Obnova lesů v naší MČ

10.02.2019

Na začátku tohoto týdne a dále v průběhu měsíce února a března budou Lesy hl. m. Prahy v lesích spadajících do naší městské části provádět obnovní zásahy, především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probí...hat odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, jako je např. dub červený. Tyto plochy následně zalesní v jarních měsících stanovištně vhodnou dřevinou skladbou.