Výstavba evakuační stanice v ulici K Safině a bytového domu za statkem v Hrnčířích

12.06.2020

 • Hl. m. Praha zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností (PVS) a pp. Chomenko a Sidorov (investoři sousedního statku vHrnčířích) uzavřeli 4. 1. 2017 smlouvu o právu provést stavbu, kterou pp. Chomenko a Sidorov povolují PVS provést stavbu evakuační stanice Hrnčíře na části pozemku parc. č. 872/2 vk. ú. Šeberov. K uvedené smlouvě byl 3. 12. 2018 ještě uzavřen dodatek.
 • Stavbu se PVS zavázala realizovat vtakovém rozsahu, aby kapacita splaškové kanalizace a vodovodu umožnila napojení tří nových rodinných domů, které pp. Chomenko a Sidorov postaví na zbývající části pozemku, a se stavbou 3 rodinných domů tak souhlasila.
 • HMP se smlouvou zavázalo, že učiní ze své strany maximální součinnost krealizaci změnyúzemního plánu uvedeného pozemku zúzemí pro sport (SP) naúzemí všeobecně obytné (OV-B). Tato změna územního plánu byla schválena ZHMP 30.3.2017, a to až po zásadní podpoře paní starostky Venturové a člena výboru pro územní plán a hrnčířského občana pana Urbana zdůvodu umožnění posílení málo kapacitní podtlakové splaškové kanalizace v Hrnčířích.
 • Smluvní strany se dále zavázaly, že do 30 třiceti kalendářních dnů od odsouhlasení kupní smlouvy vZastupitelstvu HMP uzavřou kupní smlouvu, na základě které pp. Chomenko a Sidorov prodají HMP část pozemku pro výstavbu evakuační stanice. 30.5.2019 byla odsouhlasena oběma smluvními stranami kupní cena za část pozemku pro výstavbu evakuační stanice podle znaleckého posudku soudního znalce ve výši 730 tis. Kč. ZHMP schválilo smlouvu dne 16.4.2020 usnesením Z-7885, kjejímu podpisu však zatím bohužel nedošlo.
 • 26.2.2020 došla na ÚMČ žádost od majitelů pozemku o vyjádření kprojektové dokumentaci na územní souhlas svodovodní a kanalizační přípojkou na uvedený pozemek pro bytový dům (zastavěná plocha 293 m2, 2 nadzemní podlaží + podkroví) se 14 malometrážními byty.
 • Po odmítavé reakci stavební komise RMČ 5.5.2020 došla na ÚMČ upravená žádost majitelů pozemku o souhlas sumístěním přípojek a sdopravním napojením na komunikaci KSafině bytového domu tentokrát se 3 velkými bytovými jednotkami s10 sociálními zařízeními (zastavěná plocha 276 m2, 2 nadzemní podlaží + podkroví). Projekt započítává do výpočtu koeficientu podlažní plochy i pozemek pod budoucí evakuační stanicí. Plánovaný bytový dům tak i přes drobné zmenšení překračuje po smluvně dohodnutém prodeji části pozemku podlažní plochou koeficient daný územním plánem (OV-B)
 • 1. června bylo předáno staveniště zhotoviteli evakuační stanice, kterým je společnost Česká voda - Czech Water, a.s.. Tohoto předání se majitelé pozemku nezúčastnili, vrata však byla odemčena, takže vstup na pozemek byl umožněn. Stavbu po předání však průběžně znemožňovala auta majitelů pozemku odstavená vploše výstavby.
 • Právní zástupce majitelů pozemku Mgr. Bedrna zaslal 19. června naší městské části dopis, ve kterém tvrdí, že MČ neplní závazky ze smlouvy. MČ však žádnou smlouvu smajiteli pozemku neuzavřela, proto se RMČ rozhodla předat dopis kvyřízení právní kanceláři DBK Partners.
 • 26. června proběhla schůzka mezi vlastníky pozemku smluvně určeného pro výstavbu evakuační stanice pp. Chomenkem a Sidorovem, nesouhlasícími svýstavbou pro údajné nesplnění jejich podmínek, a mandatářem objednatele, tedy spol. ZAVOS, která jedná za PVS. Schůzka nebyla úspěšná, a proto je realizace evakuační stanice do odvolání pozastavena.
 • Majitel pozemku p. Chomenko se obrátil 1. července také dopisem rekapitulujícím celou historii projektu evakuační stanice na zastupitelstvo naší městské části. Vdopise vyzývá ZMČ, aby se podrobně seznámilo scelou problematikou a zamezilo škodám. Dopis bude projednávat ZMČ na svém zářijovém zasedání.
 • Městská část by mohla se stavbou zamýšleného záměru bytového domu na parc. č. 872/2,3,4, k. ú. Šeberov, v ulici K Safině, souhlasit a vydat souhlasné stanovisko po splnění těchto kroků:
  • Majitelé pozemků, p. Chomenko a p. Sidorov umožní okamžité obnovení prací na Evakuační stanici Hrnčíře, ulice K Safině.
  • Majitelé pozemků, tedy p. Chomenko a p. Sidorov, uzavřou s hl. m. Prahou dodatek ke smlouvě o právu provést stavbu, kterým prodlouží souhlas se stavbou v souladu s rozhodnutím vydaném na místě při kontrolní prohlídce stavby Změna stavby před dokončením, odborem výstavby Prahy 11, sp. značka: OV/20/03721/Kut, kterým se schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby do 2. 10. 2023.
  • Majitelé pozemků, tedy p. Chomenko a p. Sidorov uzavřou s hl. m. Prahou smlouvu, která je nezbytná pro vybudování Evakuační stanice Hrnčíře (například kupní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene).
  • NAUTILA Architekti přepracují dokumentaci pro bytový dům tak, aby splašková kanalizace byla přímo napojena do Evakuační stanice Hrnčíře, ulice K Safině, předběžný souhlas projednán s PVS. Městská část nebude souhlasit se stavbou přípojky splaškové kanalizace v komunikaci K Safině.