Nový Metropolitní plán Prahy

31.07.2018

Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání

Co je to Metropolitní plán?

 

Metropolitní plán měl být od roku 2020 novým územním plánem hlavního města Prahy, nyní je termín posunut na rok 2023. Jeho pořizování bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva HMP ze dne 7. června 2012. Zastupitelé tehdy rozhodli o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Koncept 09), stále více se totiž ukazovala nutnost přistoupit k celkové proměně územního plánování Prahy.

Proč je současný územní plán překonaný a bylo zastaveno i pořizování tzv. Konceptu 09? Současný platný územní plán i tzv. Koncept 09 vycházely z funkce území, tedy z podrobného popisu, jak smí být každé území, každá parcela využívána. Jednotlivé funkce byly postupně rozpracovány až do takových podrobností, že bylo popsáno až 90 různých funkcí území. To přinášelo do územního plánování nestabilitu. Územní plán doznal za dobu své platnosti tisíce změn a stále jsou další změny navrhovány, zadávány, projednávány a průběžně schvalovány. Takto pojatý územní plán řešil pouze funkci, ale neřešil strukturu města.

Nový Metropolitní plán řeší především strukturu města. Pevně vymezuje hranice zastavitelných a nezastavitelných území. To by mělo v budoucnu omezit nutnost budování nové dopravní a technické infrastruktury. Stavět by se podle něj mělo pouze uvnitř zastavitelných území, což by pomohlo vzniku tzv. kompaktního města krátkých vzdáleností. Dále chce Metropolitní plán určit výškovou regulaci území, vytvořit prostupnou síť veřejných prostranství, podporovat rozmanitost jednotlivých čtvrtí, podpořit vznik nových parkových ploch a zpřístupnit břehy vodních toků. Metropolitní plán si klade za cíl podpořit vznik nových městských čtvrtí v rozvojových a transformačních územích v širším centru města, nikoliv dovolit Praze rozrůstat se dále do otevřené krajiny.

Pořizovatelem Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje MHMP, zpracovatelem pak Institut plánování a rozvoje Praha (dále jen IPR). 

Od 16.4.2018 je zveřejněna oficiální verze návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu zde:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/index.html

Připomínky k návrhu bylo možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června 2018.

Jako podklad pro jednání jsme zveřejnili zde mimo vystřižených částí MP týkajících se naší MČ dále připomínky a náměty, které v roce 2008 a 2009 naše MČ poslala tehdy k návrhu konceptu územního plánu. 

Dále pí. starostka zpracovala přehlednou tabulku změn, podnětů a úprav územního plánu, které jsou nyní v různých fázích projednávání a tzv. běží. K některým se MČ v průběhu projednávání vyjadřovala, k některým ne. Proto jsme považovali za vhodné všechna vyjádření znovu zrekapitulovat nebo doplnit v usnesení zastupitelstva.

Stavební komise RMČ se v průběhu května 2018 několikrát zabývala zveřejněným Metropolitním plánem. Pp. Štěpánek a Škůrek zpracovali porovnání projednávaných změn současného územního plánu a návrhu metropolitního plánu, a to p. Štěpánek graficky a p. Škůrek – moc děkujeme! 

Zastupitelstvo MČ se zabývalo připomínkami k Metropolitnímu plánu na červnovém zasedání v pondělí 25. června 2018 a přijalo následující usnesení.

 

 

Přijatá usnesení:

 

 

8/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov

 

 1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá následující stanoviska k aktuálně projednávaným změnám a úpravám, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov:

  1. Z3133 (sportovně oddychový areál v Šeberově, č. parc. 1449/26) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí.

  2. U1243 (změna koeficientu č. parc. 531/173, 531/122) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí.

  3. U1265 (změna koeficientu č. parc. 531/155, 531/154) - ZMČ s úpravou ÚP souhlasí.

  4. Z2825 (posun Ekokoridoru přes D1) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí.

  5. Z3177 (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík, č. parc. 571/6, 571/171) – ZMČ se změnou ÚP nesouhlasí.

  6. Z3066/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 536/12, 536/122, 536/123, 536/124) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí.

  7. Z3067/10 (vedle Kovářského rybníku, č. parc. 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ se změnou ÚP souhlasí.

  8. P35/2016 (změna koeficientu č. parc. 531/128, 531/178) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP souhlasí.

  9. P89/2017 (území za rybníkem Šmatlík směrem na Vesteckou spojku, č. parc. 569/8, 569/9, 569/24, 570/4, 572/10) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP nesouhlasí.

  10. P49/2018 (území vpravo od Kovářského rybníka, č. parc. 536/13) - ZMČ s podnětem na změnu ÚP nesouhlasí.

  11. Návrh na pořízení změny ÚP doposud bez čísla (proluka Hrnčíře za rybníkem Šmatlík, č. parc. 571/44, 571/172, 571/248 a 571/259) - ZMČ s návrhem na pořízení změny ÚP nesouhlasí.

  12. Návrh na pořízení úpravy ÚP doposud bez čísla (změna koeficientu č. parc. 536/3, 16, 144, 147, 152 - 163) - ZMČ s návrhem na úpravu ÚP souhlasí.

    

9/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov

 

 1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) vznáší následující zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov:         

  1. Centrum Šeberova (č. parc. 123, 124, 125, 126) - ZMČ požaduje stabilizovat celou plochu přiléhající k novému náměstí (tedy až k ulici K Hrnčířům) jako plochu veřejného vybavení tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.

  2. Pozemek na konci ulice K Safině (č. parc. 1149) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu při ulicích V Březí a Jezevčí jako zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.

  3. Fotbalového hřiště (č. parc. 131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu fotbalového hřiště včetně zázemí při ulici K Hrnčířům jako rekreační lokalitu (pro sportovní využití) tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.

  4. ZŠ u Jordánku (č. parc. 564/3) - ZMČ požaduje stabilizovat plochu části pozemku ve shodě se schválenou změnou stávajícího územního plánu Z2819/00 na plochu občanského vybavení tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.

  5. Zarovnání zastavitelného území u Kovářského rybníka (č. parc. 536/12, 536/122, 536/123, 536/124, 531/43, 531/45 531/194) - ZMČ požaduje stabilizovat pozemky ve shodě s projednávanými změnami stávajícího územního plánu ÚP č. Z3066 a Z3067 jako zastavitelnou rozvojovou plochu s využitím pro bydlení tak, jak je uvedeno na přiloženém výkresu.

  6. Významné místní komunikace - ZMČ požaduje doplnění významné místní komunikace, která by dopravně obsloužila rozvojové území 413/267/2276(05) směrem na D1 mezi 2. a 4. km (po posunutí 0. km D1 na Pražský okruh) nebo na Vesteckou spojku. ZMČ nesouhlasí s dopravním obsloužením rozvojového území 413/267/2276(05) směrem na ulici K Hrnčířům nebo na kruhovou křižovatku Na Jelenách, K Hrnčířům.

10/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov

 

 1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov (dále jen ZMČ) přijímá na základě doporučení Svazu městských částí hl. m. Prahy následující připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy (dále jen MP):

  1. ZMČ požaduje kompletní přepracování návrhu MP respektující odůvodnění této a níže uvedených připomínek č. 3.1. až 3.13. tak, aby návrh MP pro následné rozhodování v území a pro praktické použití ze strany úřadů, městských částí hl.m. Prahy a veřejnosti stanovil jasná, srozumitelná a předvídatelná pravidla. ZMČ požaduje, aby návrh MP byl přepracován směrem k vyššímu využití standardních nástrojů územního plánování na úrovni územního plánu, které napomohou vyváženému a časově adekvátnímu rozvoji města a jednotlivých městských částí. Tuto připomínku ZMČ považuje za zásadní.

  2. ZMČ požaduje, aby zpracování územních plánů vymezených částí hl. m. Prahy se týkalo vždy konkrétní městské části hl. m. Prahy a aby jejich pořizování bylo ve smyslu § 8 odst. 1 stavebního zákona svěřeno úřadům městských částí anebo aby zpracování územních plánů vymezených částí hl. m. Prahy bylo v návrhu MP dle potřeby nahrazeno zakotvením ploch a koridorů, v nichž je podmínkou pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tuto připomínku ZMČ považuje za zásadní.

  3. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi pro konkrétní významnější transformační a rozvojové plochy dle povahy zakotvit jako podmínku pro rozhodování o změnách v území vydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo alespoň uzavření dohody o parcelaci. Tento požadavek musí být splněn především u tzv. velkých rozvojových území a dalších plošně nebo jinak významných ploch. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  4. ZMČ požaduje do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi zejména ve vztahu ke konkrétním významnějším transformačním a rozvojovým plochám zakotvit pořadí provádění změn v území  - podmíněnost a etapizaci. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  5. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP (v textové části, a/nebo v jednotlivých krycích listech lokalit) tak, aby vyjádřil vizi a hlavní cíle rozvoje území hlavního města i jednotlivých sídel a čtvrtí. Aby stanovil základní koncepci uspořádání území s důrazem na cílovou funkci a roli jednotlivých městských částí/čtvrtí a jednotlivých sídel ve struktuře osídlení a organismu celého města. Aby stanovil význam, náplň a hierarchii center, vztahy jednotlivých sídel k centrální části města stejně jako vztahy mezi jednotlivými sídly navzájem i vůči sídlům na území sousedních městských částí v zázemí hlavního města. Aby stanovil základní cílové funkční a prostorové charakteristiky jednotlivých sídel na území města. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  6. ZMČ požaduje přepracovat návrh MP tak, aby vytvářel podmínky pro polycentrický rozvoj města a podporu jednotlivých lokálních center v rámci městských částí hl. m. Prahy. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  7. ZMČ požaduje v návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městskými částmi kompletně přepracovat institut lokalit a jejich konkrétní vymezení, případně definovat lokality nové, tak, aby

 1. lokality byly citlivěji vymezeny podle toho, jaký by měl být cílový stav při naplnění územního plánu,

 2. konkrétní území lépe odpovídalo popisu charakteru dané lokality,

 3. lépe a konkrétněji byl slovně popsán cílový charakter lokality, včetně uvedení specifických individuálních ploch v rámci lokality, které nezapadají do obecného popisu lokality a

 4. byly popsány vazby lokality na lokality další, okolní i vzdálenější, pokud mezi nimi k interakcím může a má docházet.

   

  ZMČ požaduje vypustit nebo přeformulovat čl. 61 odst. 4 a 7 v souladu s odůvodněním této připomínky. Spolu s tím požaduje zvážit úpravu či doplnění definovaných struktur a způsobů využití lokalit. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

 1.  
  1. ZMČ požaduje přehodnotit využití parametrické regulace v návrhu MP směrem k většímu použití plošné regulace, případně koncept parametrické regulace zcela opustit. Požaduje zrušit parametrickou regulaci pro stavební bloky transformačních a rozvojových ploch (čl. 96 návrhu MP) a stanovit regulaci prostřednictvím koeficientu podlažních ploch. Požaduje vypustit čl. 96 odst. 5 návrhu MP, který stanoví, že v určitých typech lokalit se pro stanovení koeficientu ZB nezapočítává případná zástavba prvního nadzemního podlaží ve vnitrobloku. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  2. ZMČ požaduje kompletní přepracování výškové regulace v návrhu MP respektující odůvodnění této připomínky tak, aby odpovídal urbanistickým hodnotám městských částí a neumožňoval skryté navyšování výškové hladiny zástavby oproti číselné hodnotě výškové regulace uvedené v hlavním výkrese, výjimky a obcházení i tak velmi benevolentně nastavených pravidel. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  3. ZMČ požaduje výrazně vyšší a přesnější míru regulace stabilizovaných ploch, aby zabránila nekoordinovanému a živelnému rozvoji v zastavitelných stabilizovaných plochách, zejména v prolukách a na pozemcích o větší rozloze. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  4. ZMČ požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby vymezil dostatek ploch pro občanské vybavení, zejména v rozvojových a transformačních plochách. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby vymezil vhodné veřejně prospěšné stavby občanského vybavení pro uplatnění předkupního práva. Požaduje vyloučit možnost umísťování i jiných staveb než staveb pro občanskou vybavenost v takto vymezených lokalitách a plochách (čl. 145 odst. 2 a 146 odst. 1 návrhu MP). Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  5. ZMČ požaduje dopracovat návrh MP tak, aby více akcentoval zásadu (bezmotorové) prostupnosti územ. Požaduje, aby návrh MP stanovil jako cíl zvýšení podílu bezmotorových druhů dopravy. Požaduje upravit návrh MP ve spolupráci s dotčenými městskými částmi a doplnit pěší propojení zejména v navržených rozvojových a transformačních plochách, ale též u stávajících bariér v prostupnosti území (různé plošně rozsáhlé výrobní a skladové areály). Požaduje zvýšit počet nových pěších propojení v návrhu MP (640/-/-) vymezených jako veřejně prospěná stavba. Požaduje jako veřejně prospěšné stavby definovat významné záměry pro cyklistickou dopravu. Požaduje upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby vymezil vhodná veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva. Tuto připomínku považuje ZMČ za zásadní.

