Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

Žádosti o kácení stromů a keřů rostoucích mimo les vyřizuje ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

Kácení stromů a keřů (dále jen dřevin) rostoucích mimo les se řídí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 


Žádost o povolení kácení dřevin se podává:

 • v případě, že obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm, nebo se jedná o zapojené porosty dřevin nad 40 m2, a to vlastníkem či nájemcem nebo jiným oprávněným uživatelem, s výjimkou dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, dále s výjimkou ovocných dřevin rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a s výjimkou případů podléhajících oznámení o kácení dřevin.


Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

Oznámení o kácení dřevin se podává písemně nejméně 15 dnů předem, a to z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (např. strom se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

Kdy povolení kácení dřevin není potřeba
Vlastník, nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku nemusí žádat o povolení kácení stromu, pokud jeho obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí činí méně než 80 cm nebo o zapojené porosty dřevin, jejichž plošná výměra činí méně než 40 m2. Zároveň není povolení ke kácení nutné u dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin či u ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Jste-li starší 18 let a jste-li způsobilý(á) k právním úkonům, můžete v této věci jednat osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
 • Byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům omezena, nebo byla-li Vaše způsobilost k právním úkonům zcela odejmuta, jedná Váš zákonný zástupce určený soudem.
 • Žádost ke kácení podává fyzická osoba (občan), nebo právnická osoba, podnikatel.

Podmínky a postup řešení:

Podáním písemné žádosti s přílohami či písemného oznámení obsahujícího obdobné náležitosti jako žádost.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ve všech bodech vyplněnou „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“, která obsahuje:

 • jméno a adresu žadatele;
 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres;
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku;
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popř. rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového popř. rodového zastoupení dřevin;
 • zdůvodnění žádosti.

Formuláře:

 

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin: v jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin: nejméně 15 dnů předem.
Lhůta pro oznámení kácení dřevin, pokud je ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu: do 15 dnů od provedení kácení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
 • Osoby, jejichž práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Ve složitých případech žadatel doloží posudek:

 • dřevin - dendrologický,
 • statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu, 
 • prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace, 
 • případně další posudky (např. hygienika).
Datum vložení: 25. 11. 2022 19:33
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2022 19:52

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty