Volný čas

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás všechny informovali o nových aktivitách, které bychom rádi během následujících týdnů „rozběhli“. Všechny mají společné téma: setkávání.

Myslíme, že pokud se přátelé, sousedi, občané jednoho města, obce či městské části alespoň jednou za dva – tři měsíce nepotkávají, je něco špatně. A je to v nás samotných – většinou si řekneme „vždyť nemám čas“, ale bohužel je to jinak - přeháníme to s naší prací, příliš se věnujeme sami sobě nebo svým potomkům, možná se obáváme, že jsme nespolečenští nebo nezajímaví, možná nudní nebo takzvaně „vystačím si sám, nikoho nepotřebuji“.

Přes všechny argumenty, někdy více či méně logické, si myslíme, že právě setkávání s přáteli je jednou z velmi důležitých věcí, které nás dělají jednoduše šťastnými.

Rozhodli jsme se začít u té starší generace, která má (možná) trochu více času než ti mladší v produktivním věku. Chceme založit „Klub aktivních 55+“ pro občany s trvalým pobytem v naší městské části.

Co členství v klubu bude nabízet?

Všichni tzv. registrovaní v klubu budou mít možnost:

 • Zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše městská část
 • Účastnit se pravidelných setkání 1 x za dva měsíce ve Špejcharu s občerstvením (na těchto setkáních bychom rádi pořádali přednášky, besedy se zajímavými lidmi, diskutovali konkrétní témata, učili se novým věcem v oblasti nových technologií IT, v oblasti zdravého životního stylu, ale i ručních pracích apod.)
 • Získat finanční bonus 50% z ceny za zdravotní cvičení v zájmovém centru v Baráčnické rychtě v Hrnčířích po ukončení kurzu v případě splnění podmínek: 1/ uhrazení kurzovného na min. 1 pololetí, 2/ absolvování 80% docházky – hodnotí se vždy za 1 celé pololetí. 
 • Být pravidelně informován o všech aktivitách.
 • A účastnit se mnoha dalších aktivit, které společně vymyslíme.

 

 

Jak se registrovat?

1.      Osobně na úřadě naší městské části v úřední hodiny u paní Dvořákové - stačí napsat na papír jméno a příjmení, ročník narození, adresu trvalého bydliště a především kontakt, jakým způsobem chcete být pravidelně informování (SMS, e-mailem nebo dopisem).

Nezapomeňte: vždy je třeba vyplnit jméno, příjmení, ročník narození a adresu trvalého pobytu a uvést, jakou formou chcete být informováni o všech aktivitách.

Možná se někteří divíte, proč chceme zakládat „klub“, není přeci důležitý název ale konkrétní aktivity. Vysvětlení je i v tom, že o financování některých aktivit můžeme požádat např. hl. město Prahu, ale v tom případě musíme splňovat určitá „kritéria“. S pořádáním kulturních a společenských akcí máme za poslední roky zkušenosti, tak je jen „zarámujeme“ a především více rozvineme.

První společnou akcí v letošním roce bude zájezd pro seniory – uskuteční se ve čtvrtek 18. května. I tam bude možnost mluvit o všech dalších možných aktivitách.

Očekáváme Vaše návrhy, náměty či doporučení, buď e-mailem na vitvarova@seberov.cz nebo písemně na úřad naší MČ.

Projekt: Žijeme zdravě

1.     POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je podpora kladného a aktivního přístupu ke zdraví, zdravému životnímu stylu a k ochraně zdraví.
Podstatou tohoto projektu je šíření principu udržitelného rozvoje, posiluje komunikaci mezi lidmi, vyzývá ke spolupráci a ke sdílení poznatků s ostatními.
Poukazuje na globální zodpovědnost
Cílem projektu je zlepšení života v naší městské části:
A) osvětové kampaně na téma: Zdravý životní styl - oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel,
B) veřejná setkávání na téma: vhodná výstavba, urbanizace a územní plánování založené na integrovaném přístupu (besedy),
C) péče o starší občanyOdpovědný přístup ke stáří (přednášky a besedy),       
D) výchovné a vzdělávací programy pro veřejnost i pro místní zastupitele a jiné cílové skupiny.
Projekt budou realizovat především členové Zastupitelstva MČ Praha – Šeberov a externí lektoři z Institutu zdravého života.

 

2.     ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

 

květen – listopad 2017

Osvětová kampaň Jaro a zdravý životní styl – obnova tradic - Jarní slavnosti – 13. května 2017
Akce pro občany MČ zaměřená na téma Jaro a zdravý životní styl, propagující obnovu místních tradic, důležitost komunikace mezi lidmi – veřejná setkávání.

Pohybem ke zdraví - zájezd pro seniory na Sázavsko – 18. května 2017
Jednodenní akce pro seniory MČ - pohyb, vzdělávání, společenský život, komunikace mezi lidmi. Cílem projektu je sociální aktivizace seniorů a posílení jejich zdraví prostřednictvím vhodné pohybové aktivity.

Beseda s občany o využití pozemku v centru Šeberova – červen 2017
Akce pro občany MČ – veřejné setkání - využití území v centru MČ, územní plánování, strategické plánování

Osvětová kampaň Prázdniny a zdravý životní styl – obnova tradic – Letní slavnosti (Prokopská pouť) – červen 2017
Akce pro občany MČ zaměřená na téma Prázdniny a zdravý životní styl, propagující obnovu místních tradic, komunikaci mezi lidmi. Součástí je i soutěž „O nejlepší koláč“, letos zaměřená na zdravé pečení – recepty, suroviny.

Setkání Klubu aktivních 55+ - I. Zdravý životní styl - červenec 2017
Odpolední setkání občanů MČ se zaměřením na zdravý životní styl - beseda, komunikace mezi lidmi, vzdělávání, společenský život

Setkání Klubu aktivních 55+ - II. Zdraví - září 2017
Odpolední setkání občanů MČ se zaměřením na zdraví – beseda, komunikace mezi lidmi, vzdělávání, společenský život

Setkání Klubu aktivních 55+ - III. Odpovědný přístup ke stáří - listopad 2017
Odpolední setkání občanů MČ se zaměřením na odpovědný přístup ke stáří, komunikace mezi lidmi, vzdělávání, společenský život

Zájmové centrum v Baráčnické rychtě v Hrnčířích

K Šeberovu 805, web: http://www.dumum.cz/krouzky, e-mail: linhova@dumum.cz

Sportovní areál Šeberov

K Hrnčířům 174, web: http://sportseberov.cz, e-mail: sportseberov@seznam.cz

 

 

Provozní řád sportovně oddychového areálu Šeberov

Čl. 1

Využívání

1) Areál je určen k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, plážový volejbal, malou kopanou, odbíjenou, nohejbal a minigolf.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Využívání jednotlivých sportovišť je zdarma.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště:

1.4. – 30.4. 10 – 20 hodin

1.5. – 30.6. 8 – 22 hodin

1.7. – 31.8. 7 – 22 hodin

1.9. – 30.9. 8 – 22 hodin

1.10. – 31.10. 10 – 20 hodin

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Rezervace je možná u správce hřiště: Miroslav Dvořák, tel.: 607 224 773. Maximální doba rezervace na jeden den jsou 3 hodiny. Rezervace se přijímají maximálně (na) dva týdny dopředu. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

4) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.

5) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

6) Uživatelé si mohou vypůjčit od správce tyto potřeby:

Ceník - každá započatá hodina

 

- TENIS – síť

100 Kč / hod

   

- BEACH VOLEJBAL - síť

150 Kč / hod

   

- MALÁ KOPANÁ - brankové sítě

150 Kč / hod

- NOHEJBAL - síť

150 Kč / hod

   
   

- PETANQUE s vybavením

80 Kč / hod

   

- MINIGOLF - hůl+ míček

 

- pro dospělé

50 Kč / hod

- pro děti

30 Kč / hod

 

 

1 ks míč na sport

50 Kč / hod

1 ks tenisová raketa + míček

50 Kč / hod

   

Za tenisovou raketu + míče, hůl na minigolf a míč na sport záloha 200 Kč

osvětlení 100 Kč/hod -tenis, beach volejbal, multifunkce malá kopaná, nohejbal

Síť je nedílnou součástí hřiště, nelze použít vlastní a její zapůjčení stojí 100,- Kč/hod.

Vybíráním poplatku za půjčené sportovní potřeby je pověřen správce hřiště.

Uživatelé si budou instalovat tyto potřeby sami. Pokud následuje hodina kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, objednatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším objednatelem provede výměnu zařízení.

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na hřišti je zakázáno:

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí.

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156 

Správce: Miroslav Dvořák 607 224 773

Další pověřené osoby:

Ing. Petra Venturová, starostka MČ Praha - Šeberov

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke stoupajícím finančním nákladům na údržbu multifunkčního hřiště v Hrnčířích jsme nuceni od 1. 7. 2008 začít vybírat poplatek za využití hřiště.

Cena za 1 hod je 5O,- Kč. ( slovy padesát korun českých)

Dále hřiště bude od července 2008 spravovat jeden správce – p. Lachmanová, bydliště K Safině 559 , Praha 4 Hrnčíře. ( Její plot sousedí se hřištěm )

P. Lachmanová bude vydávat klíče a vybírat poplatek, na který vystaví stvrzenku .

Tel. na p. Lachmanovou - 244 911 467

_________________________________________________________________________________

Provozní a organizační řád má zajistit využití hřiště co možná nejširšímu okruhu zájemců a zároveň zajistit plynulost navázání jednotlivých aktivit na sebe.

Provozní řád

víceúčelového sportovního hřiště

Multifunkční hřiště ve správě majetku MČ Praha Šeberov

Čl. 1

Využívání hřiště

1) Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin s trvalým pobytem v městské části Praha Šeberov. Jedná se zejména o malou kopanou, odbíjenou, nohejbal, tenis.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Poplatek za provoz je 50,-/hod ( padesát korun ) za jednu hodinu. Platba se provádí předem při půjčování klíčů od správce. Správce vystaví stvrzenku.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: od 8.00 – 21.00 hod.

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Objednávky obsazení hřiště se uskuteční vždy na týden dopředu:

Na nástěnce u dětského hřiště bude vždy v neděli do 17.00 hod. vyvěšen hodinový rozvrh na další týden, kde si mohou zájemci určitou hodinu či hodiny zarezervovat. V rozvrhu budou předem označeny hodiny, které jsou občany pravidelně využívány. (např. nohejbal, odbíjená)

5) Maximální doba rezervace na jeden den jsou 2 hodiny. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

6) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od takového objednatele další objednávky.

8) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

9) Poplatek pro občany bez trvalého pobytu v MČ Praha Šeberov je určen na 100 Kč/hodinu. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště, a to před zahájením cvičení.

10) Uživatelé hřiště budou používat sportovní potřeby – kůly na uchycení sítě, sítě, branky, které jsou k tomu určeny a jsou součástí vybavení hřiště. Uživatelé si budou instalovat tyto potřeby sami. Pokud následuje hodina kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, objednatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším objednatelem provede výměnu zařízení.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno :

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí .

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru víceúčelového hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156 

Správce: p. Lachmanová , K Safině 559, Praha 4 Hrnčíře tel .: 244911467

Další pověřené osoby: pí. Kolková, Osvětová 887, tel: 244 913 995

Ing. Petra Venturová

starostka

Úřad MČ Praha-Šeberov

Provozní řád – Dětského dopravního hřiště

Dětské dopravní hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov,
svěřeno do správy MŠ, Praha 4, Na Příčné mezi 186

 

Údaje o zařízení:

Dětské dopravní hřiště - DDH

Název zařízení:

Dětské dopravní hřiště - DDH

Adresa zařízení:

Na Příčné mezi 186, Praha 4 – Šeberov

Vstup na DDH:

z ulice Hrozného, Praha 4 – Šeberov

Využití DDH:

dopoledne

Výuka dopravní výchovy pro ZŠ
Výuka dopravní výchovy pro MŠ

 

odpoledne

MŠ, školní družina, občanská sdružení aj.

