstva určen v této lhůtě, volí se počet členů zastupitelstva městské části podle dolní hranice rozpětí uvedeného v odstavci 2.
 • Zastupitelstvo městské části při stanovení počtu členů zastupitelstva městské části přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Počet členů stanoví tak, aby zastupitelstvo městské části mělo v městské části
 • do 500 obyvatel 5 až 9 členů,
 • nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů,
 • nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů,
 • nad 10 000 do 30 000 obyvatel 15 až 25 členů,
 • nad 30 000 do 70 000 obyvatel 25 až 35 členů,
 • nad 70 000 obyvatel 35 až 45 členů.

Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno rozhodovat ve věcech jemu svěřených tímto nebo zvláštním zákonem.

Dále je zastupitelstvu městské části vyhrazeno

 • volit starostu městské části, zástupce starosty městské části a další členy rady městské části a odvolávat je z funkce,
 • stanovit počet uvolněných členů zastupitelstva městské části,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části,
 • vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy,
 • vyjadřovat se k návrhu programu rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat program rozvoje městské části v souladu s programem rozvoje hlavního města Prahy,
 • schvalovat rozpočet a závěrečný účet městské části,
 • zřizovat a rušit trvalé a dočasné peněžní fondy městské části,
 • zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky jako zařízení bez právní subjektivity a schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy, zakládací listiny, stanovy a zřizovací listiny a rozhodovat o účasti městské části v již založených nebo zřízených právnických osobách,
 • rozhodovat o spolupráci městské části s jinými městskými částmi, jakož i územními samosprávnými celky a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 • udělovat a odnímat čestné občanství a ceny městské části,
 • rozhodovat o zrušení usnesení rady městské části, jehož výkon starosta městské části pozastavil podle § 102.

Zastupitelstvu městské části nepřísluší vydávat obecně závazné vyhlášky.

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

 • Zastupitelstvo hlavního města Prahy se skládá z členů zastupitelstva hlavního města Prahy. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy činí 55 až 70 členů.
 • Mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
 • Člen zastupitelstva hlavního města Prahy složí slib na začátku prvního zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, jehož se po svém zvolení zúčastní.
 • Slib člena zastupitelstva hlavního města Prahy zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky."
 • Členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.
 • Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo
 • předkládat zastupitelstvu hlavního města Prahy návrhy na projednání,
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu hlavního města Prahy a její jednotlivé členy, na předsedy výborů zastupitelstva hlavního města Prahy, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je hlavní město Praha, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,
 • požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.
 • Člen zastupitelstva hlavního města Prahy je povinen se zúčastňovat zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, popřípadě zasedání jiných orgánů hlavního města Prahy, je-li jejich členem, a plnit úkoly, které pro něho z výkonu funkce v těchto orgánech vyplývají, a úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů hlavního města Prahy a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 • Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.

Jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.

 • Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy svolává písemně a se sdělením navrženého programu jednání primátor hlavního města Prahy, a to podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
 • Primátor hlavního města Prahy je povinen svolat zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech jeho členů. Zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Magistrát hlavního města Prahy informuje občany hlavního města Prahy o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.
 • Zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy je veřejné.
 • Požádá-li na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor nebo poslanec, musí mu být uděleno.
 • Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy není zastupitelstvo hlavního města Prahy usnášeníschopné (§ 62), primátor hlavního města Prahy zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.
 • K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva hlavního města Prahy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 • Návrh programu jednání zastupitelstva hlavního města Prahy stanoví a předkládá zastupitelstvu hlavního města Prahy ke schválení rada hlavního města Prahy.
 • O zařazení návrhů dalších bodů programu, přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, rozhodne zastupitelstvo hlavního města Prahy.
 • O průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, schválený pořad jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora hlavního města Prahy a určení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva hlavního města Prahy proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy.
 • Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání, včetně postupu při projednávání návrhů zákonů podávaných Poslanecké sněmovně.

Samospráva

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty