Podnět na pořízení změny územního plánu mezi D1 a Šeberovem

22.01.2020

 

Obchodní řetězec Tesco vyčlenil v roce 2016 do samostatných společností některé své nemovitosti a připravil je tak k prodeji. Jednou ze společností, která vznikla odštěpením ze společnosti Tesco Stores ČR a.s., je společnost Seberov site s.r.o.. Do ní bylo převedeno vlastnictví 66 ha pozemků na katastru Šeberova. V srpnu letošního roku mateřská společnost Tesco Stores ČR svojí dceřinou společnost Seberov site prodala. Jejím novým majitelem se stala firma Geone Šeberov s.r.o..

Většinovým vlastníkem této společnosti (80%) je přes další společnost David Beran, český podnikatel, který je podle časopisu Forbes desátým nejbohatším Čechem s majetkem téměř 13 miliard korun. David Beran je akcionářem finanční skupiny Profireal Group, jejíž divize PROFI CREDIT je významným poskytovatelem půjček a úvěrů v České republice, na Slovensku, v Polsku a Bulharsku.

Zbytek (20%) patří firmě Geone Eleven s.r.o.. Majiteli Geone Eleven jsou přes další společnosti 2 fyzické osoby (Jaroslav Kalát a Miroslav Langr) a svěřenský fond se sídlem na Kypru bez dohledatelné majetkové struktury. Jedním ze dvou jejích jednatelů je Milan Janků, bývalý spolumajitel zkrachovalého developera ECM, známého např. projekty mrakodrapů na Pankráci.

Nový majitel má se zakoupeným územím zjevně velké plány, protože společnost Seberov site s.r.o. podala na ÚMČ Praha - Šeberov a současně na hl. m. Prahu dne 24.9.2019 podnět na pořízení změny územního plánu, a to ze stávajících funkčních ploch OP, ZMK, LR, IZ na navrhované funkční plochy OB, OV, SV, ZVO, ZOB, ZP, DU (legenda zkratek níže). Navrhovanou změnu si můžete v grafické podobě prohlédnout na obrázcích.

Jedná se o návrh masivní zástavby přímo od hranic současného Šeberova až k dálnici D1. Namísto orné půdy a zeleně by zde měly vyrůst obytné komplexy, polyfunkční stavby např. pro bydlení, obchod, administrativu nebo služby a velkokapacitní komplexy obchodů či jiných areálů.

Dopravně obsloužit by celé území měly pouze 2 hlavní komunikace. Obě jsou na jedné straně odvedené na již nyní zásadně přetíženou kruhovou křižovatku Na Jelenách x K Hrnčířům x Chilská, na druhé straně jedna ústí do již nyní přetížené páteřní komunikace K Hrnčířům u rybníka Jordánek a druhá na budoucí Vesteckou spojku.

Podnět na změnu územního plánu nepočítá se žádnými plochami určenými pro veřejnou vybavenost, např. pro školu, školku či zdravotnické zařízení, a to i přesto, že by zde mělo vzniknout bydlení pro cca 5,5 tis. nových obyvatel.

V podnětu zcela chybí regulativy, stanovující max. míru využití území.

V dotčené lokalitě jsou významná prameniště spodních vod, která zásobují zdejší kaskádu rybníků v Šeberově i Kunraticích a zejména chráněnou přírodní památku Hrnčířské louky. Navrhovaná výstavba by zásadně narušila hydrogeologické poměry v lokalitě i v navazujících územích a zhoršila tak životní prostředí.

Navrhovaná změna územního plánu a související výstavba by tak zásadně zhoršila životní podmínky stávajících obyvatel městské části, zejména v Šeberově. Nadměrně by dopravně zatížila již tak přetíženou páteřní komunikaci K Hrnčířům a kruhovou křižovatku s ul. Chilská a Na Jelenách. Částečně by snad odstínila hluk z D1, kde se již počítá s výstavbou protihlukové stěny, ale s masivní výstavbou velkých komplexů by se zásadně zvýšila dopravní zátěž uvnitř nově zastavovaného území i ve stávající zástavbě a tím by opět narostl hluk i emise.

Podaný podnět na pořízení změny územního plánu projednalo dne 22. října 2019 na svém mimořádném zasedání Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov a přijalo jednomyslně následující usnesení:

 „Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov zásadně nesouhlasí s podnětem na pořízení změny územního plánu pozemků zapsaných na LV č. 814 pro obec Praha a k.ú. Šeberov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - pozemky č. parc.: 528/1, 528/2, 528/3, 531/1, 531/3, 531/4, 531/6, 531/7, 531/8, 531/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/16, 531/17, 531/19, 531/20, 531/21, 531/23, 531/24, 531/25, 531/26, 531/27, 531/28, 531/29, 531/30, 531/31,531/32, 531/35, 531/36, 531/41, 535/5, 535/6, 535/7, 536/4, 536/5, 536/6, 536/7, 536/14, 536/18, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11, 537/12, 537/13, 537/15, 537/16, 537/20, 537/21, 537/22, 537/23, 537/25, 537/29, 537/30, 537/33, 537/34, 537/36, 537/37, 537/38, 537/39, 537/40, 537/41, 537/42, 537/51, 537/52, 537/53, 537/57, 537/58, 537/59, 537/60, 537/61, 537/62, 537/63, 537/64, 537/65, 537/68, 538/4, 539/1, 540/1, 540/2, 540/3, 543/1, 550/3, 551/3, 551/4, 1533/1, 1533/7, 1533/9, ze stávajících funkčních ploch OP, ZMK, LR, IZ na navrhované funkční plochy OB, OV, SV, ZVO, ZOB, ZP, DU a pověřuje starostku zasláním tohoto stanoviska na Odbor územního rozvoje MHMP."

Na mimořádném zasedání proběhla prezentace společnosti LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., kterou najal nový majitel pro zpracování urbanistické studie celé lokality. Záznam je zveřejněn na https://www.youtube.com/watch?v=cfN4l2kSUIQ.

Na podporu záporného stanoviska Městské části Praha - Šeberov byla také sepsána petice.

Petiční archy k 1. prosinci 2019 podepsalo 955 lidí.

Petici předala starostka MČ Praha - Šeberov Petra Venturová přímo primátorovi hl. m. Prahy p. Hřibovi na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy při interpelacích dne 12.12.2019. Poté petici projednal dne 15.1.2020 kontrolní výbor ZHMP a byla projednána na Zastupitelstvu hl. m. Prahy na zasedání dne 23.1.2020.

Vlastní podnět na pořízení změny územního plánu bude projednán v orgánech hl. m. Prahy, a to nejdříve ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, poté v Radě hl. m. Prahy a nakonec v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. O jejich termínech vás budeme informovat. Jednání výboru a zastupitelstva jsou veřejná, jednání rady je neveřejné, ale může se ho zúčastnit starostka městské části.