Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu - II. etapa

02.08.2018

·      15.9.2016 schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa ve výši 10,3 mil. Kč z Odboru technické vybavenosti MHMP do rozpočtu naší městské části. 

·      V loňském roce jsme proto provedli se souhlasem správce Hrnčířských luk Odborem ochrany prostředí Magistrátu HMP údržbové práce na dešťové kanalizaci v ulici U Školky, na které bude v letošním roce navazovat kompletní výstavba dešťové kanalizace v ulicích Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu a poté rekonstrukce povrchů komunikací v zámkové dlažbě. 

·      Proto, abychom to mohli provést, jsme již vloni objednali u spol. D-PLUS projektová a inženýrská, a.s. aktualizaci projektové dokumentace, na které pracovalo vedení MČ před volbami v roce 2014. 

·      Protože odhad ceny po aktualizaci byl okolo 23 mil. Kč, požádala paní starostka hl. m. Prahu o další dotaci na tento účel. Dne 30.11.2017 rozhodlo Zastupitelstvo HMP o poskytnutí další investiční dotace naší městské části na tento účel tentokrát ve výši 12,7 mil. Kč. 

·      Dne 2.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně 23.4.2018 bylo zahájeno stavební řízení. 

·      Stavební povolení bylo vydáno 6.6.2018, nabýt právní moc by mělo 9.7.2018.

·      3.5.2018 jsme zveřejnili výzvu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“. Do termínu byla doručena na ÚMČ pouze 1 nabídka a to od spol. INPROS PRAHA a.s., která však splnila všechny podmínky veřejné zakázky, a proto mohla být vybrána jako dodavatel stavby.

·     Jako mezideponii a zařízení staveniště dodavatel využívá pozemek na konci ulice K Safině.

 

Co se vlastně dělá?

 • Výstavba dešťové kanalizace

 • Všechny povrchy komunikací s obrubníky, nové vjezdy a parkovací stání ze zámkové dlažby pro snadnější údržbu v případě problémů s inženýrskými sítěmi

 • PVK současně vyměňuje šoupata – ventily u každé vodovodní přípojky. Při jejich přepojování je v lokalitě vždy po několik hodin vypnuta voda. Až na jednu výjimku v sobotu 29.9. se tedy nejednalo o havárie. O výpadcích bohužel nejsme informováni dopředu.

 • V Osvětové bude vybudován zpomalovací práh a budou zde umístěny další zpomalovací prvky

Proč se to dělá?

 • Dešťová kanalizace je zcela nezbytná, aby se zabránilo povodním, jaké byly v roce 2013.

 • Hned po povodních v roce 2013 se podařilo v rámci likvidace povodňových škod vybudovat dešťovou kanalizaci v zadní části Hrnčíř – v ul. Lipenská, Osvětová, V Zatáčce - I. etapa včetně povrchů komunikací ze zámkové dlažby. Poté se 2 roky na projektu nepracovalo a nyní tedy pokračujeme II. etapou v přední části, čímž bude dešťová kanalizace dokončená v celých Hrnčířích a povodně již nebudou hrozit.

 • Poslední komunikace v Hrnčířích mimo komunikace V Úhoru, jejíž rekonstrukce je plánována na příští rok, jsou tak nyní rekonstruovány na nové povrchy ze zámkové dlažby. Celková obnova komunikací Hrnčíř tak bude v příštím roce završena.

Nejčastější otázky občanů z dotčených nemovitostí a odpovědi:

 • Jak se dozvím, kdy nebudu moci vyjíždět ze svého pozemku? Stavba vás bude dopředu informovat lístkem ve schránce.

 • Kde mohu parkovat v době, kdy je po nezbytnou dobu omezen vjezd na můj pozemek? Parkovat lze v okolních ulicích, na parkovišti u Baráčnické rychty nebo u El Asadoru. Parkoviště u El Asadoru je také veřejné.

 • Vyvezou mi popelnici? Popelnice stačí vyndat jako obvykle za vrátka, pracovníci stavby je vyvezou na místo, kde je bude možné vyprázdnit a poté vám jí vrátí ke vrátkům. Jen musíte počítat s tím, že stavba pracuje pouze v pracovní době, nestačí tedy vyndat popelnici za vrátka až večer, kdy zde již pracovníci stavby nejsou, ale raději s větším předstihem.

 • Na koho se mám obrátit s individuálními požadavky, např. když mi mají přivézt nějaký výjimečný náklad nebo jsem hůře pohyblivý? S těmito požadavky se obracejte přímo na stavbu.

 • Kontakt na stavbyvedoucího je Jiří Bíbrle tel. 602 585 409.

Harmonogram:

Etapa

Stavba dešťové kanalizace

Rekonstrukce povrchů komunikací

0.

 

HOTOVO

překop ul. K Safině na úrovni ulice U Školky

 

 

I.

HOTOVO

ul. Lipenská od č.p. 635 po ul. U Školky a ul. U Školky

HOTOVO

ul. Osvětová od hl. ul. K Šeberovu po stanoviště tříděného odpadu

II.

HOTOVO

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu bez křižovatky

HOTOVO

ul. Lipenská od hl. ul. K Šeberovu po křižovatku s ul. U Školky

III.

PROBÍHÁ do 10.10.

ul. Lipenská od ul. U Školky po č.p. 822

HOTOVO

ul. Lipenská od hl. ul. K Šeberovu po křižovatku s ul. U Školky

 

 

 

PROBÍHÁ do 10.10.

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu

IV.

PROBÍHÁ do 26.10.

ul. Rojická od ul. Lipenské po ul. Osvětovou, a ul. Osvětová od ul. Rojická po ul. Louckou

PROBÍHÁ do 14.10.

ul. U Školky, a ul. Lipenská od křižovatky s ul. U Školky po č.p. 822

V.

10.10.-11.11.2018

ul. Osvětová mezi ul. Rojická a ul. V Záhybu, a ul. V Záhybu od ul. Osvětové po č.p. 619

15.10. – 30.10.2018

ul. U Školky, a ul. Lipenská od křižovatky s ul. U Školky po č.p. 878

 

 

 

15.10. – 11.11.2018

ul. Rojická, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. Louckou vč. křižovatky po křižovatku s ul. Rojickou

VI.

 

 

12.11. – 18.11.2018

ul. Rojická, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. Louckou vč. křižovatky po křižovatku s ul. Rojickou

 

 

 

12.11. – 18.12.2018

ul. V Záhybu celá, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. V Záhybu po křižovatku s ul. Rojická vč. obou křižovatek