Mateřská škola v Hrnčířích

01.08.2018

Mateřská škola v Hrnčířích

Projekt „Mateřská škola Hrnčíře“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Exkurze do historie

 

·       První část mateřské školy s valbovou střechou byla postavená na konci 40. let minulého století svépomocí místními občany, zejména baráčníky. Pozemek pro stavbu věnovala pí. Zedníková.

·       Přístavba sociálního zařízení byla plánována od r. 1974 a kolaudována byla na počátku roku 1977.

·       Již v roce 1979 urgovala pí. ředitelka Zdeňková opravu střechy, protože místnosti v podkroví byly promáčené a plesnivé.

·       V roce 1980 opět urgence opravy střechy – kromě ložnic dětí bylo promáčené celé schodiště.

·       V roce 1983 byla provedena rekonstrukce střech vč. nátěru, ale i po opravě do budovy stále zatékalo.

·       V roce 1985 byly provedeny obklady učebny sololitem, protože omítka ve třídě byla vlhká a opadávala.

·       1.10.1991 byla převedena Mateřská škola v Hrnčířích delimitací na Místní úřad v Šeberově.

·       V roce 1992 byla vybudována vodovodní přípojka, do té doby byla používána studna na pozemku.                       

·       V roce 1995 požadovala pí. ředitelka Zdeňková zavedení topení na elektřinu, protože ve třídě byly při vlhkém počasí boule na podlaze.

·       V roce 1996 proběhla plynofikace kotelny na propan, do této doby byla školka vytápěna teplovodním kotlem na uhlí z r. 1975.

·       V roce 2000 byla školka připojena na podtlakovou kanalizaci a plyn, propan byl nahrazen zemním plynem.

·       Od r. 2000 hrozily pracovnice hygienické stanice zavřením školky z důvodu zcela nevyhovujícího stravovacího provozu.

·       Proto byl v r. 2001 zpracován projekt pro přístavbu kuchyně a začaly se shánět peníze.

·       Přístavbu kuchyně realizovala v září a říjnu 2003 firma Commatel – Uher.

·       V roce 2005 byla vyměněna okna za plastová.

·       Už od počátku roku 2006 každá kontrola z Hygienické stanice HMP uvádí do zápisu, že počet zapsaných dětí neodpovídá §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a §4 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Učebna plošně vyhovuje pro max. 18 dětí. Počet 25 dětí je zde stále na výjimku, kterou pracovnice hygienické stanice rok od roku obtížněji udělují.

·       Na počátku roku 2006 bylo provedeno zaměření skutečného stavu, protože se k budově nedochovaly původní plány a byl vypracován projekt na zateplení a úpravy interiéru.

·       V létě 2006 byly provedeny úpravy interiéru a zateplení, zbourána uhelna, při těchto úpravách se řešila také vlhkost v učebně.

·       V červenci 2009 byl zpracován znalecký posudek, který uvádí, že zateplení bylo provedeno neobvyklým způsobem jako nekontaktní s nedostatečným nánosem tmelu v zákl. vrstvě, nesplňuje požadavky ČSN.

·       V roce 2011bylo vybudováno nové oplocení.

·       Problémy s vlhkostí učebny pokračovaly, na jaře 2011 bylo provedeno měření vlhkosti a v létě byl zpracován projekt sanace vlhkosti.

·       Během prázdnin 2012 byly vybourány podlahy v učebně, otlučeny omítky, instalováno provětrávání podlahy, odvedeny svody dešťové vody, vyměněny kotle a vyvložkovány komíny.

 

Pozemky za školkou

 

·       V roce 2006 jsme zjistili, že pozemky za školkou č. parc. 1407/29 a 1470/30 o celkové ploše 4163 m2 prodali již v roce 1975 potomci pí. Zedníkové MNV Šeberov zřejmě pro budoucí možnost rozšíření zahrady MŠ.

·       14.3.2007 byly na základě těchto kupních smluv pozemky zapsány na katastru do vlastnictví hl. m. Prahy / do svěřené správy MČ Praha – Šeberov.

·       Ještě v roce 2007 proti tomu vznesli potomci pp. Sousedík, Smékalová a Dvořáková námitku a katastr zapsal duplicitní vlastnictví, později podali žalobu na určení vlastnictví.

·       Do dnešního dne proběhla jednání dne 23.10.2013 u Obvodního soudu, dne 17.9.2014 u Městského soudu, oba soudy potvrdily vlastnictví HMP. Pp. Sousedík a Smékalová rozsudek přijali a již se nesoudí. Pí. Dvořáková podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který dne 25.11.2015 vrátil spor k novému rozhodnutí opět k Obvodnímu soudu. Mezitím pí. Dvořáková zemřela a nyní se dále soudí její 3 potomci. V prosinci 2017 Obvodní soud rozhodl ve prospěch žalobců. Hl. m. Praha podalo proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu.

