Výbory ZMČ

Předseda: Jitka Žáková

Členové: Ing. Magdalena Melzerová, MUDr. Kateřina Kolková, Jan Brich, Jan Kastner

Kontrolní výbor byl zřízen a předsedkyně i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8.11.2018.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
Zpráva o činnosti KV za rok 2019. 12.02.2020 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2019
4. 12.02.2020 Zápis č. 4 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov 9.1.2020
3-2019. 10.12.2019 Zápis č. 3-2019 Zápis o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov
2-2019. 09.04.2019 Zápis č. 2-2019 Zápis KV o provedené kontrole na MČ Praha - Šeberov
1-2019. 15.01.2019 Zápis č. 1-2019 Zápis KV o provedené kontrole 22. 1. 2019
Vyjádření k zápisu z 8. zasedání KV z 20. 9. 2018
Zpráva o činnosti KV za rok 2018. 15.01.2019 Zápis č. Zpráva o činnosti KV za rok 2018
8. 20.09.2018 Zápis č. 8 Vyjádření k zápisu z 8. zasedání KV
Stížnost na činnost kontrolní skupiny MHMP k přešetření postupu
Odpověď na stížnost zastupitelů MČ Praha - Šeberov
7. 20.03.2017 Zápis č. 7 Zápis o kontrole
Vyjádření k zápisu - Ing. Dostál
Vyjádření k zápisu - Ing. Kratochvílová
Vyjádření k zápisu - Ing. Šteflová
6. 16.01.2017 Zápis č. 6 Vyjádření starosty
5. 29.11.2016 Zápis č. 5 Vyjádření starosty
4. 17.10.2016 Zápis č. 4
3. 01.06.2015 Zápis č. 3
2. 21.01.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1
. 30.11.-1

Předseda: Mgr. Jiří Melzer

Členové: Ing. Jiří Francek, Mgr. Vlasta Koláčková, Ing. Vladimír Mencl, Ing. Milan Komárek

Finanční výbor byl zřízen a předsedkyně i členové byli zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 8.11.2018.

Č.Datum Zápis Přílohy
Zpráva o činnosti FV za rok 2019. 12.02.2020 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2019
1-2020. 12.02.2020 Zápis č. 1-2020
2-2019. 04.06.2019 Zápis č. 2-2019
1-2019. 30.01.2019 Zápis č. 1-2019
Zpráva o činnosti FV za rok 2018. 30.01.2019 Zápis č. Zpráva o činnosti FV za rok 2018
2. 07.06.2018 Zápis č. 2
Zpráva o činnosti ze rok 2017. 03.05.2018 Zápis č. Zpráva o činnosti ze rok 2017
1. 20.03.2018 Zápis č. 1
5. 14.12.2017 Zápis č. 5
4. 05.12.2017 Zápis č. 4 Zápis o kontrole 24.10.2017
Vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 1 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 2 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
3. 06.10.2017 Zápis č. 3 Vyjádření k zápisu ze dne 24. 7. 2017
2. 13.09.2017 Zápis č. 2
1. 03.05.2017 Zápis č. 1
3. 17.05.2016 Zápis č. 3
2. 20.04.2016 Zápis č. 2
Opravený zápis. 14.01.2016 Zápis č. Opravený zápis
1. 14.01.2016 Zápis č. 1
5. 14.12.2015 Zápis č. 5
4. 11.06.2015 Zápis č. 4
3. 13.05.2015 Zápis č. 3
2. 27.02.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1
. 30.11.-1
. 30.11.-1

Výbory zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány výbory. Ze zákona vždy zřizuje výbor kontrolní a výbor finanční. Může zřídit i výbory jiné. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu MČ, popřípadě radě městské části ve věcech jí svěřených. Naše MČ má nyní zřízeny výbory kontrolní a finanční. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo MČ. Rada MČ může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem MČ. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu MČ; radě MČ jen v rámci jí vymezené působnosti.

Zastupitelstvo volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva, členy výboru z řad členů zastupitelstva a občanů MČ a tajemníka výboru z řad zaměstnanců ÚMČ. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta MČ, místostarosta MČ, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo MČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory jsou nejméně pětičlenné.

Výbory se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo MČ.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu MČ; k zápisu připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Všechny zápisy z výborů jsou po schválení zastupitelstvem zveřejňovány na http://www.seberov.cz/samosprava/vybory-zmc.htm.