  6. ZMČ požaduje vypustit ze závazných krycích listů lokality index využití lokality.

 

11/26/2018/ZMČ - Aktuálně projednávané změny a úpravy, včetně podnětů na pořízení změny, či úpravy, platného územního plánu hl. m. Prahy a zásadní připomínky ke zveřejněnému návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Šeberov

 

 1. Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku MČ odesláním stanovisek k platnému územnímu plánu a zásadních připomínek k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich zdůvodnění na Odbor územního rozvoje MHMP.

  T: 25.7.2018

  Zodpovídá: starostka Petra Venturová

 

Co návrh metropolitního plán na území MČ Praha-Šeberov obsahuje?

 

Rozvojové obytné plochy– území se základní mírou zátěže zahrnující převážně plochy města využívané zejména pro bydlení, veřejné vybavení a drobné provozy zajišťující zaměstnání v docházkových vzdálenostech

·      Větší plocha pro novou obytnou zástavbu je pouze v Šeberově na části území Tesca přiléhajícímu k ulici Pod vsí, kde obytnou zástavbu umožňuje již i platný územní plán.

·      Další menší plochy pro novou obytnou zástavbu jsou v Šeberově rozmístěny po okrajích stávající zástavby tak, aby byl splněn cíl nového Metropolitního plánu – tedy tzv. kompaktní město.

·      V Hrnčířích bude možné stavět novou obytnou zástavbu pouze na malém území za ulicí Hypšmanovou – opět pro zarovnání hranic zástavby a dále na pozemcích bývalé zahrádkářské kolonie za mateřskou školou, které však stále nemají žádnou přístupovou cestu.

·      Obrovské rozvojové obytné plochy jsou v těsném sousedství naší městské části – v Kunraticích od rybníku Šeberák až k ulici U Kunratického lesa.

Rozvojové rekreační plochy– území s nejnižší mírou zátěže, klidné území zahrnující převážně plochy pro veřejné vybavení, které poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka

·      Území mezi Šeberovem a Hrnčíři (mezi Jordánkem a Hrnčířským hřbitovem), na kterém je vyprojektována nová budova základní školy, je opět určené v návrhu Metropolitního plánu jako rozvojová rekreační plocha. Na konzultaci k návrhu nového metropolitního plánu s pracovníky IPR na jaře 2015 vedení MČ v čele s tehdejším starostou Ing. Dostálem nevzneslo požadavek na změnu území na plochy rezervované pro veřejnou vybavenost, ale pouze „o této ploše diskutovalo, protože není vyjasněno, jak s ní naložit“ a to i přes to, že stavební komise se vyjádřila, že stávající plochy pro veřejnou vybavenost obce jsou nedostatečné a že by tedy bylo třeba část tohoto území rezervovat pro veřejnou vybavenost a funkčně tak propojit obě části MČ, tedy Šeberov a Hrnčíře. 

