Volný čas

Vážení spoluobčané,

Založili jsme  „Klub aktivních 55+“ pro občany s trvalým pobytem v naší městské části. Všechny altivity klubu mají společné téma: setkávání. Tento „projekt“ chceme realizovat z důvodů potřeby oživit komunikaci občanů MČ mezi sebou a komunikaci mezi občany a vedením obce. Inspirovaly nás okolní městské části, chceme nastartovat nové akce a větší spolupráci v oblasti zdravého životního stylu. Občané naší MČ se mohou účastnit zajímavých přednášek na téma zdraví a zdravý životní styl, dále diskuze na téma územní plánování, na výletech se seznámí s kulturním dědictvím a tradicemi regionu. Jednotlivé akce projektu směřují ke zlepšení kvality života v naší MČ. Společně budeme mít příležitost sami definovat problémy, podílet se na hledání řešení problémů, sledovat postup řešení, získat informace o dění na radnici a jejích aktivitách a o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí.

Členové klubu mají na všechny akce vstup zdarma – jedna z výhod členství.

Co členství v klubu nabízí?

Všichni tzv. registrovaní v klubu budou mít možnost:

-        zdarma se účastnit zájezdů, které pořádá naše městská část

-        zdarma se účastnit pravidelných setkání 1 x za dva měsíce ve Špejcharu s občerstvením, vždy s přednáškou na konkrétní téma

-        získat finanční bonus na aktivity pořádané v naší městské části (50% z platby za cvičení  na území MČ, pokud si zaplatíte kurzovné na minimálně 1 pololetí s účastí minimálně na 80% hodinách)

-        být pravidelně informován o všech aktivitách

Jak se registrovat?

1.      nejlépe se účastnit osobně první akce

2.      osobně na úřadě naší městské části v úřední hodiny u paní Dvořákové

-        stačí napsat na papír jméno a příjmení, ročník narození, adresu trvalého bydliště a především kontakt, jakým způsobem chcete být pravidelně informování (SMS, e-mailem nebo dopisem)

nebo

3.      e-mailem na vitvarova@seberov.cz

Nezapomeňte: vždy je třeba vyplnit jméno, příjmení, ročník narození a adresu trvalého pobytu a uvést, jakou formou chcete být informováni o všech aktivitách.

Očekáváme též vaše další návrhy, náměty či doporučení, buď e-mailem na vitvarova@seberov.cz nebo písemně na úřad naší MČ.

Aktuální informace o aktivitách zájmového centra v Baráčnické rychtě v Hrnčířích najdete zde:

http://www.seberov.cz/dulezite-informace/baracnicka-rychta-v-hrncirich.htm

Baráčnická rychta má nyní také své stránky, na kterých najdete všechny aktuální informace:

http://baracnicka-rychta-hrncire.cz

 

Sportovní areál Šeberov

K Hrnčířům 174, web: http://sportseberov.cz, e-mail: sportseberov@seznam.cz

 

 

Provozní řád sportovně oddychového areálu Šeberov

Čl. 1

Využívání

1) Areál je určen k provozování sportovních aktivit širokou veřejností všech věkových skupin. Jedná se zejména o tenis, plážový volejbal, malou kopanou, odbíjenou, nohejbal a minigolf.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Využívání jednotlivých sportovišť je zdarma.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště:

1.4. – 30.4. 10 – 20 hodin

1.5. – 30.6. 8 – 22 hodin

1.7. – 31.8. 7 – 22 hodin

1.9. – 30.9. 8 – 22 hodin

1.10. – 31.10. 10 – 20 hodin

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Rezervace je možná u správce hřiště: Miroslav Dvořák, tel.: 607 224 773. Maximální doba rezervace na jeden den jsou 3 hodiny. Rezervace se přijímají maximálně (na) dva týdny dopředu. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

4) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.

5) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

6)

Rada MČ přijala dne 27.1.2021 usnesení 5/52/2021/RMČ, kterým schválila nový ceník od 1.4.2021:

 

Ceník - každá započatá hodina:

- TENIS - síť

120 Kč / hod

- BEACH VOLEJBAL - síť

200 Kč / hod

- MALÁ KOPANÁ - brankové sítě

250 Kč / hod

- NOHEJBAL - síť

250 Kč / hod

- PETANQUE s vybavením

100 Kč / hod

- MINIGOLF - hůl+ míček

 

- pro dospělé

70 Kč / hod

- pro děti (do 3 let zdarma)

50 Kč / hod

1 ks míč na sport

50 Kč / hod

1 ks tenisová raketa + míček

50 Kč / hod

Za tenisovou raketu + míče, hůl na minigolf a míč na sporty se vybírá vratná záloha 200,- Kč.

Za zapnuté osvětlení hřiště na tenis, beach volejbal, malou kopanou, nohejbal se vybírá 150,- Kč/hod.

Síť je nedílnou součástí hřiště, nelze použít vlastní. Za zapůjčení sítě se vybírá cena podle platného ceníku.

Vybíráním poplatku za půjčené sportovní potřeby je pověřen správce hřiště.

Příslušenství nutné k danému sportu si budou uživatelé instalovat sami (např. sítě, ...).

Pokud následuje hodina, kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, uživatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším uživatelem provede výměnu zařízení.

 

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na hřišti je zakázáno:

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí.

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156 

Správce: Miroslav Dvořák 607 224 773

Další pověřené osoby:

Ing. Petra Venturová, starostka MČ Praha - Šeberov

Vážení spoluobčané,

vzhledem ke stoupajícím finančním nákladům na údržbu multifunkčního hřiště v Hrnčířích jsme nuceni od 1. 7. 2008 začít vybírat poplatek za využití hřiště.

Cena za 1 hod je 5O,- Kč. ( slovy padesát korun českých)

Dále hřiště bude od července 2008 spravovat jeden správce – p. Lachmanová, bydliště K Safině 559 , Praha 4 Hrnčíře. ( Její plot sousedí se hřištěm )

P. Lachmanová bude vydávat klíče a vybírat poplatek, na který vystaví stvrzenku .

Tel. na p. Lachmanovou - 244 911 467

_________________________________________________________________________________

Provozní a organizační řád má zajistit využití hřiště co možná nejširšímu okruhu zájemců a zároveň zajistit plynulost navázání jednotlivých aktivit na sebe.

Provozní řád

víceúčelového sportovního hřiště

Multifunkční hřiště ve správě majetku MČ Praha Šeberov

Čl. 1

Využívání hřiště

1) Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin s trvalým pobytem v městské části Praha Šeberov. Jedná se zejména o malou kopanou, odbíjenou, nohejbal, tenis.

2) Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů a předpisů k ochraně majetku.

3) Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1) Za plynulý provoz na hřišti odpovídá správce hřiště, u kterého si objednatel vyzvedá klíče od hřiště. Poplatek za provoz je 50,-/hod ( padesát korun ) za jednu hodinu. Platba se provádí předem při půjčování klíčů od správce. Správce vystaví stvrzenku.

2) Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště: od 8.00 – 21.00 hod.

Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.

3) Objednávky obsazení hřiště se uskuteční vždy na týden dopředu:

Na nástěnce u dětského hřiště bude vždy v neděli do 17.00 hod. vyvěšen hodinový rozvrh na další týden, kde si mohou zájemci určitou hodinu či hodiny zarezervovat. V rozvrhu budou předem označeny hodiny, které jsou občany pravidelně využívány. (např. nohejbal, odbíjená)

5) Maximální doba rezervace na jeden den jsou 2 hodiny. Objednavatel uvede své jméno, druh provozovaného sportu, kontakt na sebe (adresu, tel. spojení)

6) Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem, v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne.
Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od takového objednatele další objednávky.

8) V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo dalším pověřeným osobám. Pokud tak neučiní vystavuje se riziku odpovědnosti za škodu, kterou nenahlásil a provede tak další uživatel v rozvrhu.

9) Poplatek pro občany bez trvalého pobytu v MČ Praha Šeberov je určen na 100 Kč/hodinu. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště, a to před zahájením cvičení.

10) Uživatelé hřiště budou používat sportovní potřeby – kůly na uchycení sítě, sítě, branky, které jsou k tomu určeny a jsou součástí vybavení hřiště. Uživatelé si budou instalovat tyto potřeby sami. Pokud následuje hodina kde je potřeba instalovat či odinstalovat tyto potřeby, objednatel je povinen předat hřiště včas bez výše uvedených potřeb, případně ve spolupráci s dalším objednatelem provede výměnu zařízení.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

1) V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2) Na víceúčelovém hřišti je zakázáno :

- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

- vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi – kopačky, boty s hroty, s podpatkem

- manipulovat s ostrými předměty

- jezdit na kole, koloběžce, skateboardu

- používat tretry

- pobývání dětí do 10 let bez doprovodu rodičů

- přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa

- konzumovat alkoholické nápoje, jiné návykové látky a jídla všeho druhu

- používat sladké nápoje / Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd./

- vstupování podnapilým osobám

- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3) Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak omezovat či obtěžovat nejbližší okolí .

4) Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

5) Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.

Čl. IV

Další ustanovení

1) Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník uživatele z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů budou oprávnění pracovníci informovat Městskou policii.

2) Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení jmenovaného správce hřiště jsou a budou vyvěšeny v prostoru víceúčelového hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a na webových stránkách.

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Městská policie 156 

Správce: p. Lachmanová , K Safině 559, Praha 4 Hrnčíře tel .: 244911467

Další pověřené osoby: pí. Kolková, Osvětová 887, tel: 244 913 995

Ing. Petra Venturová

starostka

Úřad MČ Praha-Šeberov

Provozní řád – Dětské dopravního hřiště

 

 

Dětské dopravní hřiště je majetkem MČ Praha Šeberov,

svěřeno do správy Mateřské škole, Praha 4, Na Příčné mezi 186

 

 

Údaje o zařízení:                        Dětské dopravní hřiště - DDH

Název zařízení:                         Dětské dopravní hřiště - DDH

Adresa zařízení:                         Na Příčné mezi 186, Praha 4 – Šeberov

Vstup na DDH:                        z ulice Hrozného, Praha 4 – Šeberov

 

Využití DDH:                        dopoledne             Výuka dopravní výchovy pro ZŠ

Výuka dopravní výchovy pro MŠ

 

                                                odpoledne             MŠ, školní družina, občanská sdružení aj.

 

Forma aktivit: výuka dopravní výchovy, dopravní soutěže, zájmová činnost, akce pro veřejnost, volné využití veřejnosti s dodržováním návštěvního řádu

Jedná se o ohraničený pozemek dopravního hřiště a multifunkční hřiště.

 

Provoz DDH                                    Pro MŠ denně od 8 – 17 hodin

Pro ZŠ a ŠD dle potřeby a domluvy s MŠ

 

Pro veřejnost jsou určeny tyto dny:             úterý 16 – 18 hodin

                                                                        sobota 14 – 16 hodin

v době od 1. dubna do 31. října

 

Mimo tuto provozní dobu je vstup do areálu DDH zakázán.

 

Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů či jiné dospělé osoby

Vstup na dopravní hřiště pro veřejnost je možný pouze brankou z ulice Hrozného.

Přelézání plotů je zakázáno.

 

Povinnosti návštěvníků:

·      respektovat provozní řád a pokyny správce DDH a dopravní označení

·      cyklista je povinen používat cyklistickou přilbu

·      chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní návštěvníky

·      dodržovat pořádek a čistotu

·      je-li na DDH zjištěna závada, jsou návštěvníci povinni nahlásit ji v MŠ

·      vstup a využívání hřiště je na vlastní nebezpečí, návštěvníci dopravního hřiště se chovají vzájemně ohleduplně. MŠ nenese odpovědnost za odložené věci

 

Na DDH je zakázáno:

 

·      používat motorová vozítka, kolečkové brusle a skateboard

·      poškozovat a znečisťovat prostor zařízení a vybavení hřiště a zeleň

·      vstupovat se zvířaty, či je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat

·      kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky

·      přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat.

·      jezdit na kole, koloběžce či trojkolce mimo vyznačené cesty

·      nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň

·      využívat prostory hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným účelům

·      používat hřiště pokud je snížená viditelnost, pokud je herní zařízení kluzké nebo je povrch namrzlý, zasněžený nebo na něm zjistíme závadu, nebo pokud se na hřišti nachází předměty, které by mohly ohrozit zdraví

·      provozovatel má právo hřiště uzavřít nebo je neotevřít

·      každý návštěvník je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat odpadky, neničit zařízení.

·      též je zakázáno lézt přes ploty.

·      při sportování neničit zařízení DDH a dbát na čistotu a pořádek hřiště, používat vhodnou obuv pro sportování. Není dovoleno odhazování žvýkaček, zbytků jídel a odpadků po areálu. Na hřišti jsou umístěny odpadkové koše.

·      při nedodržení provozního řádu má správce právo volat městskou policii nebo vlastníka zařízení.

