Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Připravili jsme anketu "Parkování v Praze - Šeberově a Hrnčířích, řešení dopravní situace ulice V Ladech". Proklik na anketu zde.

Výbory ZMČ

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány výbory. Ze zákona vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční. Může zřídit i výbory jiné. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu MČ, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených. Naše MČ má nyní zřízeny výbory kontrolní a finanční. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo MČ. Rada MČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu MČ; radě MČ jen v rámci jí vymezené působnosti.

Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů MČ a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, místostarosta MČ, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo MČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné.

Výbory se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MČ.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu MČ; k zápisu připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Všechny zápisy z výborů jsou po schválení zastupitelstvem zveřejňovány na http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm.

Kontrolní

Předseda: 

  • PaedDr. Jiří Pilař

Členové: 

  • Marta Hrubá, MUDr. Kateřina Kolková, Ing. Martin Kyslík, Ing. Petr Štěpánek

Kontrolní výbor byl zřízen a předseda i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2022.

Finanční

Předseda:

  • Mgr. Jiří Melzer

Členové:

  • Ing. Jiří Francek, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Martina Lamžová, Mgr. Tomáš Tureček 

Finanční výbor byl zřízen a předseda i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 17. 10. 2022.

nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Projekty