Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Zaměstnanci úřadu

Úřad městské části

1. Městská část vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statutem hl. m. Prahy.

2. V rozsahu samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem městské části a radou městské části. Jedná se především o správu majetku svěřeného městské části a zabezpečování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů. Při plnění úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech.

3. V rozsahu přenesené působnosti vykonává městská část státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy. Tuto činnost vykonává s výjimkou věcí, které přísluší do působnosti rady městské části a dalších orgánů stanovených zvláštním zákonem. Rozhodnutí vydané orgány městské části ve správním řízení přezkoumává hl. m. Praha, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

4. Úřad městské části nemá právní osobnost. Všechna právní jednání mohou být činěna pouze prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ nebo dalších pověřených osob jen na základě pověření nebo v rámci výkonu přenesené působnosti.

Organizační struktura ÚMČ

1. ÚMČ tvoří starosta, místostarosta, tajemník a ostatní zaměstnanci ÚMČ, kteří jsou do tohoto úřadu zařazeni. V čele ÚMČ stojí starosta.

2. Základní organizační jednotkou ÚMČ jsou úseky. Úseky zřizuje a ruší na návrh tajemníka rada městské části.

3. ÚMČ se člení na úseky:

 • služeb veřejnosti a poplatků
 • kanceláře starosty
 • ekonomiky a rozpočtu
 • evidence a správy majetku
 • přestupkové agendy
 • Místní veřejná knihovna v Praze – Šeberově

4. Správa počítačové sítě, vedení účetnictví, zimní a letní údržba obce a některé další činnosti jsou zajišťovány externími dodavateli.

Zásady a forma řízení ÚMČ

1. Po stránce metodické a koncepční řídí ÚMČ v rozsahu kompetencí rady městské části starosta a místostarosta na úseku samostatné působnosti. Jejich pokyny jsou v tomto směru pro zaměstnance závazné a jsou předávané jednotlivým zaměstnanců prostřednictvím tajemníka úřadu.

2. Do přenesené působnosti ÚMČ mohou starosta a místostarosta zasahovat pouze v případě, že to umožňuje zákon nebo jiný právní předpis.

3. ÚMČ řídí tajemník. Za plnění úkolů ÚMČ v samostatné i přenesené působnosti je tajemník zodpovědný starostovi.

Zaměstnanci úřadu

1. Vymezení práv a povinností zaměstnanců úřadu vyplývá především ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zaměstnanec je povinen odpovědně vykonávat jím svěřenou práci a oznamovat svému nadřízenému veškeré překážky, které se při výkonu této práce vyskytnou.

3. Stanovení celkového počtu zaměstnanců úřadu je zákonem o hl. m. Praze vyhrazeno radě městské části.

4. Počet zaměstnanců pro jednotlivé činnosti:

 • Úsek služeb veřejnosti a poplatků - 1 zaměstnanec na plný úvazek (úředník/ice),
 • Úsek kanceláře starosty - 1 zaměstnanec na plný úvazek (úředník/ice), 1 zaměstnanec na dohodu o provedení práce (kronikář/ka)
 • Úsek ekonomiky a rozpočtu – 1 zaměstnanec na plný úvazek (úředník/ice), 1 zaměstnanec na zkrácený úvazek (úředník/ice)
 • Úsek evidence a správy majetku - 1 zaměstnanec na plný úvazek (úředník/ice)
 • Úsek přestupkové agendy – 1 zaměstnanec na částečný pracovní úvazek (úředník/ice)
 • Místní veřejná knihovna v Praze - Šeberově – 1 zaměstnanec na dohodu o pracovní činnosti (knihovník/ice)

5. Zaměstnanec plní pokyny nadřízeného pracovníka. Nadřízený pracovník není oprávněn pokynem uložit zaměstnanci splnit úkol, který nepatří do působnosti příslušného úseku a současně není druhem práce tohoto zaměstnance.

Kancelář starosty

Ludmila Dvořáková 

e-mail: info@seberov.cz


 • Poskytuje informace občanům
 • Připravuje materiály pro radu a zastupitelstvo
 • Poskytuje informace členům zastupitelstva ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce
 • Vyhotovuje zápisy z jednání rady i zastupitelstva, usnesení, zveřejňuje je a kontroluje jejich plnění
 • Spolupracuje s výbory zastupitelstva
 • Vykonává administrativní práce pro starostu
 • Zastupuje při vedení podatelny a e-spisu
 • Vede pokladnu vedlejší činnosti
 • Zajišťuje volby a sčítání lidu
 • Vystavuje objednávky a spolupracuje na vypracování smluv
 • Má na starost vydávání a roznos zpravodaje, webové stránky, infokanál, facebook, vývěsky, kroniku
 • Vede agendu školství, spolupracuje se zřízenými příspěvkovými organizacemi
 • Spolupracuje s dalšími zřízenými společnostmi MČ (s.r.o., a.s., družstva)
 • Spolupracuje na zajištění společenských, kulturních a sportovních akcí
 • Spolupracuje se spolky, církvemi apod.
 • Vede agendu stravenek zaměstnanců, sociálního fondu, darů jubilantům

