Programové prohlášení

Programový rámec zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2018-2022

1. Základní škola u Jordánku

 • dopracujeme projekt nové budovy základní školy u Jordánku, požádáme o stavební povolení, pokusíme se získat pro projekt nutné financování, pokusíme se zajistit výstavbu ve spolupráci s  OSI MHMP (Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy)

 • budeme spolupracovat s možnými investory na záměru vybudovat plochy pro sportovně rekreační aktivity na zbývající ploše určené pro sport mezi Jordánkem a Hrnčířským hřbitovem

 • v případě dokončení výstavby nové školy Nad Jordánkem přesuneme stávající úřad do staré ZŠ  spolu s městskou policií a knihovnou

 • stávající budovu úřadu opravíme např. na nové startovací byty.

   

2. Mateřská škola v Hrnčířích

 • v návaznosti na dokončení nového dvoutřídního pavilonu mateřské školy v Hrnčířích vybavíme zahradu MŠ v Hrnčířích novými hracími prvky

   

3. Centrum Šeberova

 • budeme spolupracovat s Družstvem Centrum Šeberov při vybudování chybějícího domu pro seniory (Senior Rezidence Šeberov)

 • po výstavbě Senior Rezidence Šeberov dokončíme plochy náměstí

 • budeme jednat s bankami o umístění bankomatu

 • součástí širšího centra obce by se ve vzdálenější budoucnosti mohla stát i ulice V Ladech a po přemístění ZŠ do nové budovy u Jordánku by bylo možné využít starou budovu základní školy jako kulturní centrum obce s knihovnou a reprezentačními prostorami

   

4. Rekonstrukce a opravy komunikací

 • dokončíme výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci ulic Lipenská, Osvětová, Rojická, V Záhybu

 • zrekonstruujeme komunikaci V Úhoru

 • budeme postupně opravovat dříve rekonstruované komunikace a chodníky v Šeberově i v Hrnčířích tak, jak to bude jejich stav vyžadovat

 • ve spolupráci s OTV MHMP (Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy) budou posíleny páteřní inženýrské sítě, provedeny přeložky a zrekonstruována hlavní komunikace K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři

   

5. Splašková podtlaková kanalizace v Hrnčířích

 • budeme i nadále spolupracovat s PVS (Pražská vodohospodářská společnost) na další etapě posílení splaškové podtlakové kanalizace v Hrnčířích – dokončení hlavního gravitačního řadu splaškové kanalizace v ulici K Šeberovu a výstavba evakuační stanice v ulici K Safině

   

6. Cyklostezky

 • vybudujeme cyklostezku z horní části Šeberova k ulici Na Jelenách

 • budeme spolupracovat s okolními obcemi, zejména s MČ Praha 11, v návaznosti na jejich cyklostezky

   

7. Sportovní zařízení

 • provedeme další nezbytné opravy ve sportovně oddychovém areálu v Šeberově (např. oprava povrchu tenisového hřiště)

 • začneme budovat zázemí multifunkčního hřiště v Hrnčířích v ulici K Safině (přípojka kanalizace, WC)

   

8. Životní prostředí a rybníky

 • budeme dále jednat s hl. m Prahou o odkupu rybníků Brůdek, Hrnčířský a Mlýnský (Šeberovský) od Pozemkového fondu do majetku hl. m. Prahy/svěřeno MČ

 • opakovaně budeme iniciovat jednání hl. m. Prahy s majiteli chráněné památky Hrnčířské louky o jejím odkoupení do majetku hl. m. Prahy a zachování tak jejího přírodního charakteru příštím generacím

   

9. Informovanost

 • necháme předělat webové stránky www.seberov.cz tak, aby je bylo možné propojit například s e-spisem a elektronickou úřední deskou (současné webové stránky to neumožňují)

   

10. Kultura

 • budeme dále rozvíjet aktivity Klubu aktivních 55+

 • budeme pokračovat v pořádání a spolupořádání kulturních i dalších akcí

 • budeme podporovat aktivity pro děti i dospělé v zájmovém centru v Baráčnické rychtě v Hrnčířích

   

   

11. Kamery a zvýšení bezpečnosti v obci

 • budeme usilovat o rozšíření stávajícího kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti v obci

   

12. Černá skládka na Kunratické spojce

 • opětovně nastartujeme legislativní proces pro zamezení a zastavení rozšiřování černé skládky v blízkosti Kunratické spojky s cílovým stavem její likvidace a navrácení do původního stavu

   

   

13. Digitalizace

 • oslovíme příslušné subjekty v souvislosti s digitalizací městské části konkrétně vybudování optické sítě a připojení internetu, IPTV apod. do jednotlivých bytů či domů včetně veřejné infrastruktury (úřad, školy, školky)


Programový rámec byl schválen na ustavujícím zasedání zastupitelstva MČ Praha-Šeberov usnesením č. 26/UZ/2018/ZMČ dne 8.11.2018.