Povinné informace

Položka

Informace k položce

1. Název                     

Městská část Praha - Šeberov

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha - Šeberov vznikla zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hl.m.Praze, nyní ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů. Navazuje na působení Místního národního výboru. Městská část Praha-Šeberov  byla jako obec z okresu Praha-západ připojena  ku Praze 1. července 1974.

Základním předpisem upravující postavení hlavního města Prahy je zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále upravuje postavení městských částí. Městská část má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městská část vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Městská část je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha- Šeberov; dalšími orgány Městské části jsou Rada městské části, starosta městské části, Úřad městské části. Do samostatné působnosti hlavního města městské části patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu městské části a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti městské části nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.

Nadřízeným orgánem městské části je Magistrát hlavního města Prahy. 

3. Organizační struktura    

http://www.seberov.cz/umc/organizacni-struktura.htm

4. Kontaktní spojení    

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha- Šeberov

ID datové schránky : r3ibjti

Kontaktní poštovní adresa:       

Sídlo:
K Hrnčířům 160
149 00 Praha  - Šeberov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:   

Úřad městské části Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha-Šeberov     

Úřední hodiny povinného subjektu:

Po, St - 8.00 - 12.00; 13.00 - 17,30,

poslední klient v 11.30 a v 17.00,

ostatní dny po telefonické dohodě

Telefonní čísla:          

+420 244 911 713

Adresa internetové stránky:

http://www.seberov.cz/

Adresa e-podatelny:      

e-podatelna@seberov.cz

E-mail:

info@seberov.cz , podatelna@seberov.cz

5. Případné platby lze poukázat   

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti  ve prospěch povinného subjektu

 • 2000692309/0800 pro příjmy v hlavní činnosti
 • 9021-2000692309/0800 pro příjmy ve zdaňované činnosti
 • pokladna Úřadu městské části, KHrnčířům 160, Praha- Šeberov v úředních hodinách

6. IČ                        

00241717

7.DIČ        

CZ 00241717

8. Dokumenty

Hlavní dokumenty:    

Jednací řád ZMČ: http://www.seberov.cz/samosprava/jednaci-rad-zastupitelstva-mc.htm

Jednací řád výborů: http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm

Programové prohlášení ZMČ: http://www.seberov.cz/samosprava/programove-prohlaseni.htm

Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření:               

http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu městské části se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dní přede dnem projednávání na zasedání Zastupitelstva městské části.

Schválený rozpočet a závěrečný účet městské části se zveřejňuje neprodleně po zasedání Zastupitelstva městské části.

9. Žádosti o informace 

 

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky na adresu : 

Úřad městské části Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha- Šeberov

E-mail: podatelna@seberov.cz
Elektronická podatelna: podatelna@seberov.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání         

 

Příjem žádostí a dalších podání je možný :          

 • v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha - Šeberov

11. Opravné prostředky   

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha-Šeberov. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu ÚMČ Praha-Šeberov.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí  Magistrátu hl. m. Prahy. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře   

http://www.seberov.cz/umc/formulare-ke-stazeni.htm      

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://www.seberov.cz/umc/jak-si-vyridit.htm    

14. Předpisy                 

Nejdůležitější předpisy          

Městská část se řídí především těmito předpisy:

 • obecně závazná vyhláška č. 55/200Sb. hl.m. Prahy, vplatném znění

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html?id=489

Další související zákony:

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Vydané právní předpisy:

Městská část Praha - Šeberov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete v sekci „Žádost o poskytnutí informací" http://www.seberov.cz/umc/jak-si-vyridit.htm

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

Výroční zprávy přiloženy níže.

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů:  Městská část Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha, IČ 00241717

Kontakty na správce najdete http://www.seberov.cz/umc/urad-a-kontakty.htm

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Městská část Praha - Šeberov jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v městské části. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  Jakub Iran, tel. +420 732633384 jakub.iran@sms-sluzby.cz.

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v městské části, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce městské části.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v městské části (odborně řečeno – naše  městská část je zpracovává jako správce), máte právo:

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle http://www.seberov.cz/umc/jak-si-vyridit.htm.

  Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@seberov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se  na  úřad městské části dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Velkou část údajů o občanech městské části Praha -Šeberov, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli ).

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.[1] Čl. 38 odst. 5 ON

 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Evidence obyvatel

Účel zpracování:

evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

osoby ohlašující trvalý pobyt na území městské části Praha - Šeberov

Kategorie příjemců údajů:

Ministerstvo vnitra ČR, ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování:

agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Volební seznamy

Účel zpracování:

stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

občané městské části Praha - Šeberov  starší 18 let

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování:

zajištění voleb - vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád

Volební komise

Účel zpracování:

zajištění voleb  

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů:

členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování: 

poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád

Přestupkové řízení

Účel zpracování:

řízení o přestupcích

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

účastníci přestupkového řízení

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov, MHMP, soudy, Policie ČR

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Personální a platová agenda

Účel zpracování:

zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování:

evidence daní a poplatků 

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád

 

 

