Komise RMČ

Členové stavební komise:

Ing. Petr Štepánek

Ing. Martin Ballák

Ing. Jan Škůrek

Ing. arch. Akad. arch. Petr Rajtora 

Ing. Jindřich Mihalcsatin

 

Stavební komise je poradním orgánem Rady městské části.

Stavební komise byla zřízena dne 20.11.2014 na 1. jednání RMČ.

Na 2. jednání RMČ dne 2.12.2014 byli členy komise jmenováni Ing. Jan Škůrek, Ing. Martin Ballák a Ing. Petr Štěpánek.

Dále RMČ dne 23.11.2015 na svém 27. jednání jmenovala členem stavební komise pana Václava Vohnouta.

Dne 8.2.2017 na svém 64. jednání RMČ zrušila jmenování pana Václava Vohnouta a doplnila stavební komisi na 5 členů. Dalšími členy stavební komise jmenovala Ing. arch. Akad. arch. Petra Rajtoru a Ing. Jindřicha Mihalcsatina.

 

Stavební komise se schází zpravidla jednou za 14 dní vždy v pátek ráno.

 

Č.Datum Zápis Přílohy
16. 07.09.2018 Zápis č. 16 úprava oplocení pozemku parc.č. 1470/131_ VARIANTA 2
15. 24.08.2018 Zápis č. 15
14. 10.08.2018 Zápis č. 14
13. 13.07.2018 Zápis č. 13
12. 29.06.2018 Zápis č. 12 Přechodná úprava provozu na komunikacích pro odbahnění Olšanského rybníka
11. 15.06.2018 Zápis č. 11
10. 01.06.2018 Zápis č. 10
9. 18.05.2018 Zápis č. 9 Dopravně inženýrské opatření ul.Pod Vsí
Internetová síť Pod Vsí
8. 04.05.2018 Zápis č. 8
7. 20.04.2018 Zápis č. 7
6. 06.04.2018 Zápis č. 6
5. 23.03.2018 Zápis č. 5
4. 09.03.2018 Zápis č. 4
3. 23.02.2018 Zápis č. 3
2. 26.01.2018 Zápis č. 2
1. 12.01.2018 Zápis č. 1
22. 15.12.2017 Zápis č. 22
21. 01.12.2017 Zápis č. 21
20. 03.11.2017 Zápis č. 20
19. 06.10.2017 Zápis č. 19
18. 22.09.2017 Zápis č. 18 Tram_situace
17. 08.09.2017 Zápis č. 17
16. 25.08.2017 Zápis č. 16
15. 11.08.2017 Zápis č. 15
14. 28.07.2017 Zápis č. 14
13. 14.07.2017 Zápis č. 13
12. 30.06.2017 Zápis č. 12
11. 16.06.2017 Zápis č. 11
10. 02.06.2017 Zápis č. 10 Vysvahování
9. 19.05.2017 Zápis č. 9
8. 05.05.2017 Zápis č. 8
7. 21.04.2017 Zápis č. 7
6. 07.04.2017 Zápis č. 6
5. 24.03.2017 Zápis č. 5
4. 10.03.2017 Zápis č. 4
3. 24.02.2017 Zápis č. 3
2. 20.01.2017 Zápis č. 2
1. 06.01.2017 Zápis č. 1
15. 02.12.2016 Zápis č. 15
14. 25.11.2016 Zápis č. 14
13. 25.10.2016 Zápis č. 13
12. 22.09.2016 Zápis č. 12
11. 26.08.2016 Zápis č. 11
10. 30.07.2016 Zápis č. 10
9. 17.06.2016 Zápis č. 9
8. 03.06.2016 Zápis č. 8
7. 20.05.2016 Zápis č. 7
6. 06.05.2016 Zápis č. 6
5. 29.04.2016 Zápis č. 5
2. 22.04.2016 Zápis č. 2
3. 04.04.2016 Zápis č. 3
4. 14.03.2016 Zápis č. 4
1. 08.01.2016 Zápis č. 1
10. 14.12.2015 Zápis č. 10
9. 20.10.2015 Zápis č. 9
8. 25.08.2015 Zápis č. 8
7. 03.07.2015 Zápis č. 7
6. 05.06.2015 Zápis č. 6
5. 12.05.2015 Zápis č. 5
4. 15.04.2015 Zápis č. 4
3. 13.03.2015 Zápis č. 3
2. 06.02.2015 Zápis č. 2
1. 23.01.2015 Zápis č. 1

Výbory zastupitelstva městské části, komise rady městské části a zvláštní orgány městské části

Na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Rada městské části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městské části.

·      Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

·      Komise je ze své činnosti odpovědná radě městské části.

 

Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy, komise rady hlavního města Prahy a zvláštní orgány hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu hlavního města Prahy, popřípadě radě hlavního města Prahy ve věcech jí svěřených.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva hlavního města Prahy, členy výboru z řad členů zastupitelstva hlavního města Prahy a občanů hlavního města Prahy a tajemníka výboru z řad zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy. Rada hlavního města Prahy může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo zastupitelstvem hlavního města Prahy. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu hlavního města Prahy; radě hlavního města Prahy jen v rámci jí vymezené působnosti.

Počet členů výborů určuje zastupitelstvo hlavního města Prahy tak, aby byl vždy lichý. Výbory se schází podle potřeby.

K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů výborů. Usnesení výborů se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu a vzdělávání.

Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné.

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být primátor hlavního města Prahy, náměstek primátora hlavního města Prahy, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Magistrátu hlavního města Prahy.

Finanční výbor

1)    provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy,

2)    plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kontrolní výbor

1)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy,

2)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti,

3)    plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu hlavního města Prahy; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Rada hlavního města Prahy zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě hlavního města Prahy.

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

 

Komise je ze své činnosti odpovědná radě hlavního města Prahy.