Výběrové řízení ekonom / ekonomka

31.10.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha Šeberov – Úřad městské části Praha Šeberov zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Ing. Martinou Šteflovou, zastoupená Ing. Petrou Venturovou, starostkou, vyhlašuje
dne 12. 9. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice ekonom/ekonomka Úřadu městské části Praha Šeberov.

Sjednaný druh práce: ekonom/ekonomka, s místem výkonu práce Praha Šeberov, v platové třídě1) 10. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup co nejdříve.

Náplň práce:

 1. Plní funkci správce rozpočtu a hlavního účetního

 2. Připravuje rozpočet, rozpočtový výhled, průběžně kontroluje plnění rozpočtu, připravuje

  rozpočtové změny, účetní závěrky, závěrečný účet, odpovídá za povinné zveřejňování

 3. Připravuje žádosti o dotace a jejich následné vyúčtování, finanční vypořádání hospodaření

 4. Připravuje podklady pro vedení účetnictví externí firmě

 5. Spolupracuje s kontrolními orgány na kontrole hospodaření

 6. Vede evidenci smluv, objednávek, sleduje valorizace, zajišťuje povinné zveřejňování v

  registrech

 7. V ede evidenci závazků a pohledávek, vystavuje faktury, kontroluje včasnost uhrazení

  pohledávek, vystavuje upomínky, inventarizuje závazky a pohledávky

 8. Zajišťuje výkaznictví, statistická hlášení, rozbory

 9. Navrhuje opatření v případě zjištěných nedostatků

 10. Vede evidenci a plnění daní, zpracovává a podává daňová přiznání, kontrolní hlášení

 11. Vystavuje bankovní dispozice v souladu se smlouvami, fakturami a dalšími závazky MČ,

  zodpovídá za včasnou úhradu a správnou výši uhrazovaných finančních prostředků

 12. Kontroluje pokladny HČ i VHČ

 13. Vede mzdové účetnictví

 14. Kontroluje plnění rozpočtu, účetní závěrky a vedení účetnictví příspěvkových organizací

 15. Kontroluje účetní závěrky dalších zřízených organizací (s.r.o., a.s., družstev)

 16. Vede evidenci nemovitého a movitého majetku MAJE, spolupracuje na inventarizaci majetku a

  jeho pronajímání

 17. Zajišťuje evidenci, archivaci a skartaci účetních dokladů

 18. Plní další úkoly dle pokynů starosty a tajemníka

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění zákonů:

 1. a)  fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let

 2. b)  občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který

  ovládá český jazyk

 3. c)  způsobilost k právním úkonům

 4. d)  bezúhonnost2)

Požadované vzdělání: vysokoškolské ekonomického směru nebo vyšší odborné ekonomického směru.

Tel: 244911713 IČO: 002 41 717 BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS a.s. Fax: 244912801 e-mail: info@seberov.cz č.účtu: 2000692309/0800

page1image24168

 

Požadované znalosti a dovednosti: dobrá uživatelská znalost práce s PC v prostředí Windows, programy Microsoft Office, schopnost komunikace, psychická odolnost, flexibilita, samostatnost, důslednost, odpovědnost.

Výhodou: orientace v problematice účetnictví obcí a příspěvkových organizací, zkušenosti z veřejné správy a rozpočtování.

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou2):

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde
-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31.10.2017 v podatelně Úřadu městské části Praha Šeberov.

Obálku adresujte:

Městská část Prahy Šeberov – Úřad Městské části Praha - Šeberov K Hrnčířům 160
149 00 Praha 4 - Šeberov

Zalepenou obálku označte slovy: „Neotvírat - Výběrové řízení – ekonom/ekonomka
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.