 

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Městská policie

Integrovaný záchranný systém

150

155

158

156

112

 

 

Městská policie Praha 11                                     267 913 056 nebo 272 075 125

Městská Policie Praha – Šeberov                        244 913 314

Městská část Šeberov                                          244 912 801

Strážník Jiří Mazur                                               722 249 951

 

Provozní řád je vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozici na Úřadě MČ a v Elektronické vývěsce mateřské školy.

 

 

Dagmar Řeháková

     ředitelka MŠ

V Praze - Šeberově 12. 5. 2017

Místní veřejná knihovna v Praze – Šeberově je otevřena každé pondělí od 17:00 do 18:00 hodin.

Knihovnicí je od 1. října 2017 šeberovská občanka paní Věra Kloudová.

Od 1.1.2018 byl zrušen členský poplatek v Místní veřejné knihovně a můžete si tak knihy vypůjčit zcela zdarma.

Do knihovny přibyly nové tituly naučné literatury od autorky Jarmily Mandžukové:

 • Jméno jako osud
 • Dotek léčí tělo, úsměv duši
 • Myšlení uzdravuje
 • Rychlovečeře
 • Nakupujte hlavou, vařte srdcem
 • Partnerské horoskopy
 • Zázračné léky přírody
 • Tajemství biologických hodin
 • Kniha pro Váš mozek

Další nové knihy v naší knihovně jsou:

 • Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce

 • Václav Cílek: Poutník časem chaosu

 • Gordon Noah: Tajemný diamant

 • Martin Walker: Černý démant

 • Gordon Noah: Poslední žid

 • Gordon Noah: Katalánec

 • Gordon Noah: Lékařka

 • Peter Wohlleben: Příběhy stromů

 • Peter Wohlleben: Les – návod k použití

 • Vlastimil Vondruška: Vzpoura goliardů

 • Jean-Luc Bannalec: Bretaňské poměry

 • Jo Nesbø: Půlnoční slunce (Krev na sněhu 2)

 • Tana Frenchová: Vetřelec

 • Gaiman Neil: Severská mytologie

 • Dot Hutchison: Sběratel motýlů

 • Jean-Luc Bannalec: Bretaňské zlato

 • Jean-Luc Bannalec: Bretaňská pýcha

 • Martin Walker: Temný vinohrad

 • Jean-Luc Bannalec: Bretaňský příboj – Druhý případ pro komisaře Dupin

 • Josef Koutecký: Moje třetí láska Sedmdesát sedm zastavení s hudbou

 • Josef Koutecký: Osm múz mého života

 • Fred Vargas: V mrazivých časech

 • Fred Vargas: Muž s modrými kruhy

 • Zbigniew Czendlik: Postel, hospoda, kostel

 • Fred Vargas: Muž naruby

 • Martin Walker: Bruno, Chef de police Víno, sýry, lanýže

 • Martin Walker: Přeplněný hrob

 • Vlastimil Vondruška: Jáchymovští démoni

 • Noah Gordon: Ranhojič

 • Noah Gordon: Šaman

 • Fred Vargas: Uteč rychle a vrať se pozdě

 • Radka Třeštíková: Osm

 • Miroslav Macek: Saturnin se vrací

 • Karen Dionne: Dcera krále močálů

 • Robert Fulghum: Opravář osudů

 

 

 

 

 

 

 

Restaurace Adresa Kontakty Otevírací doba
Di Carlo - Šeberov K Hrčnířům 96
Praha - Šeberov 
Telefon: 244 402 954
email: seberov@dicarlo.cz 
Pondělí-pátek: 11.00 - 23.00
Sobota: 11.30 - 23.00
Neděle: 11.30 - 22.00 
El Asador Osvětová 991
Praha 4 - Hrnčíře 
Telefon: 246 067 600
email: rezervace@elasador.cz 
Pondělí-sobota: 11.00 - 23.00
Nedělě: 11.00 - 22.00
Polední menu: 11.00 - 14.30
Nedělní brunch: 11.00 - 15.00 

U Sumečka na půdě

K Hrnčířům 34
Praha 4 - Hrnčíře 
email: usumecka@seznam.cz  

Potraviny U Rychty – Můj obchod

Praha 4 - Hrnčíře, Osvětová 670, 143 00

Otevírací doba: Po – Pá: 7:00 – 19:00, So: 7:00 – 15:00, Ne: Zavřeno

Nově od července Můj obchod v Hrnčířích přijímá platební karty.