Plochy rezervované pro veřejnou vybavenost– území rezervované pro výstavbu objektů pro vzdělávání, sociální služby, kulturu, zdravotní služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, vědu a výzkum, rekreaci apod. 

·      V Šeberově jsou rezervované pro veřejnou občanskou vybavenost pouze pozemky nového šeberovského náměstí.

·      V Hrnčířích je rezervovaný pro veřejnou občanskou vybavenost pouze pozemek na konci ulice K Safině, který vzhledem k tomu, že je obklopen zástavbou rodinných domků a je úplně na okraji obce, by byl vhodný spíše pro obytnou zástavbu.

·      Pro veřejnou vybavenost by bylo vhodné, jak navrhovala i stavební komise RMČ, užít spíše část pozemku mezi Šeberovem a Hrnčíři, čímž by se funkčně propojily obě části MČ, tedy Šeberov a Hrnčíře.

·      V Hrnčířích je dále rezervováno pro veřejnou rekreační vybavenost Hrnčířské hřiště.

·      Velké plochy rezervované pro veřejnou rekreační veřejnou vybavenost jsou v našem těsném sousedství – v Kunraticích mezi Kunratickou spojkou a vysokoškolskými kolejemi Jižní Město.

Rozvojové produkční plochy– území s vysokou mírou zátěže využívané zejména pro výrobu, skladování a rozsáhlé plochy dopravní a technické infrastruktury 

·      Jedinou rozvojovou produkční plochou je malé území mezi Šeberovem a ulicí Na Jelenách v blízkosti rozvodny Chodov. 

Komunikace městského významu a významné místní komunikace

·      Jedinou komunikací městského významu na území MČ je plánovaná Vestecká spojka.

 

 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
04.05.2018 Přehled změn územního plánu
19.04.2018 Informace o veřejném vystavení Metropolitního plánu 2018
19.04.2018 Podněty 2007
19.04.2018 Dopis 2009
19.04.2018 Připomínka ke konceptu obchvat
19.04.2018 Připomínka ke konceptu křižovatka Šeberov
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Tesco
19.04.2018 Připomínka ke konceptu školství
19.04.2018 Připomínka ke konceptu sportareál
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Karfíkova
19.04.2018 Připomínka ke konceptu poldr 1
19.04.2018 Připomínka ke konceptu poldr 2
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Šmatlík
19.04.2018 Připomínka ke konceptu náměstí Šeberov
19.04.2018 Připomínka ke konceptu rozvodna
19.04.2018 Připomínka ke konceptu Jordánek
19.04.2018 Usnesení ZMČ ke konceptu
19.04.2018 U 1243
19.04.2018 U 1265
19.04.2018 Z 1107
19.04.2018 Z 2819
19.04.2018 Z 2825
19.04.2018 Z 3066
19.04.2018 Z 3067
19.04.2018 Z 3133
19.04.2018 Z 3177
19.04.2018 Živé podněty P
19.04.2018 MP výkres základního členění celá MČ
19.04.2018 MP Výkres základního členění legenda
19.04.2018 MP Hlavní výkres celá MČ
19.04.2018 MP Hlavní výkres Šeberov
19.04.2018 MP Hlavní výkres Hrnčíře
19.04.2018 MP Hlavní výkres legenda
19.04.2018 MP Výkres infrastruktury celá MČ
19.04.2018 MČ Výkres infrastruktury legenda
19.04.2018 MP Výkres VPO, VPS a asanací celá MČ
19.04.2018 MP Výkres VPO, VPS a asanací legenda
19.04.2018 MP Schéma formálních rozvojů celá MČ
19.04.2018 MP Schéma formálních rozvojů legenda
19.04.2018 MP Výšková regulace celá MČ
19.04.2018 MP Výšková regulace legenda
19.04.2018 Článek Zpravodaj Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 5/2016
19.04.2018 Záznam z konzultací návrhu Metropolitního plánu se zástupci MČ z 23.5.2016