 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
22.03.2021 5_2021 Poskytnutí informace na žádost
22.03.2021 4_2021 Poskytnutí informace na žádost
10.03.2021 2_2021 - Poskytnutí informace na žádost
10.03.2021 3_2021 Poskytnutí informace na žádost
03.03.2021 Výroční zpráva za rok 2020
17.02.2021 1_2021_Poskytnutí informace _Bezdůvodné obohacení
10.11.2020 8_poskytnutí informace k soudním sporům
15.10.2020 7_Informace k reklamním zařízením
29.06.2020 Poskytnutí informace k nemovitému majetku MČ
20.04.2020 5_poskytnutí informace k projektu tzv. vestecké spojky
16.03.2020 4_poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Centrální vytápění teplem
09.03.2020 Seznam tajemníků
19.02.2020 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Výnosy z poplatků za psa
12.02.2020 1_Poskytnutí informace dle 106_1999_Plánované_investiční_akce_v_roce_2020
21.01.2020 Výroční zpráva za rok 2019
29.08.2019 Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se subjektů Domistav CZ, a. s. a DOMISTAV HK, s. r. o.
24.07.2019 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí kopií všech nájemních smluv - umístění reklamních sdělení či zařízení
24.07.2019 5_příloha k poskytnuté informaci
30.04.2019 Opakovaná žádost o informaci o realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 k. ú. Šeberov
30.04.2019 Opakovaná žádost o informaci o realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 k. ú. Šeberov - odpověď
30.04.2019 Příloha k odpovědi na opakovanou žádost o informaci
24.04.2019 Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění k bodu 1. žádosti o postupu MČ Praha - Šeberov ve věci ÚR pro záměr "terénní úpravy pro odhlučnění MČ Praha - Šeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního centra Praha - Šeberov"
17.04.2019 Žádost o poskytnutí informace podle zákony č. 106/1999 Sb., o postupu MČ Praha - Šeberov ve věci ÚR pro záměr "Terénní úpravy pro odhlučnění MČ Praha - Šeberov a pro budoucí výstavbu prodejního a servisního centra Praha-Šeberov", o realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 v k. ú. Šeberov
17.04.2019 Odložení části informace podle zák. č. 106/1999 Sb., - informace o realizaci navážky na pozemku parc. č. 564/3 v k. ú. Šeberov
07.03.2019 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákony č. 106/1999 ohledně zajištění úklidu veřejných prostranství
04.02.2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Informace o pozemcích 537/89, 1417/2 a 1471/1 k. ú. Šeberov
15.01.2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - žádost o seznam investičních stavebních projektů či rekonstrukcí v letech 2019 - 2022
07.01.2019 Výroční zpráva za rok 2018
07.12.2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístu k informacím
07.12.2018 Poskytnutí informace dle zákony č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
12.09.2018 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
11.06.2018 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., "O počtu vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta - odpověď
10.05.2018 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
11.01.2018 Výroční zpráva za rok 2017
08.12.2017 Počet voličů na VP pro volby do PS PČR
17.10.2017 Informace o existenci a případném zařazení pozemní komunikace
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
13.10.2017 Žádost o poskytnutí informace včetně odpovědi
31.03.2017 Výroční zpráva za rok 2016
31.12.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - Investiční plány pro rok 2016
31.12.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - Dokumenty fýkající se VZ Údržba zeleně v k. ú. Šeberov
31.12.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - Kopie veškerých smluv uzavřených MČ Praha - Šeberov od 10.11.2014 do 1. 4. 2016
31.12.2016 Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - Zápisy z jednání SK, FV, výboru pro školství
31.12.2016 Žádost o infarmace dle zákona č. 106/1999 - zápisy RMČ, údržba zeleně, projekt ZŠ
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - Informace o omezení rychlosti
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - Informace o VZ Údržba veřejné zeleně, kopie smluv, výzva k podání nabídek, kopie faktur
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - Zápisy z jednání RMČ, zápisy z jednání IPR, zápisy ze SK
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - uzavření smlouvy o poskytnutí finančního plnění MČ, uzavření plánovací smlouvy, správní rozhodnutí vydaná v souvisloti s těmito smlouvami
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - Připomínky MČ k Pražským stavebním předpisům, objednávky, smlouvy s firmou Ortogonal s. r. o., právní rozbor JUDr. Slivkaničové k duplicitnímu vlastnictví pozemků
31.12.2016 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 - Dotaz, zda MČ byla stavebníkem nájezdů a sjezdů na komunikaci III. třídy U Rozkoše
31.03.2016 Výroční zpráva za rok 2015
31.12.2015 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - investiční plány města pro rok 2015
31.12.2015 Žádost o poskytnutí informace dle zákony č. 106/1999 Sb., - Investiční akce pro rok 2015
31.12.2015 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - Budova nové základní školy
31.12.2015 Poskytnutí informace dle zákony č. 106/1999 Sb., - Smlouvy se subjekty TSE, s. r. o. a euroAWK, s. r. o.
31.12.2015 Žádost o informacidle zákony č. 106/1999 Sb. - Studie proveditelnosti projektu centra Šeberov
31.12.2015 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Odměny nejvýše postavených úředníků
31.12.2015 Žádost + informace dle zákony č. 106/1999 Sb., - zaslání zápisů RMČ, ZMČ, SK, výborů
31.12.2015 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., - seznam fungujících stanic měření emisí
31.12.2015 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - používání informačního systému CODEXIS
31.12.2015 Výroční zpráva za rok 2015