Chráněná území

Chráněná památka Hrnčířské louky

Hrnčířské louky se rozkládají na jihovýchodním okraji Prahy, v pramenné oblasti přítoků Botiče a Kunratického potoka mezi Šeberovem a Hrnčíři. Jsou tvořeny mozaikou vlhkých luk a soustavy rybníků v nadmořské výšce okolo 300 metrů a představují poslední zbytek rozsáhlé prameništní oblasti, která se rozkládala na plošině od údolí Botiče přes Milíčovský les, Šeberov, Hrnčíře, Písnici, Cholupice až k dnešnímu letišti Točná.


Komplex pěti rybníků a luk v jejich nejbližším okolí mezi obcemi Hrnčíře a Šeberov.K.ú. Hrnčíře, Praha 13. V: 29,53 ha, n.v.: 280 - 300 m. Z: vyhláška NVP č.5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988.

 

 

Ochrana společenstev mokřadů, vlhkých luk. Lokalita vodního ptactva.

 

 

 

Horniny svrchního proterozoika - břidlice štěchovicko-zbraslavské skupiny, které nevystupují na povrch. Vlastní podloží je budováno jejich zvětralinami, deluviálními uloženinami a holocénními náplavy. Hnědozemní půdy, místy oglejené.

 


Soubor blatouchových, ovsíkových a psárkových luk kolem několika rybníků, lemovaných rákosovými a ostřicovými porosty. V blatouchových loukách výskyt vzácných druhů jako upolín evropský, jarva žilnatá, žluťucha lesklá, srpice barvířská, kosatec žlutý, ostřice trsnatá, kozlík dvoudomý a vrba rozmarýnolistá. Nejcennější je rybník Brůdek.

 

Z bezobratlých střevlíkovití, např. Demetrias imperialis a Odacantha melanura, mandelinkovití Donacia cinerea, Zeugophora scutellaris, Chrysolina oricalcia, dřepčíci Phyllotreta exclamationis, Longitarsus lycopi, z nosatcovitých Apion cruentatum (na kyseláči lučním), Tanysphyrus lemnae, Rhinoncus henningsi (na hadím kořenu), Tapinotus sellatus (na vrbině obecné). Biotop několika druhů obojživelníků, mj. čolka obecného, kuňky obecné, ropuchy zelené, skokana zeleného, skokana hnědého. Z plazů se vyskytuje užovka obojková a méně užovka hladká. Významná tahová zastávka zejména bahňáků. Často se zdrží volavka popelavá. Hnízdí koroptev polní, čejka chocholatá, kulík říční, kachna divoká, labuť velká a slípka zelenonohá. Všude na rybnících lyska černá. Bezlesí.

 

 

 

Památný strom

 

62. Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích

 

PS_62a

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 62
Název: Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Šeberov
Obvod kmene (rok měření): 377 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2003
Odhadované stáří: 185 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste v ulici K Šeberovu u kostela sv. Prokopa a pomníku padlých v 1. světové válce
Doprava: autobusová zastávka MHD Hrnčíře, linky č. 326, 327   

Význam stromu

Mohutná lípa byla dříve výraznou krajinnou dominantou. Postupem času, vzhledem ke stáří, byla koruna redukována.