Programové prohlášení

Programový rámec zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018

 

1.     Centrum Šeberova

-       urychleně dokončíme převod pozemků z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví hl. m. Prahy/svěřeno MČ Praha-Šeberov

-       začneme realizovat na území bývalého Schoberova statku v centru Šeberova (Stavocentrál) nové náměstí/náves podle studie zpracované Ing. Martinem Ballákem ve spolupráci s Ing. Arch. Pantelisem Larcou (autor projektu související Senior Rezidence Šeberov), která byla prezentována 15. března 2016 na veřejném setkání s občany ve špejcharu a dále zveřejněna ve Zpravodaji Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 2/2016

-       budeme spolupracovat s Družstvem Centrum Šeberov při vybudování chybějícího domu pro seniory (Senior Rezidence Šeberov)

-       požádáme hl. m. Prahu o spolufinancování veřejné části náměstí z rozdělované rezervy pro městské části

-       podle prezentované studie Ing. Balláka by zde měly vzniknout především plochy pro venkovní setkávání občanů, trhy apod., originální vodní prvek s akustickými zrcadly, dále nová malá polyfunkční budova, ve které by mohly být mimo úřadu městské části, služebny městské policie  a dalších komunálních služeb pro občany, také vhodné body zájmu, které by náměstí oživily, např. malé obchůdky

-       na náměstí jistě tradičně patří i hospoda, k čemuž by byl vhodný bývalý zájezdní hostinec – tedy č.p. 1 – který by se dal vhodně otevřít do plochy náměstí, měl by však zůstat v soukromých rukách, o čemž bychom chtěli vést jednání se současným majitelem

-       součástí širšího centra obce by se ve vzdálenější budoucnosti mohla stát i ulice V Ladech a po přemístění ZŠ do nové budovy u Jordánku by bylo možné využít starou budovu základní školy jako kulturního centra obce s knihovnou a reprezentačními prostorami

 

2.     Základní škola

-       budeme pokračovat v projektu umístění nové budovy základní školy na pozemcích mezi Jordánkem a Hrnčířským hřbitovem (projekt podrobně představen ve Zpravodaji Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 3/2016), umístění nové budovy základní školy spolu s dalšími sportovně rekreačními plochami mezi Jordánek a Hrnčířský hřbitov jako propojení obou součástí městské části – Šeberova a Hrnčíř vyjádřili podporu občané v petici z dubna 2016

-       budeme podporovat probíhající změnu územního plánu Z 2819/00 v lokalitě u Jordánku – změna části pozemku z určení pro sport na určení pro veřejnou vybavenost – tedy pro výstavbu areálu nové základní školy

-       po schválení změny územního plánu dopracujeme projekt nové budovy základní školy vč. jeho možné etapizace výstavby

-       pokusíme se znovu získat pro tento projekt podporu vedení hl. m. Prahy a spolu s ním i nutné financování

-       v záměru celkového snížení energetické náročnosti staré budovy základní školy V Ladech budeme pokračovat za podmínky, že na tento projekt bude schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí

-       budeme spolupracovat s možnými investory na záměru vybudovat plochy pro sportovně-rekreační aktivity na zbývající ploše určené pro sport mezi Jordánkem a Hrnčířským hřbitovem

 

3.     Životní prostředí a rybníky

-       požádáme hl. m Prahu o odkup rybníků Brůdek, Hrnčířský a Mlýnský (Šeberovský) od Pozemkového fondu do majetku hl. m. Prahy/svěřeno MČ

-       budeme iniciovat jednání hl. m. Prahy s majiteli chráněné památky Hrnčířské louky o jejím odkoupení do majetku hl. m. Prahy a zachování tak jejího přírodního charakteru příštím generacím

 

4.     Dokončení rekonstrukce ulic Osvětová a Lipenská

-       dokončení rekonstrukce ulic Osvětová a Lipenská závisí na možnostech jejich odvodnění od srážkových vod

-       budeme jednat s projektantem rekonstrukce a s Odborem výstavby Praha 11 a hledat řešení

 

5.     Úprava zeleně před samoobsluhou v Hrnčířích

-       budeme pokračovat v projektu rekonstrukce zeleně před samoobsluhou v Hrnčířích pana architekta Petra Rajtory a zahradnice paní Kocové představeném na setkání s občany v listopadu 2016

-       na pozemku je navržen nový vodní prvek ze staré studny, umístění laviček a jeho nové osázení zelení

-       pozemkem má také vést nová cestička k dětskému hřišti u EL Asadoru

 

6.     Splašková podtlaková kanalizace v Hrnčířích

-       budeme i nadále spolupracovat s PVS (Pražská vohospodářská společnost) na dalších etapách posílení splaškové podtlakové kanalizace v Hrnčířích

-       jednotlivé etapy byly podrobně popsány ve Zpravodaji Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 6/2016

 

7.     Přístavba druhé třídy Mateřské školy v Hrnčířích

-       rozšíření kapacit mateřské školy je do budoucna nutné (podle analýzy a prognózy vybavení města v oblasti školství, kterou zpracoval v dubnu 2016 IPR, bude v roce 2020 chybět v MČ Praha-Šeberov v mateřské škole 47 míst pro děti od 2 do 6 let)

-       stále však nebyl ukončen soudní spor o duplicitní vlastnictví pozemku za mateřskou školou v Hrnčířích č. parc. 1407/29 (4145 m2), restituentka paní Dvořáková se proti verdiktu opět odvolala

-       s projektem rozšíření kapacity mateřské školy proto počkáme až na ukončení soudního sporu

 

8.     Údržba městské části

-       zrealizujeme generelní opravu chodníků a komunikací (obrubníky, propadlé a nerovné povrchy...)

-       zajistíme údržbu a doplnění tzv. městského mobiliáře (lavičky, odpočinkové a klidové plochy)

-       pokusíme se najít řešení, jak zlepšit průběžnou letní i zimní údržbu obce

 

9.     Cyklostezky

-       budeme spolupracovat s TSK na realizaci projektově připravené cyklostezky propojení Kunratice-Vestec

-       začneme projekční přípravu dle generelu chybějících cyklostezek č.1 a č. 8

-       budeme spolupracovat s okolními obcemi, zejména s MČ Praha 11, v návaznosti na jejich cyklostezky

-       zadáme vypracování studie na novou cyklostezku dle projektu zalesnění v JZ části Šeberova

 

10.  Sportovní areál v Šeberově

-       provedeme potřebnou rekonstrukci minigolfu

-       necháme zpracovat studii na rozšíření nabídky sportovního areálu pro nejmenší děti (herní prvky apod.)

 

11.  Informovanost

-       zprovozníme nové webové stránky seberov.cz

-       na webových stránkách budeme zveřejňovat všechny smlouvy, výběrová řízení, veřejné zakázky, zápisy z rady městské části, zápisy z výborů, zápisy z jednání stavební komise

-       zmodernizujeme vysílání Infokanálu v kabelové televizi a prověříme možnosti jeho vysílání prostřednictvím internetu

-       o aktuálním dění budeme informovat prostřednictvím facebookových stránek

 

Programový rámec byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Praha-Šeberov dne 30.1.2017.