Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Tajemník

Mgr. Jiří Vítek, MPA

Mgr. Jiří Vítek

1. Tajemníka úřadu jmenuje a odvolává starosta po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy.

2. Tajemník úřadu ze své funkce zejména:

 • a. plní úkoly vedoucího ÚMČ podle zvláštních předpisů,
 • b. je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do ÚMČ,
 • c. navrhuje radě městské části zřizování a rušení referátů a předkládá ke schválení organizační strukturu ÚMČ a její změny,
 • d. zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, pokud nejsou uloženy starostovi nebo jeho zástupci/cům,
 • e. rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi jednotlivými referáty a o případné podjatosti zaměstnanců,
 • f. vede personální agendu, osobní evidenci a osobní spisy zaměstnanců, vypisuje výběrová řízení na pracovní místa, uzavírá pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, určuje platové zařazení zaměstnanců, stanoví platy zaměstnancům a pracovní náplně,  vyhodnocuje zkušební dobu, ukončuje pracovní poměr zaměstnanců, přiznává zaměstnancům odměny, řeší otázky v oblasti pracovního práva, dohlíží na dodržování pracovně právních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ,
 • g. organizuje účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kvalifikace a složení zkoušky odborné způsobilosti pro vykonávanou agendu,
 • h. zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ, Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími institucemi v oblasti programového vybavení,
 • i. poskytuje informace občanům,
 • j. zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady městské části s hlasem poradním,
 • k. sleduje legislativu, změny zákonů, vyhlášek, vnitřních předpisů,
 • l. zpracovává interní předpisy – pracovní řád, spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy dle potřeby,
 • m. ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě uskutečňuje řídící kontrolu,
 • n. zodpovídá za účinnost vnitřního kontrolního systému, spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření a dalších činností úřadu,
 • o. kontroluje evidence nemovitého i movitého majetku vč. pravidelné inventarizace,
 • p. podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti,
 • q. administruje veřejné zakázky, zveřejňuje je v registrech a připravuje smlouvy,
 • r. administruje výběrová a poptávková řízení, vystavuje objednávky, připravuje smlouvy
 • s. zajištuje prostřednictvím externích dodavatelů a referátu údržby obce zimní i letní údržbu komunikací, cyklostezek, údržbu veřejné zeleně, běžné opravy,
 • t. vede agendu prevence kriminality, agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, agendu požární ochrany, spolupracuje s Městskou policií i Policií ČR, zajišťuje školení BOZ a řidičů služebních vozů,
 • u. kontroluje užívání základních registrů, zabezpečuje vedení registru oznámení podle zákona o střetu zájmů,
 • v. vyřizuje žádosti, stížnosti, oznámení a petice, plní úkoly podle zákona č.106/ 1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • w. připravuje smlouvy na pronájem majetku, pachty, věcná břemena, služebnosti apod.,
 • x. zajišťuje provoz Místní veřejné knihovny v Šeberově,
 • y. zodpovídá za plnění podmínek GDPR,
 • z. plní další úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou či místostarostou.
nahoru

Projekty