Výbory ZMČ

Předsedkyně: Jitka Žáková

Členové: Ing. Magdalena Melzerová, MUDr. Kateřina Kolková, Jan Brich, Miloslava Hertlová

Kontrolní výbor byl zřízen a předsedkyně i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8.11.2018.

Dne 12.4.2021 rezignoval na svou funkci pan Jan Kastner. Na jeho místo byl dne 19.4.2021 zvolen pan Ing. Martin Kyslík.

Dne 31.8.2021 rezignoval na svou funkci pan Ing. Martin Kyslík a na místo členky kontrolního výboru byla zvolena paní Miloslava Hertlová.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
12. 14.09.2022 Zápis č. 12 Zápis o provedené kontrole
Zpráva o činnosti KV za rok 2021. 21.06.2022 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2021
11. 21.06.2022 Zápis č. 11 Zápis KV o provedené kontrole
10. 25.01.2022 Zápis č. 10 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov 11_1_2022
9. 09.11.2021 Zápis č. 9 Zápis o provedené kontrole ze dne 21. 9. 2021
7. 20.04.2021 Zápis č. 7 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov dne 21.1.2021
8. 20.04.2021 Zápis č. 8 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov 6_4_2021
Zpráva o činnosti KV za rok 2020. 19.04.2021 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2020
6. 13.10.2020 Zápis č. 6 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Prha - Šeberov dne 1. října 2020
5. 23.06.2020 Zápis č. 5 Zápis o provedené kontrole 21. 5. 2020
Zpráva o činnosti KV za rok 2019. 12.02.2020 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2019
4. 12.02.2020 Zápis č. 4 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov 9.1.2020
3-2019. 10.12.2019 Zápis č. 3-2019 Zápis o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov
2-2019. 09.04.2019 Zápis č. 2-2019 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov
1-2019. 15.01.2019 Zápis č. 1-2019 Zápis KV o provedené kontrole 22. 1. 2019
Vyjádření k zápisu z 8. zasedání KV z 20. 9. 2018
Zpráva o činnosti KV za rok 2018. 15.01.2019 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2018
8. 20.09.2018 Zápis č. 8 Vyjádření k zápisu z 8. zasedání KV
Stížnost na činnost kontrolní skupiny MHMP k přešetření postupu
Odpověď na stížnost zastupitelů MČ Praha - Šeberov
7. 20.03.2017 Zápis č. 7 Zápis o kontrole
Vyjádření k zápisu - Ing. Dostál
Vyjádření k zápisu - Ing. Kratochvílová
Vyjádření k zápisu - Ing. Šteflová
6. 16.01.2017 Zápis č. 6 Vyjádření starosty
5. 29.11.2016 Zápis č. 5 Vyjádření starosty
4. 17.10.2016 Zápis č. 4
3. 01.06.2015 Zápis č. 3
2. 21.01.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1
. 30.11.-1
. 30.11.-1
. 30.11.-1

Předseda: Mgr. Jiří Melzer

Členové: Ing. Jiří Francek, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Milan Komárek, Mgr. Tomáš Tureček

Finanční výbor byl zřízen a předsedkyně i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8.11.2018.

Dne 17.12.2020 rezignovala na svou funkci paní Mgr. Vlasta Koláčková, na její místo byl dne 25.1.2021 zvolen do funkce člena finančního výboru pan Mgr. Tomáš Tureček.

Č.Datum Zápis Přílohy
Zpráva o činnosti FV za rok 2021. 21.06.2022 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2021
1-2022. 21.06.2022 Zápis č. 1-2022
2-2021. 02.12.2021 Zápis č. 2-2021
1-2021. 24.05.2021 Zápis č. 1-2021
Zpráva o činnosti FV za rok 2020. 16.05.2021 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2020
3-2020. 26.01.2021 Zápis č. 3-2020
2-2020. 23.06.2020 Zápis č. 2-2020
Zpráva o činnosti FV za rok 2019. 12.02.2020 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2019
1-2020. 12.02.2020 Zápis č. 1-2020
2-2019. 04.06.2019 Zápis č. 2-2019
1-2019. 30.01.2019 Zápis č. 1-2019
Zpráva o činnosti FV za rok 2018. 30.01.2019 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2018
2. 07.06.2018 Zápis č. 2
Zpráva o činnosti ze rok 2017. 03.05.2018 Zápis č. Zpráva o činnosti ze rok 2017
1. 20.03.2018 Zápis č. 1
5. 14.12.2017 Zápis č. 5
4. 05.12.2017 Zápis č. 4 Zápis o kontrole 24.10.2017
Vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 1 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 2 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
3. 06.10.2017 Zápis č. 3 Vyjádření k zápisu ze dne 24. 7. 2017
2. 13.09.2017 Zápis č. 2
1. 03.05.2017 Zápis č. 1
3. 17.05.2016 Zápis č. 3
2. 20.04.2016 Zápis č. 2
Opravený zápis. 14.01.2016 Zápis č. Opravený zápis
1. 14.01.2016 Zápis č. 1
5. 14.12.2015 Zápis č. 5
4. 11.06.2015 Zápis č. 4
3. 13.05.2015 Zápis č. 3
2. 27.02.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1
. 30.11.-1
. 30.11.-1

Výbory zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány výbory. Ze zákona vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční. Může zřídit i výbory jiné. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu MČ, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených. Naše MČ má nyní zřízeny výbory kontrolní a finanční. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo MČ. Rada MČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu MČ; radě MČ jen v rámci jí vymezené působnosti.

Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů MČ a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, místostarosta MČ, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo MČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné.

Výbory se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MČ.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu MČ; k zápisu připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Všechny zápisy z výborů jsou po schválení zastupitelstvem zveřejňovány na http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm.

Soubory ke stažení
Jednací řád výborů