Služby veřejnosti a poplatky


 • Poskytuje informace občanům
 • Zajišťuje služby Czech Point
 • Provádí vidimace a ověřování
 • Vede pokladnu hlavní a vedlejší činnosti
 • Vede evidenci obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, správní řízení na úseku evidence obyvatel
 • Vede metodiku základních registrů
 • Vede evidence, zajišťuje výběr poplatků a vede řízení ve věci:
 • Poplatky za rekreační pobyt
 • Poplatky za psy
 • Poplatky za zábor veřejných prostranství
 • Poplatky z ubytovací kapacity
 • Poplatky ze vstupného
 • a dalších vybíraných poplatků
 • Vystavuje rybářské lístky
 • Vede evidenci pronájmu hrobových míst a agendu pohřebnictví
 • Vyřizuje žádosti ke kácení dřevin
 • Vede agendu životního prostředí, zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí, plní ohlašovací povinnost související s likvidací odpadů
 • Zajišťuje výběr pokut
 • Zodpovídá za zveřejňování údajů na úřední desce
 • Vede podatelnu a e-spis, zajišťuje vypravení zásilek

Ekonomika a rozpočet

Ing. Jitka Jirásková


 • Plní funkci správce rozpočtu a hlavního účetního
 • Přípravuje rozpočet, rozpočtový výhled, průběžně kontroluje plnění rozpočtu, připravuje rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, odpovídá za povinné zveřejňování
 • Připravuje žádosti o dotace a jejich následné vyúčtování, finanční vypořádání hospodaření
 • Přípravuje podklady pro vedení účetnictví externí firmě
 • Spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření
 • Vede evidenci smluv, objednávek, sleduje valorizace, zajišťuje povinné zveřejňování v registrech
 • Vede evidenci závazků a pohledávek, vystavuje faktury, kontroluje včasnost uhrazení pohledávek, vystavuje upomínky, inventarizuje závazky a pohledávky
 • Zajišťuje výkaznictví, statistická hlášení, rozbory
 • Navrhuje opatření v případě zjištěných nedostatků
 • Vede evidenci a plnění daní, zpracovává a podává daňová přiznání, kontrolní hlášení
 • Vystavuje bankovní dispizice v souladu se smlouvami, fakturami a dalšími závazky MČ, zodpovídá za včasnou úhradu a správnou výši uhrazovaných finančních prostředků
 • Kontroluje pokladny HČ i VHČ
 • Vede mzdové účetnictví
 • Kontroluje plnění rozpočtu, účetní závěrky a vedení účetnictví příspěvkových organizací
 • Kontroluje účetní závěrky dalších zřízených organizací (s.r.o., a.s., družstev)
 • Vede evidenci nemovitého a movitého majetku MAJE, spolupracuje na inventarizaci majetku a jeho pronajímání
 • Zajišťuje evidenci, archivaci a skartaci účetních dokladů

Evidence a správa majetku

Ing. Pavlína Kollárová


 • Přípravuje investiční akce - zajišťuje katastrální dokumenty, zajišťuje dokumentace staveb, kontroluje probíhající stavby, komunikuje s odborem výstavby a dalšími orgány
 • Zajišťuje činnosti související s územním a stavebním řízením
 • Vede stavební archiv
 • Vede stavební komisi, připravuje podklady, vyhotovuje zápisy
 • Připravuje vyjádření pro investory ke stavebním záměrům
 • Sleduje územní plán
 • Zpracovává dopravní opatření
 • Vede evidenci nemovitého majetku ENO, spolupracuje na inventarizaci majetku
 • Spolupracuje na zajištění zimní i letní údržby komunikací, cyklostezek, údržby veřejné zeleně, běžných oprav
 • Zajišťuje pojištění majetku
 • Zajišťuje pravidelné revize majetku
 • Zajištuje svoz odpadu

Přestupková agenda

JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D., advokát


 • Vede přestupkovou agendu, projednává přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává statistické hlášení o přestupcích městské části
 • Vydává rozhodnutí o přestupcích
 • Poskytuje výpisy z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení a pro účely občansko – správní pro Policii ČR, soudy a další instituce
 • Vydává stanovisko k žádostem o zbrojní pas
 • Řeší správní řízení na úseku životního prostředí
 • Vede řízení a ukládá pokuty za přestupky související s likvidací odpadu
 • Zajišťuje podklady pro odvolací řízení a předání spisu nadřízenému orgánu, zpracovává návrh vyjádření k podanému odvol
nahoru

Projekty