Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Přihlášení a odhlášení psa a poplatky ze psů

Místní poplatek ze psů vybírá ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

Poplatek ze psů je místní poplatek, který má charakter daně a na svém území jej zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je držení psa staršího tří měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a je způsobilá k právním úkonům;
 • zmocněný zástupce. Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky a je způsobilá k právním úkonům (nebo zákonný zástupce). Držitelem psa může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která jej chová. Poplatek se platí obci příslušné podle trvalého místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. Povinnost platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt.

Podmínky a postup řešení:

Povinností každého občana, který vlastní psa, je splnit do 15-ti dnů od přivedení domů ohlašovací povinnost. Poplatek se platí ze psa staršího tří měsíců, a to od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku. Od poplatku jsou osvobozeny například:

 • osoby nevidomé, zdravotně postižené (držitelé průkazu ZTP/P) a lidé provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí. Držitel psa je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy již psa nevlastní, ohlásit tuto skutečnost správci poplatku. Povinností každého občana, který vlastní psa, je splnit do 15-ti dnů od přivedení domů ohlašovací povinnost. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.  Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle příslušných právních předpisů poplatku nepodléhá. 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz, u poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého a sirotčího důchodu doklad o pobírání důchodu.
 • Doklad o převzetí psa z útulku, průkaz ZTP/P.
 • Osvědčení o speciálním vycvičení služebních psů Policie ČR a městské policie a dále záchranářských a lavinových psů a průkaz člena Svazu záchranných brigád.
 • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a užívaného k honitbě.
 • Průkazy - potvrzení o chovu psa k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených.
 • Plná moc v případě zastupování.
 • V případě, že poplatníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu jako jediného zdroje příjmu, vyžaduje správce poplatku čestné prohlášení písemně do protokolu přímo na pracovišti správce poplatku. U invalidního důchodu je nutné dodat rozhodnutí ne starší jednoho roku.
 • V případě odhlášení místního poplatku ze psů doklad o úhynu nebo předání psa. V případě, že tyto doklady poplatník nemá, je nutné napsat čestné prohlášení.

Formuláře:

https://seberov.cz/urad/formulare-ke-stazeni/

Správní a jiné poplatky:

 • Za jednoho psa je roční místní poplatek 1 500 Kč, za druhého a dalšího psa 2 250 Kč.
 • Za psy chované v rodinném domku činí místní poplatek 600 Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900 Kč.
 • U důchodce, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod, činí poplatek 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
 • U poplatníků, kteří pobírají sirotčí důchod, činí místní poplatek 200 Kč, za druhého a dalšího každého dalšího psa 300 Kč.
 • Právnická osoba, která je vlastníkem objektu, zaplatí za psa ke hlídání objektu místní poplatek ve výši 600 Kč, za každého dalšího psa 900 Kč.
 • V případě odhlášení místního poplatku ze psů se poplatek nevyměřuje.

Lhůty pro vyřízení:

 • Povinností každého občana, který vlastní psa, je splnit do 15-ti dnů od přivedení domů ohlašovací povinnost.
 • Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
 • Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,- Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů vedené Magistrátem hl. m. Prahy. Na úlevu má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil (§ 6 obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů).
 • Lhůta pro vrácení přeplatku (činí-li více než 100,- Kč) na žádost poplatníka je do třiceti dnů od doručení žádosti.
Datum vložení: 25. 11. 2022 19:28
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:52

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
nahoru

Projekty