Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Multifunkční hřiště v Hrnčířích

Provozní a organizační řád má zajistit využití hřiště co možná nejširšímu okruhu zájemců a zároveň zajistit plynulost navázání jednotlivých aktivit na sebe.

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

Multifunkční hřiště ve správě majetku MČ Praha Šeberov

Čl. 1

Využívání hřiště

1) Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin s trvalým pobytem v městské části Praha Šeberov. Jedná se zejména o malou kopanou, odbíjenou, nohejbal, tenis.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Poplatek za provoz je 50,-/hod ( padesát korun ) za jednu hodinu. Platba se provádí předem při půjčování klíčů od správce. Správce vystaví stvrzenku.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: od 8.00 – 21.00 hod.

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Objednávky obsazení hřiště se uskuteční vždy na týden dopředu:

5) Maximální doba rezervace na jeden den jsou 2 hodiny. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

6) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od takového objednatele další objednávky.

8) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

9) Poplatek pro občany bez trvalého pobytu v MČ Praha Šeberov je určen na 100 Kč/hodinu. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště, a to před zahájením cvičení.

10) Uživatelé hřiště budou používat sportovní potřeby – kůly na uchycení sítě, sítě, branky, které jsou k tomu určeny a jsou součástí vybavení hřiště. Uživatelé si budou instalovat tyto potřeby sami. Pokud následuje hodina kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, objednatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším objednatelem provede výměnu zařízení.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno :

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí .

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru víceúčelového hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

  • Záchranná služba 155
  • Policie 158

Ing. Petra Venturová

starostka

Úřad MČ Praha - Šeberov

Informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty