Menu
Městská část Praha Šeberov
Městská část
Praha
Šeberov

Zařadili jsme pro vás v "Informacích" novou záložku "Podnikatelé a firmy" s možností inzerce pro místní i externí inzerenty.

Metropolitní plán Prahy - veřejné projednání

Metropolitní plán Prahy - veřejné projednání

Metropolitní plán Prahy

Co je metropolitní plán? Metropolitní plán se má stát novým územním plánem hl. m. Prahy. Jeho pořizování bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 7. 6. 2012. Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Koncept 09). Stále více se totiž ukazovala nutnost přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy. Současný platný územní plán (platný od r. 1999) i tzv. Koncept 09 vycházely z funkce území, tedy podrobného popisu, jak smí být každé území, každá parcela využívána. Jednotlivé funkce byly postupně rozpracovávány až do takových podrobností, že bylo popsáno až 90 různých funkcí území. To přináší do územního plánu nestabilitu. Současný platný územní plán doznal za dobu své platnosti tisíce změn a další změny se stále průběžně projednávají. Takto pojatý plán řeší pouze funkci, ale neřeší strukturu města.

Návrh nového metropolitního plánu řeší především strukturu města. Pevně vymezuje hranici zastavitelných a nezastavitelných území, určuje výškovou regulaci v území a vytváří prostupnou síť veřejných prostranství. Město dělí na jednotlivé lokality, u kterých určuje míru jejich povoleného zatížení, jejich charakter a využití.

Pořizovatelem metropolitního plánu je odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem Institut plánování a rozvoje Praha (IPR).

Na prvním návrhu metropolitního plánu pracoval IPR od roku 2012 do roku 2018. Se zástupci naší městské části byl návrh konzultován v letech 2015 - 2016.

Kompletní návrh plánu byl zveřejněn na stránkách pořizovatele i na stránkách IPR v dubnu 2018, v tištěné podobě byl vystaven od 27. 4. 2018 do 26. 7. 2018 k prostudování široké veřejnosti v sále Centra architektury a městského plánování (CAMP).

Ve společném jednání mohl každý občan podat své připomínky. I naše městská část podala na základě usnesení zastupitelstva městské části ze dne 25. 6. 2018 ke zveřejněnému návrhu metropolitního plánu zásadní připomínky.

Nyní jsou všechna uplatněná vyjádření vypořádána pořizovatelem a návrh metropolitního plánu byl v souladu s výsledky společného jednání upraven. Metropolitní plán již také dostal kladná stanoviska od všech dotčených orgánů, a to zejména od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva životního prostředí.

Jak byly vypořádány zásadní připomínky naší městské části i připomínky občanů ze společného jednání se dozvíme při zveřejnění upraveného návrhu metropolitního plánu určeného pro druhou fázi projednání s veřejností - tzv. veřejné projednání - dne 26. 4. 2022.

Současně bude zahájena 26. dubna 2022 v CAMP výstava metropolitního plánu, přístupná bude dva měsíce. Souběžně s výstavou, jako v roce 2018, opět proběhne informační kampaň přímo ve vybraných lokalitách hl. m. Prahy. Informační kontejnery nabídnou všechny dostupné informace, pro nás nejblíže předběžně např. v Arkádách Pankrác 16. - 18. 6. 2022. Dále bude pro veřejnost připraven doprovodný program k výstavě, zahrnující přednášky i vycházky, které objasní principy Metropolitního plánu.

Upravený návrh metropolitního plánu v elektronické podobě bude zveřejněn např. zde https://metropolitniplan.praha.eu/.

Veřejné projednání bude probíhat ve dnech 30. 5. a 23. 6. 2022, pravděpodobně vždy od 9 do 17 hodin v CAMP i online. Připomínky a námitky k upravenému návrhu budou moci podávat občané, spolky, městské části a dotčené orgány státní správy nejpozději do 30. června 2022, nejlépe prostřednictvím speciální aplikace, ale bude je možné podat např. i na výstavě v CAMP.

Naše městská část není informována, zda a v jakém rozsahu byly naše zásadní připomínky ze společného jednání zapracovány či vypořádány. Vše se dozvíme až 26. 4. 2022 ze zveřejněného upraveného návrhu. Poté jej prostuduje stavební komise rady městské části a zastupitelé budou schvalovat eventuální připomínky na plánovaném červnovém zasedání dne 20. 6. 2022.

Další fází procesu přípravy metropolitního plánu bude vyhodnocení druhé vlny připomínek a námitek z veřejného projednání pořizovatelem ve spolupráci se zpracovatelem. Po vypořádání druhé vlny připomínek a úpravě návrhu plánu bude zveřejněn definitivní návrh metropolitního plánu, který schválí Zastupitelstvo hl. m. Prahy a následně plán vydá formou opatření obecné povahy. Podle novely stavebního zákona je stávající územní plán platný do 31. 12. 2022.

Datum vložení: 8. 4. 2022 9:26
nahoru

Projekty