Výbory ZMČ

Předseda: Ing. Miroslav Dostál

Místopředseda: PaedDr. Jiří Pilař

Členové: Ing. Martina Lamžová, Ing. Hana Lehovcová, Ing. Magdalena Melzerová

Kontrolní výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014 a předsedou výboru byl zvolen Jan Brich.

Dalšími členy byli na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014 zvoleni Ing. Hana Lehovcová a PaedDr. Jiří Pilař.

Po rezignaci Jana Bricha byla na 4. zasedání ZMČ dne 21. 4. 2015 předsedkyní finančního výboru zvolena Ing. Petra Venturová a počet členů kontrolního výboru byl zvýšen na 5. Dalšími členy kontrolního výboru byli zvoleni Ing. Martina Lamžová a Ing. Magdalena Melzerová.

Po zvolení Ing. Petry Venturové starostkou byl na 18. zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 zvolen předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslav Dostál.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
7. 20.03.2017 Zápis č. 7 Zápis o kontrole
Vyjádření k zápisu - Ing. Dostál
Vyjádření k zápisu - Ing. Kratochvílová
Vyjádření k zápisu - Ing. Šteflová
6. 16.01.2017 Zápis č. 6 Vyjádření starosty
5. 29.11.2016 Zápis č. 5 Vyjádření starosty
4. 17.10.2016 Zápis č. 4
3. 01.06.2015 Zápis č. 3
2. 21.01.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1

Předseda: Ing. Vladimír Mencl

Členové: Ing. Jan Vašátko, Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika, Alice Vlachová

Finanční výbor byl zřízen na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014 a předsedou výboru byla zvolena Ing. Věra Vašíčková.

Dalšími členy byli na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014 zvoleni Ing. Markéta Skopařová a Ing. Jan Vašátko.

Po zvolení Ing. Věry Vašíčkové místostarostkou byl na 4. zasedání ZMČ dne 21. 4. 2015 předsedou finančního výboru zvolen Jan Brich.

Po zvolení Jana Bricha radním byl na 18. zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 zvolen předsedou finančního výboru Ing. Vladimír Mencl.

Po zvolení Ing. Vladimíra Mencla se členství ve finančním výboru vzdala paní Ing. Markéta Skopařová.

Na 19. zasedání ZMČ dne 27.3.2017 byl počet členů finančního výboru zvýšen na 5. Dalšími členy finančního výboru byli zvoleni Mgr. Vlasta Koláčková, Dalibor Vika a Alice Vlachová.

Č.Datum Zápis Přílohy
2. 07.06.2018 Zápis č. 2
Zpráva o činnosti ze rok 2017. 03.05.2018 Zápis č. Zpráva o činnosti ze rok 2017
1. 20.03.2018 Zápis č. 1
5. 14.12.2017 Zápis č. 5
4. 05.12.2017 Zápis č. 4 Zápis o kontrole 24.10.2017
Vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 1 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
Příloha č. 2 k vyjádření k zápisu o kontrole 24.10.2017
3. 06.10.2017 Zápis č. 3 Vyjádření k zápisu ze dne 24. 7. 2017
2. 13.09.2017 Zápis č. 2
1. 03.05.2017 Zápis č. 1
3. 17.05.2016 Zápis č. 3
2. 20.04.2016 Zápis č. 2
Opravený zápis. 14.01.2016 Zápis č. Opravený zápis
1. 14.01.2016 Zápis č. 1
5. 14.12.2015 Zápis č. 5
4. 11.06.2015 Zápis č. 4
3. 13.05.2015 Zápis č. 3
2. 27.02.2015 Zápis č. 2
1. 19.01.2015 Zápis č. 1
. 30.11.-1

V Ý B O R   B Y L   Z R U Š E N

Zastupitelstvo MČ zrušilo na svém 19. zasedání dne 27.3.2017 usnesením č. 6/19/2017/ZMČ výbor pro školství, kulturu a sociální věci. 

 

Výbor je poradním orgánem zastupitelstva městské části.

Výbor školství, kultury a sociálních věcí byl ustaven na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2014, jeho předsedou byla zvolena Marta Hrubá, členy byli zvoleni Mgr. Květa Vitvarová, Mgr. Zdeněk Paroulek a Vlastimil Steiner.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
5. 29.02.2016 Zápis č. 5
4. 05.10.2015 Zápis č. 4
3. 11.05.2015 Zápis č. 3
2. 09.03.2015 Zápis č. 2
1. 26.01.2015 Zápis č. 1

Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části

Na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Rada městské části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části.

·      Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

 

·      Komise je ze své činnosti odpovědná radě městské části.

 

Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu hlavního města Prahy, popřípadě radě hlavního města Prahy ve věcech jí svěřených.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva hlavního města Prahy, členy výboru z řad členů zastupitelstva hlavního města Prahy a občanů hlavního města Prahy a tajemníka výboru z řad zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu hlavního města Prahy; radě hlavního města Prahy jen v rámci jí vymezené působnosti.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo hlavního města Prahy tak, aby byl vždy lichý. Výbory se schází podle potřeby.

K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu a vzdělávání.

Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu hlavního města Prahy; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Rada hlavního města Prahy zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě hlavního města Prahy.

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

 

Komise je ze své činnosti odpovědná radě hlavního města Prahy.