Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Přihlásit se k trvalému pobytu v MČ Praha – Šeberov můžete na ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.


Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka státní občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy 
  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k tomuto jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy 

Podmínky a postup řešení:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis), který obsahuje údaje o jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana a dále o vlastníku objektu
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas či řidičský průkaz). Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (toto se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se povazuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat předmětný objekt nebo jeho vymezenou část (byt nebo obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu
  • uhradit správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky hlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelskému úřadu písemnou formou. Ohlásit jej může osobně, sdělení podepíše přímo před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení v listinné podobě zaslané poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; pokud jej občan zasílá formou datové zprávy, podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Občan může k tomuto úkonu pověřit zmocněnce na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Za ukončení trvalého pobytu na území ČR se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč, za stejný úkon ohlášený na zastupitelském úřadu poplatek 300,- Kč. 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V případě vlastnictví nemovitosti předkládá občan oficiální výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví), popř. kupní smlouvu opatřenou doložkou o nabytí právní moci zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pokud se jedná o nájem, pronájem či podnájem bytu nebo nemovitosti, je občan povinen předložit platnou smlouvu dokládající právo užívání předmětného bytu, domu či místnosti.

Pokud se občan při ohlášení změny jeho údaje o místu trvalého pobytu nechá zastupovat na základě plné moci, je třeba předložit zvláštní plnou moc udělenou přímo k tomuto úkonu, a to s úředně ověřenými podpisy.

Za situace, kdy oprávněná osoba nemůže potvrdit souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo před zaměstnancem ohlašovny, je nezbytné předložit úředně ověřené písemné potvrzení o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Správní a jiné poplatky:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občana staršího 15 let uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Za občana mladšího 15 let se správní poplatek nevybírá.

Datum vložení: 25. 11. 2022 19:26
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:53

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty