Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Výbory ZMČ

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány výbory. Ze zákona vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční. Může zřídit i výbory jiné. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu MČ, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených. Naše MČ má nyní zřízeny výbory kontrolní a finanční. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo MČ. Rada MČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu MČ; radě MČ jen v rámci jí vymezené působnosti.

Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů MČ a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, místostarosta MČ, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo MČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné.

Výbory se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MČ.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu MČ; k zápisu připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Všechny zápisy z výborů jsou po schválení zastupitelstvem zveřejňovány na http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm.

Kontrolní

Předseda: 

  • PaedDr. Jiří Pilař

Členové: 

  • Marta Hrubá, MUDr. Kateřina Kolková, Ing. Martin Kyslík, Ing. Petr Štěpánek

Kontrolní výbor byl zřízen a předseda i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2022.

Finanční

Předseda:

  • Mgr. Jiří Melzer

Členové:

  • Ing. Jiří Francek, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Martina Lamžová, Mgr. Tomáš Tureček 

Finanční výbor byl zřízen a předseda i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2022.

nahoru

Projekty