Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

O městské části

Statistika obce

Základní údaje zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy do katalogu městských částí.

Odkaz zde: http://katalog-mc.iprpraha.cz/mc_detail.html?mc=426

Základní údaje

[Zdroj: IPR Praha, 2016]

 • kraj a obec: hlavní město Praha
 • městský obvod: Praha 4
 • správní obvod (pověřený úřad): Praha 11
 • datum připojení k Praze: 1974

MČ Praha-Šeberov je samostatnou městskou částí hlavního města Prahy. Je tvořena katastrálním územím Šeberov. Nachází se v městském obvodu Praha 4 a přenesenou působnost státní správy zde vykonává městská část Praha 11 v rámci stejnojmenného správního obvodu, do nějž spadají ještě Háje, Chodov, Křeslice a Újezd u Průhonic. Obec byla ku Praze připojena k 1. červenci 1974 z okresu Praha-západ.

Obec se skládá ze dvou původních sídel - Šeberova na severu a Hrnčířů na jihu. Tato sídla zatím nejsou srostlá zástavbou, ale při dosavadním tempu výstavby k tomu může brzy dojít. Počet obyvatel Šeberova se prudce zvýšil v posledních letech.

Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada městské části, starosta městské části, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.

Městské části mají vlastní rozpočet a za podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštním zákonem a Statutem hospodaří podle něj.

Do samostatné působnosti městské části náleží

 • schvalování programu rozvoje městské části,
 • oprávnění městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické osoby a organizační složky potřebné pro jejich rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů městských částí, a to pro odvoz a likvidaci tuhých komunálních odpadů, údržbu veřejné zeleně, sociální služby, kulturní činnost, sport, rekreaci a cestovní ruch, správu bytového fondu, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení, zřízení jednotky dobrovolných hasičů, jakož i úkoly vyplývající z funkce jejich zakladatele a zřizovatele,
 • rozhodování o vyhlášení místního referenda na území městské části,
 • navrhování změny katastrálních území uvnitř městské části,
 • poskytování věcných a peněžních darů fyzickým nebo právnickým osobám,
 • rozhodování o veřejných zakázkách, jejichž předmět plnění se vztahuje k území městské části,
 • schvalování rozpočtu městské části a hospodaření podle něj,
 • oprávnění vystupovat jako účastník v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí nebo dodatečné povolení stavby územní rozhodnutí nahrazující podle zvláštního právního předpisu v území městské části.
 • Městským částem se svěřují do správy věci z majetku hlavního města Prahy, které jim byly svěřeny do hospodaření podle právních předpisů vydaných hlavním městem Prahou platných ke dni účinnosti tohoto zákona.
 • Městské části mohou nabývat věci do vlastnictví hlavního města Prahy. Tyto věci se městským částem svěřují dnem jejich nabytí do vlastnictví hlavního města Prahy.
 • Záměry hlavního města Prahy nebo městských částí prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku hlavní město Praha nebo městská část zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orgánech hlavního města Prahy nebo v orgánech městských částí vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy nebo na úřední desce úřadu městské části, aby se k nim mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může hlavní město Praha nebo městská část zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud hlavní město Praha nebo městská část záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné.
 • Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, jde-li o pronájem bytů anebo pronájem nebo výpůjčku jiného majetku hlavního města Prahy na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o pronájem nebo výpůjčku právnické osobě, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha nebo městská část.

O městské části

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty