Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu - II. etapa

15.12.2018

·      15.9.2016 schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa ve výši 10,3 mil. Kč z Odboru technické vybavenosti MHMP do rozpočtu naší městské části. 

·      V loňském roce jsme proto provedli se souhlasem správce Hrnčířských luk Odborem ochrany prostředí Magistrátu HMP údržbové práce na dešťové kanalizaci v ulici U Školky, na které bude v letošním roce navazovat kompletní výstavba dešťové kanalizace v ulicích Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu a poté rekonstrukce povrchů komunikací v zámkové dlažbě. 

·      Proto, abychom to mohli provést, jsme již vloni objednali u spol. D-PLUS projektová a inženýrská, a.s. aktualizaci projektové dokumentace, na které pracovalo vedení MČ před volbami v roce 2014. 

·      Protože odhad ceny po aktualizaci byl okolo 23 mil. Kč, požádala paní starostka hl. m. Prahu o další dotaci na tento účel. Dne 30.11.2017 rozhodlo Zastupitelstvo HMP o poskytnutí další investiční dotace naší městské části na tento účel tentokrát ve výši 12,7 mil. Kč. 

·      Dne 2.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně 23.4.2018 bylo zahájeno stavební řízení. 

·      Stavební povolení bylo vydáno 6.6.2018, nabýt právní moc by mělo 9.7.2018.

·      3.5.2018 jsme zveřejnili výzvu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“. Do termínu byla doručena na ÚMČ pouze 1 nabídka a to od spol. INPROS PRAHA a.s., která však splnila všechny podmínky veřejné zakázky, a proto mohla být vybrána jako dodavatel stavby.

·     Jako mezideponii a zařízení staveniště bude dodavatel využívat pozemek na konci ulice K Safině.

Dodavatel stavby zpracoval harmonogram. Silniční správní úřad Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 zatím projednal etapy 0. – III. Etapy IV. – VI. jsou tedy zatím pouze orientační!!! 

Etapa

Stavba dešťové kanalizace

Rekonstrukce povrchů komunikací

0.

 

12.7. – 16.7.2018

překop ul. K Safině na úrovni ulice U Školky

 

 

I.

17.7. – 12.8.2018

ul. Lipenská od č.p. 635 po ul. U Školky a ul. U Školky

17.7 – 5.8.2018

ul. Osvětová od hl. ul. K Šeberovu po stanoviště tříděného odpadu

II.

13.8. – 26.8.2018

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu bez křižovatky

13.8.- 26.8.2018

ul. Lipenská od hl. ul. K Šeberovu po křižovatku s ul. U Školky

III.

27.8. – 16.9.2018

ul. Lipenská od ul. U Školky po č.p. 822

27.8. – 12.9.2018

ul. Lipenská od hl. ul. K Šeberovu po křižovatku s ul. U Školky

 

 

 

27.8. – 16.9.2018

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu

IV.

17.9. – 14.10.2018

ul. Rojická od ul. Lipenské po ul. Osvětovou, a ul. Osvětová od ul. Rojická po ul. Louckou

17.9. – 14.10.2018

 

ul. U Školky, a ul. Lipenská od křižovatky s ul. U Školky po č.p. 822

V.

15.10.-11.11.2018

ul. Osvětová mezi ul. Rojická a ul. V Záhybu, a ul. V Záhybu od ul. Osvětové po č.p. 619

15.10. – 21.10.2018

ul. U Školky, a ul. Lipenská od křižovatky s ul. U Školky po č.p. 878

 

 

 

15.10. – 11.11.2018

ul. Rojická, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. Louckou vč. křižovatky po křižovatku s ul. Rojickou

VI.

 

 

12.11. – 18.11.2018

ul. Rojická, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. Louckou vč. křižovatky po křižovatku s ul. Rojickou

 

 

 

12.11. – 18.12.2018

ul. V Záhybu celá, a ul. Osvětová od  křižovatky s ul. V Záhybu po křižovatku s ul. Rojická vč. obou křižovatek

O schváleném harmonogramu vás budeme informovat prostřednictvím facebooku, webových stránek, vývěsek i letáků do schránek v dotčených lokalitách.

 

Kontakt na stavbyvedoucího je: Schenk ml. 602 346 350