Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt vybírá ÚMČ Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, Praha 4.

Úřední hodiny: Po, St - 8.00-11.30 hod, 13.00-17.00 hod. V jinou dobu po telefonické dohodě.

Místní poplatek upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Ustanovení § 1 obsahuje výčet jednotlivých druhů místních poplatků, které mohou být v obci zavedeny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Ubytovatel - fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování. • Zmocněný zástupce.

Podmínky a postup řešení:

Ubytovatel je povinen

 • Vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši.
 • Odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku včas a ve správné výši.
 • Vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy musí být vedeny v časové posloupnosti. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají jednotlivé městské části podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Místní poplatek z ubytovací kapacity - Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - Ubytovatel je povinen nahlásit do 30 dnů ode dne, kdy začne podnikat správci poplatku zahájení činnosti.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podání přihlášky k registraci pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí:

 • Výpis z obchodního rejstříku.
 • Občanský průkaz.
 • Živnostenské oprávnění (u fyzické osoby).
 • Kolaudační rozhodnutí o ubytovacím zařízení.
 • Zmocnění k registraci (pokud jde o osobu, která nemá z výpisu obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění k zastupování ubytovatele). Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení. Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

 

Formuláře:

 

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatek z ubytovací kapacity

 • Za využité lůžko a den zaplatí ubytovatel místní poplatek ve výši 6,- Kč.
 • Pokud není ubytovací zařízení zkolaudováno jako penzion, hotel nebo ubytovna, místní poplatek z ubytovací kapacity se neplatí. ístní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 • Za každý i započatý den pobytu zaplatí ubytovaný ubytovateli místní poplatek ve výši 15,- Kč za osobu a ten jej následně pošle správci poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Ohlášení zahájení provozu do 30 dnů, odevzdání vybraného poplatku do 15. dne následujícího měsíce.

Datum vložení: 25. 11. 2022 19:39
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2023 18:44

Úřad

nahoru

Projekty