Rekonstrukce komunikace V Úhoru a navazující části ulice Za Šmatlíkem

12.08.2019

 

V květnu bylo vydáno stavební povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení na rekonstrukci komunikace V Úhoru a přiléhající část ulice Za Šmatlíkem, v červnu nabylo právní moci, proto jsme vypsali veřejnou zakázku na její realizaci. Zakázku bude realizovat firma, která podala nejnižší cenovou nabídku, a to společnost HES stavební.

Financování rekonstrukce je zajištěno z účelově vázané investiční dotace od hl. m. Prahy, kterou jsme získali v roce 2018.

Co bude v rámci rekonstrukce všechno provedeno:

-          nové povrchy z asfaltu v celé ulici V Úhoru a navazující části ulice Za Šmatlíkem, 2 nové výhybny,

-          nová zámková dlažba ve vjezdech k rodinným domům, 7 parkovacích stání také ze zámkové dlažby,

-          bude pročištěn stávající odvodňovací příkop a instalován nový odvodňovací žlab (propustek) přes komunikaci směrem na Vestec,

-          ve vjezdech k rodinným domům budou osazeny chráničky na sdělovací kabely Cetin a elektrické kabely PRE,

-          bude provedena úprava dopravního značení, stávající dopravní režim zůstane zachován,

-          nakonec bude provedena nová výsadba zeleně.

Předpokládaný harmonogram stavebních prací je přiložen níže. Dne 5.8. proběhne rozestavení značek v zóně, kde bude od 12.8. probíhat uzavírka ulice a následné provádění stavebních prací s předpokládaným termínem ukončení 29.9.2019.

V případě potřeby se můžete obrátit na stavbyvedoucího pana Valeriye Kalynycha na tel. čísle 606 060 543.  Po celou dobu rekonstrukce bude zachován přístup k přilehlým nemovitostem, nebude omezen provoz pohotovostních vozidel, a bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce na jednotlivých úsecích místní komunikace. Majitele přilehlých nemovitostí bude stavební firma v předstihu informovat letáčky do schránek. V průběhu stavby budou moci odstavit své vozidlo na improvizované parkoviště - plochu zpevněnou štěrkem na konci ulice K Safině - viz mapka.

 

 

Po celou dobu stavby bude probíhat svoz domovního odpadu v dotčených lokalitách ve zvláštním režimu. Celkový odvoz odpadu zajistí stavební firma ze společného svozového místa, na které popelnice také dopraví. Dotčení občané by si svoje odpadní nádoby měli označit číslem popisným, ideálně i jménem, a pak je do určeného termínu umístit před svůj pozemek. Nazpět je stavební firma vrátí následující den po provedení svozu odpadu.

 

Termíny pro umístění odpadních nádob před pozemek:

Domovní odpad (černé popelnice)            - každé pondělí         do 23:00

Bioodpad (hnědé popelnice)                      - každý lichý čtvrtek              do 10:00