Forma aktivit:

výuka dopravní výchovy, dopravní soutěže, zájmová činnost, akce pro veřejnost, volné využití veřejnosti s dodržováním návštěvního řádu
Jedná se o ohraničený pozemek dopravního hřiště a multifunkční hřiště.

Provoz DDH

Pro MŠ denně od 8 – 17 hodin
Pro ZŠ a ŠD dle potřeby a domluvy s MŠ

Pro veřejnost jsou určeny tyto dny:

úterý 16 – 18 hodin
sobota 14 – 16 hodin
v době od 1. dubna do 31. října

Mimo tuto provozní dobu je vstup do areálu DDH zakázán.

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby.
Vstup na dopravní hřiště pro veřejnost je možný pouze brankou z ulice Hrozného.
Přelézání plotů je zakázáno.


Povinnosti návštěvníků:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce DDH a dopravní označení
 • cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu
 • chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat pořádek a čistotu
 • je-li na DDH zjištěna závada, jsou návštěvníci povinni nahlásit ji v MŠ
 • vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, návštěvníci dopravního hřiště se chovají vzájemně ohleduplně. MŠ nenese odpovědnost za odložené věci

Na DDH je zakázáno:

 • používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard
 • poškozovat a znečisťovat prostor zařízení a vybavení hřiště a zeleň
 • vstupovat se zvířaty, či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.
 • jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty
 • nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
 • využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům
 • používat hřiště pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení kluzké nebo je povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíme závadu, nebo pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví
 • provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít
 • každý návštěvník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat odpadky, neničit zařízení.
 • též je zakázáno lézt přes ploty.
 • při sportování neničit zařízení DDH a dbát na čistotu a pořádek hřiště, používat vhodnou obuv pro sportování. Není dovoleno odhazování žvýkaček, zbytků jídel a odpadků po areálu. Na hřišti jsou umístěny odpadkové koše.
 • při nedodržení provozního řádu má správce právo volat městskou policii nebo vlastníka zařízení.

 

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný záchranný systém

150

155

158

156

112

MŠ Šeberov: 244912801

 

Městská policie Praha 11

            267 913 056

 


Provozní řád je vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a v Elektronické vývěsce mateřské školy.

Dagmar Řeháková
ředitelka MŠ

V Šeberově 11. 9. 2013

K Hrnčířům 34

Otevírací doba: pondělí 18-19 hodin

Špejchar v ulici V Ladech si můžete pronajmout i pro pořádání soukromých akcí.

Podmínky a formuláře najdete zde:

http://www.seberov.cz/umc/formulare-ke-stazeni.htm

 

Restaurace Adresa Kontakty Otevírací doba
Di Carlo - Šeberov K Hrčnířům 96
Praha - Šeberov 
Telefon: 244 402 954
email: seberov@dicarlo.cz 
Pondělí-pátek: 11.00 - 23.00
Sobota: 11.30 - 23.00
Neděle: 11.30 - 22.00 
El Asador Osvětová 991
Praha 4 - Hrnčíře 
Telefon: 246 067 600
email: rezervace@elasador.cz 
Pondělí-sobota: 11.00 - 23.00
Nedělě: 11.00 - 22.00
Polední menu: 11.00 - 14.30
Nedělní brunch: 11.00 - 15.00 
Hrnčířská hospůdka K Šeberovu 506
Praha 4 - Hrnčíře 
Telefon: 723 069 062
email: hrcnirska-hospudka@seznam.cz 
Pondělí - pátek: 11-22h (nebo dle hostů)
Sobota - neděle: 12-22h 

Potraviny U Rychty – Můj obchod

Praha 4 - Hrnčíře, Osvětová 670, 143 00

Otevírací doba: Po – Pá: 7:00 – 19:00, So: 7:00 – 15:00, Ne: Zavřeno

Nově od července Můj obchod v Hrnčířích přijímá platební karty.