Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Vydání rybářského lístku

Žádosti o vydání rybářského lístku vyřizuje ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Máte-li příslušné osvědčení prokazující kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dřívější rybářský lístek můžete jednat osobně
 • Můžete se však také nechat zastoupit úředně ověřenou plnou mocí.
 • Byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům omezena, nebo zcela odejmuta, jedná Váš zákonný zástupce určený soudem.

Podmínky a postup řešení:

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,
 • z biologie ryb a vodních organismů,
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,
 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní včetně se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • K vydání rybářského lístku potřebujete občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Potřebujete také osvědčení prokazující kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku, nebo dřívější rybářský lístek, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní. Jste-li cizinec, potřebujete platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž jste občanem, s výjimkou rybářského lístku vydaného na dobu 30 dní.

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

 • kratší než 1 rok (30 dní) činí 60 Kč,
 • 1 rok činí 100 Kč,
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč,
 • 3 roky činí 200 Kč,
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč,
 • 10 let činí 500 Kč,
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Datum vložení: 25. 11. 2022 19:37
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:50

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty