Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Místní poplatek ze psů - splatnost 31. 3. 2024 se blíží

Místní poplatek ze psů 1

Upozorňujeme majitele psů v MČ Praha Šeberov, že místní poplatek ze psů na rok 2024 je splatný do 31. 3. 2024. Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet číslo 2000692309/0800, VS 1, SS číslo popisné, do poznámky, prosíme, uveďte „PES 2024“.

Upozorňujeme majitele psů v MČ Praha Šeberov, že místní poplatek ze psů na rok 2024 je splatný do 31. 3. 2024. Poplatek uhraďte bankovním převodem na účet číslo 2000692309/0800, VS 1, SS číslo popisné, do poznámky, prosíme, uveďte „PES 2024“.
Pokud poplatek hradíte za někoho jiného, prosíme, do poznámky uveďte jméno držitele psa. Poplatek lze zaplatit i v hotovosti v úředních hodinách v pokladně ÚMČ Praha - Šeberov.

Sazby poplatku činí ročně:

Bytový dům
1 500 Kč za jednoho psa,
2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Rodinný dům
300 Kč za jednoho psa,
600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož majitele.

Sazba poplatku za psa určeného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně
600 Kč za jednoho psa,
900 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Osvobození
Od poplatku jsou vedle držitelů psů osvobozených podle zákona osvobozeni i držitelé psů:
a) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
b) jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost;
c) služebních sloužících Policii České republiky a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád;
d) převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy po dobu 2 let od převzetí.  

Ohlášení k místnímu poplatku je poplatník povinen sdělit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.

Datum vložení: 24. 3. 2024 11:19
nahoru

Projekty