Starosta

Starostkou Městské části Praha - Šeberov byla zvolena na zasedání zastupitelstva dne 30.1.2017 a vystřídala tak ve funkci Ing. Miroslava Dostála, který byl starostou od ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 10.11.2014. Starostkou byla již ve volebních obdobích 2006-2010 a 2010-2014.

Ing. Petra Venturová

starostka

Zvolen(a) za: PRO LEPŠÍ OBEC

E-mail: venturova@seberov.cz

Telefon: 244911713

Starosta městské části

1.     Starostu volí zastupitelstvo městské části z řad svých členů. Setrvává ve své funkci i po ukončení volebního období, až do zvolení nového starosty nebo zástupce starosty.

2.     Starosta zastupuje městskou část navenek. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě neobsazení funkce starosty zastupuje jeho funkci zástupce/ci starosty.

3.     Starosta z titulu své funkce zejména (nestanoví-li zastupitelstvo městské části jinak):

a.     svolává a řídí zasedání rady a zastupitelstva městské části, podepisuje spolu s ověřovateli zápis ze zasedání, spolu se zástupcem starosty podepisuje usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva,

b.     předkládá návrhy k projednávání na zasedání zastupitelstva a rady městské části,

c.     jmenuje a odvolává tajemníka úřadu městské části po předchozím souhlasu ředitele Magistrátu a stanoví jeho plat podle zvláštních právních předpisů, schvaluje jeho pracovní náplň a stanovuje úkoly, hodnotí jeho činnost a navrhuje odměny,

d.     má právo užívat závěsný odznak při občanských obřadech a při významných společenských akcích,

e.     zodpovídá za koordinaci činnosti městské části s ostatními městskými částmi,

f.      zodpovídá za koordinaci činnosti městské části s orgány hl. m. Prahy,

g.     zodpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městské části,

h.     vykonává další úkoly v samostatné působnosti městské části, pokud jsou mu uloženy zastupitelstvem a radou městské části, nebo pokud tak stanoví zákon,

i.      projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty předložené členy zastupitelstva městské části,

j.      je oprávněn při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku městské části požádat o součinnost Policii České republiky nebo Městskou policii hlavního města Prahy,

k.     zabezpečuje plnění úkolů obrany, úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a civilní ochrany na území městské části,

l.      zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti územního rozvoje městské části,

m.   plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a rada městské části.

4.     Ze své činnosti je starosta odpovědný zastupitelstvu městské části. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony od samého počátku neplatné.

5.     Starosta je oprávněn zúčastnit se jednání zastupitelstva hlavního města Prahy s hlasem poradním; na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy mu musí být uděleno slovo, jedná-li se o záležitosti příslušné městské části.

6.     Starosta je oprávněn zúčastnit se jednání rady hlavního města Prahy, jedná-li se o návrh podaný městskou částí.