Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Tajemník

Mgr. Jiří Vítek, MPA

Mgr. Jiří Vítek

1. Tajemníka úřadu jmenuje a odvolává starosta po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu hl. m. Prahy.

2. Tajemník úřadu ze své funkce zejména:

a. plní úkoly vedoucího ÚMČ podle zvláštních předpisů,

b. je nadřízený všem zaměstnancům ÚMČ, plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům zařazeným do ÚMČ,

c. navrhuje radě městské části zřizování a rušení referátů a předkládá ke schválení organizační strukturu ÚMČ a její změny,

d. zabezpečuje prostřednictvím zaměstnanců ÚMČ plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, pokud nejsou uloženy starostovi nebo jeho zástupci/cům,

e. rozhoduje při kompetenčních nejasnostech mezi jednotlivými referáty a o případné podjatosti zaměstnanců,

f. vede personální agendu, osobní evidenci a osobní spisy zaměstnanců, vypisuje výběrová řízení na pracovní místa, uzavírá pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, určuje platové zařazení zaměstnanců, stanoví platy zaměstnancům a pracovní náplně,  vyhodnocuje zkušební dobu, ukončuje pracovní poměr zaměstnanců, přiznává zaměstnancům odměny, řeší otázky v oblasti pracovního práva, dohlíží na dodržování pracovně právních předpisů vůči zaměstnancům ÚMČ,

g. organizuje účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích zaměřených na zvyšování kvalifikace a složení zkoušky odborné způsobilosti pro vykonávanou agendu,

h. zajišťuje potřebnou koordinaci uvnitř ÚMČ i s ostatními ÚMČ, Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími institucemi v oblasti programového vybavení,

i. poskytuje informace občanům,

j. zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady městské části s hlasem poradním,

k. sleduje legislativu, změny zákonů, vyhlášek, vnitřních předpisů,

l. zpracovává interní předpisy – pracovní řád, spisový a skartační řád a další vnitřní předpisy dle potřeby,

m. ve smyslu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě uskutečňuje řídící kontrolu,

n. zodpovídá za účinnost vnitřního kontrolního systému, spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření a dalších činností úřadu,

o. kontroluje evidence nemovitého i movitého majetku vč. pravidelné inventarizace,

p. podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti,

q. administruje veřejné zakázky, zveřejňuje je v registrech a připravuje smlouvy,

r. administruje výběrová a poptávková řízení, vystavuje objednávky, připravuje smlouvy

s. zajištuje prostřednictvím externích dodavatelů a referátu údržby obce zimní i letní údržbu komunikací, cyklostezek, údržbu veřejné zeleně, běžné opravy,

t. vede agendu prevence kriminality, agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, agendu požární ochrany, spolupracuje s Městskou policií i Policií ČR, zajišťuje školení BOZ a řidičů služebních vozů,

u. kontroluje užívání základních registrů, zabezpečuje vedení registru oznámení podle zákona o střetu zájmů,

v. vyřizuje žádosti, stížnosti, oznámení a petice, plní úkoly podle zákona č.106/ 1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím,

w. připravuje smlouvy na pronájem majetku, pachty, věcná břemena, služebnosti apod.,

x. zajišťuje provoz Místní veřejné knihovny v Šeberově,

y. zodpovídá za plnění podmínek GDPR,

z. plní další úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo starostou či místostarostou.

nahoru

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Instagram

Instagram

Facebook

Facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
1
24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Projekty