·       Současná zahrada mateřské školy včetně zastavěné plochy je velká 1947 m2, což je méně než polovina pozemků za školkou, o které se MČ soudí.

A jaké je řešení současného nevyhovujícího stavu?

 

·       Přes obě provedené přístavby k původní budově mateřské školky a průběžnou snahu o odstranění vlhkosti je 70 let starý objekt mateřské školy bohužel stále vlhký a velikost jediné učebny zcela neodpovídá současným normám. Historické přístavby sociálního zařízení a kuchyně byly provedeny dozadu a nalevo od původní budovy. Vpravo od budovy je situována zahrada s dětskými prvky. Učebna je situována dopředu směrem k ulici U Školky, nelze jí tedy nikam přistavět a tak rozšířit.

·       MČ již nyní musí řešit nedostatek míst v MŠ a od roku 2020 bude nucena přijímat děti od 2 let věku. Podle Analýzy a prognózy vybavení města v oblasti základního školství a předškolní výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020, kterou zpracoval IPR, tak bude chybět v roce 2020 47 míst v mateřských školách na území MČ.

·       Vzhledem k tomu, že spor o pozemky za školkou se nechýlí ke konci a současná školka se již nedá na stávajícím pozemku přistavovat, jeví se tak jako jediné řešení současného stavu zbourání současné školky a na jejím místě výstavba nové dvoutřídní pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí), z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti. Jinak nelze při současné dispozici a velikosti pozemku situaci vyřešit. Školka by musela být vybudována během letních prázdnin, jako jediné konstrukční řešení tak přichází v úvahu montovaná dřevostavba. Při výstavbě nové budovy by bylo vhodné také zvětšit stravovací provoz pro cílovou kapacitu 3 třídy, aby, až bude ukončen soudní proces o pozemky za školkou, bylo možné přistavět dozadu podle potřeb ještě jednu třídu a kuchyně již byla dostačující.

·       25.10.2017 byla vypsána 36. výzva z Operačního programu Praha pól růstu, která poprvé umožňuje žádat o dotaci i na zvýšení kapacity mateřských škol výstavbou zcela nových pavilónů mateřských škol (dosud byly vždy možné pouze přístavby stávajících objektů). Je v ní alokováno 130 mil. Kč a výzva je průběžná. Žadatel může požádat od 0,5 do 40 mil. Kč, spoluúčast je 10%. Žádosti je možné podávat až do 30.6.2018, ale kdo dřív podá žádost a splní podmínky dotace, tak mu bude přidělena, a to až do vyčerpání alokace, která není příliš vysoká.

·       K žádosti o dotaci je třeba mít zpracovaný projekt demolice, dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, položkový rozpočet, územně plánovací informaci a studii proveditelnosti.

·       Proto jsme poptali 3 firmy, které staví montované mateřské školy, osobně jsme se spojili se 2 a z nich pouze jedna byla schopná ještě v letošním roce zpracovat požadovanou dokumentaci vč. položkového rozpočtu. Nabízené ceny za zpracování dokumentace byly srovnatelné. Proto RMČ dne 11.10.2017 usnesením č. 14/81/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se spol. PilsProjekt, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace mateřské školy v Hrnčířích ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace vč. položkového rozpočtu za cenu 325 tis. Kč bez DPH.

·       Dále rada dne 16.10.2017 na svém mimořádném jednání usnesením č. 2/2MIM/2017/RMČ souhlasila také s objednáním projektové dokumentace odstranění stavby mateřské školy v Hrnčířích vč. položkového rozpočtu u p. Luďka Švermy za cenu 30 tis. Kč.

·       Dále rada dne 25.10.2017 usnesením č. 2/82/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy se spol. Instrategy Consulting, s.r.o. na zpracování žádosti a studie proveditelnosti v rámci 36. výzvy z OP PPR za cenu 62 tis. Kč, v případě úspěšnosti projektu zvýšenou o dalších 18 tis. Kč a dále na administraci projektu po dobu jeho realizace a po dobu udržitelnosti projektu.

·      Zastupitelstvo MČ schválilo 18. prosince 2017 podání žádosti o dotaci z 36. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) na zvýšení kapacity v mateřských školách na svém území a to nahrazením původního objektu mateřské školy v Hrnčířích novým dvoutřídním pavilonem pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí), z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti.

.        Žádost o dotaci z OP PPR byla podána hned 21. prosince 2017, protože rada MČ schválila již v říjnu 2017 objednání projektové                 dokumentace na výstavbu i na odstranění původního objektu a zpracování studie proveditelnosti. 

