Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Změny poplatků za odvoz odpadu - popelnice

Změny poplatků za odvoz odpadu - popelnice 1

Změna poplatku za popelnice na směsný odpad

S účinností od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost nová obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a zároveň dochází ke změně systému správy poplatku za komunální odpad. Tato vyhláška je reakcí na novou národní legislativu týkající se nakládání s odpady.

Plátcem poplatku nadále zůstává vlastník nemovité věci, resp. společenství vlastníků jednotek; poplatníkem poplatku je fyzická osoba mající v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Nově je poplatek stanoven jednotnou sazbou 0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok. Nastavením jednotné sazby za 1 litr sběrné nádoby je zajištěn princip rovnosti, kdy každý poplatník hradí za 1 litr kapacity sběrné nádoby stejnou sazbu, bez ohledu na typ zástavby na území města.

Vedle papíru, skla, plastů, kovů, nápojových kartonů a olejů město nabízí možnost třídit i rostlinný bioodpad. Můžete tak dále snížit množství vyprodukovaného směsného odpadu, snížit tím četnost svozu nádob na směsný odpad, a tedy i výši poplatku, který za odpad platíte.

Splatnost poplatku je stanovena obdobně jako dosud: do 15. června za období od 1. ledna do 30. června a do 15. prosince za období od 1. července do 31. prosince. V souvislosti se změnou systému správy poplatku není nutné správci poplatku doručovat žádné dokumenty, plátci poplatku registrovaní ke stávajícímu poplatku budou k novému poplatku automaticky přihlášeni. Evidované žádosti o zasílání rozpisů poplatku prostřednictvím e-mailu zůstávají nadále v platnosti. Číslo účtu hl. m. Prahy pro platby poplatku 90018 - 5157998 / 6000 (PPF banka) zůstává stejné. Všem plátcům poplatku bude v návaznosti na uvedené změny přidělen nový variabilní symbol pro platby poplatku, který bude uveden v dalším pravidelném rozpisu poplatku za první pololetí roku 2022. Původní variabilní symbol lze nadále využít pouze pro platby poplatku za komunální odpad za období do 31. prosince 2021. Plátci, kteří hradí poplatek formou inkasní platby, budou v dostatečném předstihu před splatností informováni o nově přiděleném variabilním symbolu tak, aby mohli upravit souhlas s inkasem u poskytovatele platebních služeb.

Další informace o poplatku naleznete na portálu hl. m. Prahy www.praha.eu/poplatekzaodpad, kde také najdete kalkulačku, pomocí které si na základě Vámi zadaných konkrétních údajů můžete spočítat výši poplatku dle nové vyhlášky, nebo na Portálu Pražana https://portalprazana.cz.

 

Změna poplatku za biopopelnice

Od roku 2022 je služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu v hnědých nádobách pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), kteří mají k nemovitosti přes Prohlášení plátce poplatku hlášenou nádobu na směsný komunální odpad, bezplatná.

Pokud plátce poplatku má k objektu nádobu na bioodpad objednanou z přechozích let, nemusí nic měnit a od letošního roku mu nebude účtován poplatek za nádobu na bioodpad.

Vlastník objektu - plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/

Změny nastavení služby u současných klientů nebo žádosti o zrušení nádoby doporučujeme odložit do doby, kdy bude možnost požádat o změnu přes elektronický formulář, který na stránce dosud není k dispozici.

V případě, že někdo nechce čekat nebo má vážné důvody, může nyní požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra svozové společnosti nebo je navštívit osobně. Svozovou společností pro oblast naší městské části je společnost Pražské služby, a.s. Informace o adresách zákaznických center a jejich otevírací době najdete zde https://www.psas.cz/kontakt.

Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Do nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.

Datum vložení: 14. 2. 2022 15:11
nahoru

Projekty