Posílení inženýrských sítí a rekonstrukce ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři

11.02.2019

Stavbu č. 0106 – TV Šeberov, etapa 022 – K Hrnčířům (posílení inženýrských sítí a rekonstrukce ulice K Hrnčířům mezi Šeberovem a Hrnčíři) zajišťuje a financuje Odbor investiční - oddělení technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy (OTV). Stavební povolení bylo vydáno 19.4.2017. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele byla zpracována již v roce 2015 a nyní se aktualizuje. Po její aktualizaci bude OTV soutěžit zhotovitele. Současně se pracuje na dopravně inženýrském opatření – tedy organizaci dopravy během nutných uzavírek. Vzhledem k náročnosti nutných dopravních opatření v průběhu výstavby bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována až v průběhu roku 2020. Začít by se mělo 1. etapou již koncem února 2020, plánované ukončení stavby by tak bylo přibližně v říjnu 2020.      

Co bude v rámci této stavby realizováno?

  • bude vybudován nový vodovodní řad PE100, která zajistí další kapacitní zdroj pitné vody pro naší MČ, řad bude propojovat stávající koncový řad v ulici Na Babách a průběžný řad vedený ulicí K Labeškám
  • bude vybudován nový výtlačný splaškový kanalizační řad PE100 propojující novou čerpací stanici u Hrnčířského hřbitova přes uklidňovací šachtu se stávajícím gravitačním řadem 300K v komunikaci K Hrnčířům při křižovatce s ulicí Na Babách, původní výtlačný řad d110, který je již kapacitně nevyhovující, bude zachován a napojen na nově budovanou čerpací stanici, aby obsloužil pozemek parc. č. 564/3
  • bude realizována přeložka VN kabelů a nové kabely AXEKVCEY, venkovní vedení 22kV bude zrušeno bez náhrady
  • bude realizována přeložka stl plynovodu
  • bude stranově přemístěn optický kabel a metalický kabel
  • budou napojeny nové stožáry veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce
  • ulice K Hrnčířům bude rozšířena tak, aby na ní mohly vzniknout zastávky MHD u plánované ZŠ, bude snížen okolní terén až o 2m, bude přeložena stávající cyklostezka,
  • budou vybudovány opěrné stěny a bezpečnostní propustek z Jordánku
  • na ulici K Hrnčířům bude položen nový povrch z nízkohlučného asfaltu

Realizace se předběžně předpokládá v 6 etapách po dobu celkem 8 měsíců:

1. etapa – 1 měsíc – přípravné práce, kácení - omezení rychlosti vozidel při průjezdu okolo stavby

2. etapa – 2,5 měsíce – položení výtlak. kanalizace a vodovodního řadu, protlak vodovodního řadu pod kruhovou křižovatkou v Hrnčířích - zákaz vjezdu mimo MHD bude postupně posouván ulicí K Hrnčířům v 5 podetapách od ulice Na Babách až ke kruhové křižovatce v Hrnčířích

3. etapa – 1 měsíc – budou probíhat práce po obou stranách komunikace – bude zákaz vjezdu mimo MHD do ulice K Hrnčířům, všechny objekty na okraji Šeberova i Hrnčíř budou dopravně dostupné

4. etapa – 1,5 měsíce – upravovaný úsek ulice K Hrnčířům bude pravděpodobně uzavřen v celé délce i pro MHD, pro pěší a cyklisty bude umožněn pohyb po již realizované přeložce cyklostezky ve 3. etapě, bude dlouhodobě znemožněn příjezd do stavebnin, proto bude upraven náhradní vjezd z ulice K Labeškám, MHD bude vedena po náhradní trase ulicemi Na Jelenách – Kunratická spojka – K Labeškám, bude zavedena náhradní linka MHD, která bude vedená v trase Opatov – Šeberov – V Ladech – Pod Vsí – V Ladech, Šeberov – Opatov. Etapa 4 bude muset být kvůli výluce MHD realizována v prázdninových měsících.

5. etapa – 1 měsíc – bude uvedena do provozu ulice K Hrnčířům, budou prováděny drobné dokončovací práce

6. etapa – 1 měsíc – budou dokončeny všechny práce

Objízdná trasa po dobu etap 2, 3 a 4 bude vedena ulicemi Na Jelenách – Kunratická spojka – K Labeškám.