Povinné informace

Položka

Informace k položce

1. Název                     

Městská část Praha - Šeberov

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha - Šeberov vznikla zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hl.m.Praze, nyní ve znění zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů. Navazuje na působení Místního národního výboru. Městská část Praha-Šeberov  byla jako obec z okresu Praha-západ připojena  ku Praze 1. července 1974.

Základním předpisem upravující postavení hlavního města Prahy je zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále upravuje postavení městských částí. Městská část má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Městská část vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Městská část je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha- Šeberov; dalšími orgány Městské části jsou Rada městské části, starosta městské části, Úřad městské části. Do samostatné působnosti hlavního města městské části patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu městské části a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti městské části nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.

Nadřízeným orgánem městské části je Magistrát hlavního města Prahy. 

3. Organizační struktura    

http://www.seberov.cz/umc/organizacni-struktura.htm

4. Kontaktní spojení    

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha- Šeberov

ID datové schránky : r3ibjti

Kontaktní poštovní adresa:       

Sídlo:
K Hrnčířům 160
149 00 Praha  - Šeberov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:   

Úřad městské části Praha - Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha-Šeberov     

Úřední hodiny povinného subjektu:

Po, St - 8.00 - 12.00; 13.00 - 17,30,

poslední klient v 11.30 a v 17.00,

ostatní dny po telefonické dohodě

Telefonní čísla:          

+420 244 911 713

Adresa internetové stránky:

http://www.seberov.cz/

Adresa e-podatelny:      

podatelna@seberov.cz

E-mail:

info@seberov.cz , podatelna@seberov.cz

5. Případné platby lze poukázat   

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti  ve prospěch povinného subjektu

 • 2000692309/0800 pro příjmy v hlavní činnosti
 • 9021-2000692309/0800 pro příjmy ve zdaňované činnosti
 • pokladna Úřadu městské části, KHrnčířům 160, Praha- Šeberov v úředních hodinách

6. IČ                        

00241717

7.DIČ        

CZ 00241717

8. Dokumenty

Hlavní dokumenty:    

Jednací řád ZMČ: http://www.seberov.cz/samosprava/jednaci-rad-zastupitelstva-mc.htm

Jednací řád výborů: http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm

Programové prohlášení ZMČ: http://www.seberov.cz/samosprava/programove-prohlaseni.htm

Rozpočet, rozpočtový výhled, rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, zpráva o přezkoumání hospodaření:               

http://www.seberov.cz/umc/rozpocet.htm

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu městské části se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dní přede dnem projednávání na zasedání Zastupitelstva městské části.

Schválený rozpočet a závěrečný účet městské části se zveřejňuje neprodleně po zasedání Zastupitelstva městské části.

9. Žádosti o informace 

 

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky na adresu : 

Úřad městské části Praha-Šeberov
K Hrnčířům 160
149 00 Praha- Šeberov

E-mail: podatelna@seberov.cz
Elektronická podatelna: podatelna@seberov.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání         

 

Příjem žádostí a dalších podání je možný :          

 • v úředních hodinách na podatelně Úřadu městské části Praha - Šeberov

11. Opravné prostředky   

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na adresu podatelny ÚMČ Praha-Šeberov. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu ÚMČ Praha-Šeberov.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí  Magistrátu hl. m. Prahy. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře   

http://www.seberov.cz/umc/formulare-ke-stazeni.htm      

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

http://www.seberov.cz/umc/jak-si-vyridit.htm    

14. Předpisy                 

Nejdůležitější předpisy          

Městská část se řídí především těmito předpisy:

 • obecně závazná vyhláška č. 55/200Sb. hl.m. Prahy, vplatném znění

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html?id=489

Další související zákony:

 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Vydané právní předpisy:

Městská část Praha - Šeberov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

 

Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím najdete v sekci „Žádost o poskytnutí informací" http://www.seberov.cz/umc/jak-si-vyridit.htm

16. Licenční smlouvy

V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

Výroční zprávy přiloženy níže.

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

 

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Evidence obyvatel

Účel zpracování:

evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

osoby ohlašující trvalý pobyt na území městské části Praha - Šeberov

Kategorie příjemců údajů:

Ministerstvo vnitra ČR, ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování:

agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Volební seznamy

Účel zpracování:

stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

občané městské části Praha - Šeberov  starší 18 let

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování:

zajištění voleb - vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád

Volební komise

Účel zpracování:

zajištění voleb  

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů:

členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účel zpracování: 

poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád

Přestupkové řízení

Účel zpracování:

řízení o přestupcích

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

účastníci přestupkového řízení

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov, MHMP, soudy, Policie ČR

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Personální a platová agenda

Účel zpracování:

zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů:

zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městskou částí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů:

ÚMČ Praha - Šeberov, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování:

viz Spisový a skartační řád

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování:

evidence daní a poplatků 

Kategorie osobních údajů:

adresní a identifikační údaje  

Kategorie subjektu údajů: 

plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů: 

ÚMČ Praha - Šeberov

Doba uchování: 

viz Spisový a skartační řád