Studie Opatov Na Jelenách

18.12.2018

Dne 19.11.2018 oznámil pořizovatel vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách ve 2 variantách včetně informace o konání veřejného jednání spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13.12.2018. Dále dne 18.12.2018 proběhla prezentace územní studie Opatov Na Jelenách v ZŠ Mikulova, které se za naší MČ zúčastnila starostka Petra Venturová, která zde veřejně vyslovila nesouhlas s uvedenou studií především z důvodu neřešení dopravy.

Prezentace územní studie v ZŠ Mikulova včetně následné diskuze je ke zhlédnutí zde https://www.youtube.com/playlist?list=PLccddnHZPRuMGRI4PISdj_KR3T3gyW6iS.

Městská část Praha – Šeberov poslala oficiálně na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy k návrhu studie připomínky, a to nejprve 3.12.2018, které po konzultaci s MČ Praha – Kunratice ještě dne 7.1.2019 doplnila. Celý text připomínek MČ můžete najít zde  http://www.seberov.cz/dulezite-informace/studie-opatov-na-jelenach-885131.htm.

Připomínky MČ ve zkratce:

 1. Doprava

  1. Realizací studie by odhadem došlo k nárůstu až 30 000, možná i více, dopravních pohybů všech motorových vozidel v pracovním dnu, a to i za podmínky, že část osob bude využívat prostředky hromadné dopravy.

  2. Stávající zátěže a modelování navýšení zátěží komunikačního systému po výstavbě navržené územní studií není ve studii obsaženo. Ve studii také není komentován nárůst škodlivin v ovzduší spojený s nárůstem dopravních pohybů.

  3. Studie neobsahuje zásadní a potřebné prověření, jak nárůst navrhované zástavby ovlivní zvýšením dopravních zátěží stávající komunikační systém včetně stávající zástavby, jak je komunikace absorbují, zda skutečně úprava křižovatek za světelné tento problém vyřeší, nebo bude jejich propustnost nedostatečná (již dnes jsou úseky a křižovatky propustností v některých hodinách během pracovního dne prakticky nevyhovující), a jaké úpravy komunikačního systému je třeba navrhnout, které by tento problém nárůstu pohybů řešily. Průkaz, zda stávající komunikační řešení či návrh jeho úprav a doplnění vyhoví nárůstu dopravních pohybů, měl být jedním ze základních úkolů této územní studie.

  4. Ve studii by měla být alespoň definována do výhledu nezastavěná prostorová rezerva, která by umožnila případný budoucí možný průchod hromadné dopravy po samostatně vedené trase jižní částí řešeného území směrem jižním, ať již následně směrem na Průhonice, nebo na satelit Vestec – Jesenice.

  5. Připomínka z prosince 2018: MČ Praha – Šeberov požaduje územní studii „Opatov – Na Jelenách“ před jejím schválením doplnit o kapacitní posouzení komunikací ul. Chilská, Roztylská, Na Jelenách, na které je posuzovaný záměr dopravně připojen, a to jak s ohledem na stávající dopravní zatížení, tak i s ohledem na kapacity rozvojového území dle územního plánu. Součástí tohoto posouzení musí být i kapacitní posouzení obou kruhových objezdů připojených na komunikaci ul. Na Jelenách. Zejména stávající kruhový objezd na „křížení“ ulic Na Jelenách x Chilská x K Hrnčířům je již nyní za hranicí své kapacity. Důkazem toho jsou pravidelné každodenní, až kilometrové kolony, které zasahují jak do naší obce, tak i do levého pruhu dálnice D1 a vznikají tak nebezpečné dopravní situace. Pokud je zde předpoklad zkapacitnění těchto kruhových objezdů stavební úpravou (např. světelná křižovatka, či jejich rozšíření), pak musí být součástí této studie kapacitní posouzení upravených kruhových objezdů, z kterého vyplyne, jaké množství vozidel lze z posuzovaného záměru na tyto objezdy připojit. Jen část záměru severně od komunikace ul. Na Jelenách představuje při předkládaných HPP nutnost vybudovat, dle platných Pražských stavebních předpisů, takřka 5000 parkovacích míst. Řešením povolení části záměru severně od komunikace ul. Na Jelenách je obousměrné připojení přímo na dálnici D1.

 2. Smíšené využití lokality Na Jelenách – Studie uvádí, že zde budou zastoupeny všechny městské funkce s důrazem na služby, vědu, výzkum a vzdělávání, přičemž zde bydlení není uvedeno, byť je základní městskou funkcí.

 3. Přeložka plynu - Přeložka existující trasy plynu, která by umožnila efektivnější a z hlediska urbanismu ekonomicky výhodnější využití území, by vyžadovala změnu územního plánu, a proto není ve studii obsažena.

 4. Skladové plochy - MČ Praha – Šeberov nesouhlasí s umístěním skladového areálu severně od komunikace Na Jelenách s parametry logistického centra, protože stavby obdobných parametrů se umisťují na okraj obce, a ne do jejího intravilánu. Objem skladových ploch dle předkládané územní studie cca 39 tis. m2 HPP v části záměru severně od komunikace ul. Na Jelenách přivede na komunikaci Na Jelenách nepřiměřený objem kamionové dopravy. Opět tak narážíme na dopravní kapacitu komunikace ul. Na Jelenách, včetně kruhového objezdu na „křížení“ ulic Na Jelenách, Chilská a K Hrnčířům a opět je zde dle našeho názoru řešením pouze obousměrné napojení této části záměru přímo na dálnici D1.