·       28. března 2018 došla z Odboru evropských fondů dobrá zpráva, že naše žádost o podporu splnila nejen podmínky přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí, ale že projekt obdržel ve věcném hodnocení 76 bodů, což je dostatečné pro jeho schválení. 

·       MČ získala dne 10.1.2018 souhlas Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 s odstraněním stavby původního objektu.

·       Celkový rozpočet akce je 30 mil. Kč, z toho je polovina nákladů z hlediska programu OP PPR tzv. nezpůsobilých, protože je navyšována kapacita MŠ o polovinu – z 1 třídy na 2 třídy. 

·       Dne 22.3.2018 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dotaci ve výši 4 mil. Kčz právě rozdělované rezervy 500 mil. Kč městským částem od hl. m. Prahy na dofinancování nezpůsobilých nákladů. 

·       26. dubna jsme vypsali výběrová řízení na zhotovitele. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala spol. PRAGOTRADE, která bourala i stavěla naše nové náměstí v Šeberově. Bude tedy také dodavatelem Mateřské školy v Hrnčířích.

·       17. května Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo jak přidělení dotace z OP PPR pro naši školku, tak bezúročnou návratnou finanční výpomoc na pokrytí nezpůsobilých nákladů a předfinancování způsobilých nákladů před poskytnutím dotace z OP PPR celkem ve výši 24,5 mil. Kč.

Stručně:

Proč se projekt dělá?

·      Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity v mateřských školách na území MČ nahrazením původního objektu mateřské školy (na výjimku max. 25 dětí) novým dvoutřídním pavilonem pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí). V naší MČ se již několik let prohlubuje nedostatek míst v mateřských školách. V letošním roce jsme již nebyli schopni uspokojit 20 zájemců starších 3 let.

Proč jsme původní objekt zbourali a pouze nepřistavěli?

.        Původní budova z konce 40. let minulého století byla i přes několik vln zásahů proti vlhkosti vlhká a plesnivá.

·      Velikost jediné učebny neodpovídala požadavkům hygieny a nebylo jí možné v rámci stávajícího objektu zvětšit.

·      Velikost a tvar pozemku prakticky nenabízel místo pro přístavbu při zachování stávající zahrady pro pobyt dětí.

 

Jak projekt pokračuje?

  • Stavební povolení bylo vydáno 24.4.2018 a 30.5.2018 nabylo právní moci.

  • Hned 1.6.2018 byla podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby spol. Pragotrade, to byly v MŠ v Hrnčířích naposledy děti.

  • Již v pondělí 4. června byl starý objekt vystěhován a do konce týdne zbourán.

  • Od poloviny června probíhá výstavba nového dvoutřídního dřevostavbového pavilonu.

  • Podle smlouvy měla být výstavba provedena do 15. srpna, aby 3. září mohly nastoupit děti.

  • Tento termín byl posunut na 31. srpna z důvodu neočekávaných překážek při zakládání objektu, na základě kterých bylo nutné změnit konstrukci základů (odtěžení původní nevhodné zeminy pod celým zakládaným objektem a nahrazení hutněnými podsypy ze štěrkodrtí, mazanina pod pasy, bednění základových pasů, výplň vnitřních i venkovních volných prostor štěrkopískem s postupným hutněním velkým válcem, změna mocnosti základové desky z hlediska statického posouzení).

  • Další posun termínu dokončení nastal, protože speciální rekuperační jednotka bude dodána až 8. října. Instalována by měla být během 10 dnů. Kolaudační prohlídka je naplánována na úterý 23.10.2018.

  • Na konci srpna jsme proto pozvali na místní šetření paní hygieničku z Hygienické stanice hl. m. Prahy, která nedoporučila předčasné užívání rozestavěné školky v Hrnčířích, ale do konečné kolaudace nového pavilonu doporučila a povolila zřídit provoz pro všechny děti přijaté do šeberovské i hrnčířské školky v budově MŠ v Šeberově. Proto jsme po prázdninách všechny děti s jejich rodiči přivítali v šeberovské školce, kterou jsme dovybavili potřebným počtem stolečků, židliček, lehátek, peřinek a také instalovali pro všechny děti šatničky. V šeberovské školce jsou samozřejmě také všechny paní učitelky z obou školek a také paní kuchařky a všechen další personál.

  • Dosud nepřijaté děti budou přijaty až po konečné kolaudaci nového pavilonu v Hrnčířích do nově zřízené třídy.

  • Předpokládáme a doufáme, že plný dvoutřídní provoz by mohl začít v Hrnčířích od listopadu 2018.


Další informace o mateřské škole můžete najít na:
http://msnapricnemezi.cz

 

 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
06.12.2017 Koordinační situace
06.12.2017 Půdorys
06.12.2017 Základy
06.12.2017 Zastřešení
06.12.2017 Řez A
06.12.2017 Řez B
06.12.2017 Zpevněné plochy