Výběrové řízení cestář / cestářka

31.10.2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha Šeberov – Úřad městské části Praha Šeberov zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Ing. Martinou Šteflovou, vyhlašuje dne 13. září. 2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa údržba oBce – cestář/ka Úřadu městské části Praha Šeberov.

 

Místo výkonu: Městská část Praha Šeberov

Pracovní úvazek: 40h/týden, na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Platová třída: 5, dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., stupeň započítané praxe, přičemž po uplynutí sjednané zkušební doby lze přiznat osobní příplatek dle §131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce

Termín nástupu: 1.12.2017, případně dle dohody

 

Náplň pracovní činnosti:

 1. 1. Ve spolupráci s externími dodavateli zajišťuje zimní a letní údržbu obce, komunikací, cyklostezek, údržbu veřejné zeleně, zajišťuje likvidaci odpadu, údržbu hřbitova a okolí pomníků, dětských hřišť.
 2. 2. Zajišťuje drobné opravy a údržbářské práce na majetku MČ, například:
  • provádění vizuální kontroly objektů a prostranství a hlášení zjištěných závad
  • udržovaní čistoty okolí objektů MČ
  • udržovaní zatravněných ploch v objektech a prostranství úřadu pravidelným kosením trávy
  • udržovaní veškerých ploch v čistotě
  • likvidace nahromaděných odpadů a vyřazených věcí do sběrného dvora a převážení drobných zařízení a vybavení
  • odklízení sněhu z prostor uvnitř celého objektu úřadu včetně výjezdů na místní komunikaci
  • provádění drobných zednických prací
  • obnova dopravního značení
  • vybírání košů, vč. košů na psí exkrementy 
  • obstarávání vývěsek
  • drobná údržba 
  • údržba hřbitova
  • a jiné činnosti dle pokynů úřadu
  • 3. Plní další úkoly dle pokynů starosty a tajemníka v rámci pracovní náplně.

Obecné předpoklady:

 •  
  • státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
  • způsobilost k právním úkonům
  • morální a trestní bezúhonnost

Jiné předpoklady:

 •  
  • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
  • dokončené základní vzdělání
  • vyučení v technickém oboru - výhodou

 

Nabízíme:

 •  
  • zaměstnání na dobu neurčitou
  • 5 týdnů dovolené
  • zaměstnanecké benefity

 

 

K přihlášce připojte tyto doklady:

 •  
  • strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, popř. zkušeností, včetně telefonního a e‐mailového kontaktu
  • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Uzávěrka písemných přihlášek do 31. 10. 2017 do 12.00 hodin.

 

Doručovací adresa: Městská část Prahy Šeberov – Úřad Městské části Praha – Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov

Obálku označte: „Neotvírat - Výběrové řízení – údržba obce – cestář/ka“

 

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce Městské části Praha Šeberov na internetové adrese www.seberov.cz