Výběrové řízení na místo ekonom/ekonomka ÚMČ Praha - Šeberov

30.05.2017

 

Městská část Praha Šeberov – Úřad městské části Praha Šeberov zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Ing. Martinou Šteflovou vyhlašuje dne 9. 5. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice ekonom/ekonomka Úřadu městské části Praha Šeberov.

 

Sjednaný druh práce: ekonom/ekonomka, s místem výkonu práce Praha Šeberov, v platové třídě1) 10. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup co nejdříve.

 

Náplň práce:

1.     Plní funkci správce rozpočtu a hlavního účetního

2.     Připravuje rozpočet, rozpočtový výhled, průběžně kontroluje plnění rozpočtu, připravuje rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, odpovídá za povinné zveřejňování

3.     Připravuje žádosti o dotace a jejich následné vyúčtování, finanční vypořádání hospodaření

4.     Připravuje podklady pro vedení účetnictví externí firmě

5.     Spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření

6.     Vede evidenci smluv, objednávek, sleduje valorizace, zajišťuje povinné zveřejňování v registrech

7.     Vede evidenci závazků a pohledávek, vystavuje faktury, kontroluje včasnost uhrazení pohledávek, vystavuje upomínky, inventarizuje závazky a pohledávky

8.     Zajišťuje výkaznictví, statistická hlášení, rozbory

9.     Navrhuje opatření v případě zjištěných nedostatků

10.  Vede evidenci a plnění daní, zpracovává a podává daňová přiznání, kontrolní hlášení

11.  Vystavuje bankovní dispozice v souladu se smlouvami, fakturami a dalšími závazky MČ, zodpovídá za včasnou úhradu a správnou výši uhrazovaných finančních prostředků

12.  Kontroluje pokladny HČ i VHČ

13.  Vede mzdové účetnictví

14.  Kontroluje plnění rozpočtu, účetní závěrky a vedení účetnictví příspěvkových organizací

15.  Kontroluje účetní závěrky dalších zřízených organizací (s.r.o., a.s., družstev)

16.  Vede evidenci nemovitého a movitého majetku MAJE, spolupracuje na inventarizaci majetku a jeho pronajímání

17.  Zajišťuje evidenci, archivaci a skartaci účetních dokladů

18.  Plní další úkoly dle pokynů starosty a tajemníka

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění zákonů:

 

a)     fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

b)     občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk

c)     způsobilost k právním úkonům

d)     bezúhonnost2)

 

Požadované vzdělání: vysokoškolské ekonomického směru nebo vyšší odborné ekonomického směru.

 

Požadované znalosti a dovednosti: dobrá uživatelská znalost práce s PC v prostředí Windows, programy Microsoft Office, schopnost komunikace, psychická odolnost, flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost.

 

Výhodou: orientace v problematice účetnictví obcí a příspěvkových organizací, zkušenosti z veřejné správy a rozpočtování.

 

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou2):

 

jméno, příjmení, titul,

datum a místo narození,

státní příslušnost,

místo trvalého pobytu,

číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),

datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 

životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.5.2017 v podatelně Úřadu městské části Praha Šeberov.

 

Obálku adresujte:

Městská část Prahy Šeberov – Úřad Městské části Praha - Šeberov

K Hrnčířům 160

149 00 Praha 4 - Šeberov

 

Zalepenou obálku označte slovy: „Neotvírat - Výběrové řízení – ekonom/ekonomka“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.