Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Připravili jsme anketu "Parkování v Praze - Šeberově a Hrnčířích, řešení dopravní situace ulice V Ladech". Proklik na anketu zde.

Žádost o poskytnutí informace

Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Dle tohoto zákona Úřad Městské části Praha - Šeberov jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její pùsobnosti.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může Úřad městské části Praha Šeberov požádat o informaci ústně nebo písemně.

Obsah písemné žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou nebo faxem) zpracovatel - ÚMČ - posoudí a vyřídí následovně:

Je-li žádost podána písemně, podatelna ověří, zda žádost obsahuje identifikaci žadatele a zaznamená ji do registru žádostí o informaci.

Je-li žádost podána ústně, zodpoví ji příslušný pracovník Úřadu Městské části Praha - Šeberov či člen vedení také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě, předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o prùběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecná, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhùtě do 7 dnù od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnù, předloží odpovědný pracovník tajemníkovi nebo členu vedení rozhodnutí o nevyhovění žádosti.

V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti ÚMČ Praha - Šeberov, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.

V ostatních případech poskytne požadovanou informaci, a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii, pořízením záznamu na paměťových médiích, a to ve lhùtě do 30 dnù. V závažných důvodech pak do 50 dnù.

V případě vyřízení žádosti, kde je stanovena úhrada nákladů, odpovědný pracovník odešle oznámení o vyřízení žádosti. Výši úhrady nákladù stanoví odpovědný pracovník podle sazebníku úhrad, uváděného na zadní straně formuláře „Žádost o poskytnutí informace“. Odpovědný pracovník vydá žadateli informaci po zaplacení úhrady.

Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna. Žádost podaná elektronicky se vytiskne a zaznamená do centrální evidence.

Formuláře, náležitosti, doklady

Pro písemné a elektronické podání:
- je určen formulář „Žádost o poskytnutí informace“, který je k dispozici:

v podatelně ÚMČ Praha Šeberov, ul. K Hrnčířůmm 160, tel.: 244 911 713, e-mail: info@seberov.cz, 

v elektronické podobě na https://seberov.cz/urad/formulare-ke-stazeni/

- žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

identifikace žadatele v souladu se zněním zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

charakteristika požadované informace

způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)

 

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Materiálové náklady:

1. pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:
A 4 jednostranná kopie.........2,00 Kč
A 4 oboustranná kopie..........3,00 Kč
A 3 jednostranná kopie.........3,00 Kč
A 3 oboustranná kopie..........5,00 Kč
A 4 mapového podkladu.......6,00 Kč
A 4 mapového podkladu.....12,00 Kč
Ve stanovených cenách je započítáno DPH v aktuální sazbě.

2. výtisk z počítače 
jedna strana černobíle..........4,00 Kč
jedna strana barevně............5,00 Kč

3. technický nosič dat (cd, dvd).......... 24,- Kč

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací

prvních 30 minut práce..................................zdarma
za každých dalších započatých 15 minut.....50,- Kč

 

III. Poštovné:

Dle aktuálního sazebníku České pošty.
Požadované doklady se zasílají obálkou s hnědou doručenkou.

Určující podmínky:

1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku.
2. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a přinesených písemností.
3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
5. Nepřesáhnou-li náklady 50,- Kč, bude informace zaslána zdarma, a to zpravidla obálkou bez doručenky.

 

Ověření jedné strany                    30,00 Kč

Po zpracování informace bude žadatel vyzván k úhradě nákladů vynaložených na vyhledání a poskytnutí informace. Po provedení úhrady bude požadovaná informace poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl.

Datum vložení: 27. 11. 2022 20:01
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2022 20:03
nahoru

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Infokanál

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Projekty