Vestecká spojka a její napojení na D1

16.09.2019

Téma vybudování Vestecké spojky a jejího napojení na dálnici D1 na 4. km Exitem 4 je opět aktuální. Dne 19.6.2019 došla na ÚMČ žádost . Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Minulost Vestecké spojky

Tématem Vestecké spojky se zabývá naše městská část již mnoho let. Během nich k různým stupňům dokumentací postupně zastupitelstvo městské části přijalo řadu usnesení.

 • 21.4.2008 se vyjadřovalo kdokumentaci kúzemnímu rozhodnutí, dokumentaci vzalo na vědomí a vydalo kní nesouhlasné stanovisko vzhledem kdosud nezohledněným vyjmenovaným podmínkám stím, že souhlasí se záborem pozemků po splnění uplatněných připomínek, plnou verzi usnesení můžete najít na www.seberov.cz vsekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ. Tématem se také podrobně zabýval Zpravodaj č. 3/2008, který můžete najít na www.seberov.cz vsekci Informace / Zpravodaj MČ.
 • 19.9.2011 se zabývalo žádostí 7 občanů týkající se Zásadního nesouhlasu sVesteckou spojkou a přijalo závěry komise pro životní prostředí a dopravu ze dne 1.8.2011, plnou verzi usnesení můžete najít na www.seberov.cz vsekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.
 • 15.11.2011 se vyjadřovalo kdokumentaci EIA na Exit 4, ktématu bylo vydáno mimořádné číslo Zpravodaje, které můžete najít na www.seberov.cz vsekci Informace / Zpravodaj MČ. MČ také objednala vlastní hlukovou studii Ing. Karla Šnajdra. ZMČ souhlasilo spředloženou dokumentací EIA za doplňujících podmínek, které se týkaly zejména dodržení hlukových limitů a zamezení budoucího užívání Vestecké spojky pro kamionovou dopravu. Plnou verzi usnesení opět můžete najít na www.seberov.cz vsekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.
 • 27.2.2012 se vyjadřovalo kdokumentaci EIA na Vesteckou spojku a souhlasilo po splnění podmínek, které se opět týkaly zejména protihlukových opatření. Plnou verzi usnesení opět můžete najít na www.seberov.cz vsekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.
 • 26.6.2017 se vyjadřovalo k technické studii „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4" a technické studii „Vestecká spojka, II. etapa, technická specifikace" a přijalo následující usnesení:

1. Žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu.

2. Podporuje vybudování úseku Vestecké spojky pouze v úseku od komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova.

3. Zásadně nesouhlasí s vybudováním úseku Vestecké spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská) - v návaznosti na právě projednávaný územní plán obce Vestec, který s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá.

4. Žádáme prodloužení protihlukových opatření k zastavitelnému území od km 1,2 až po km 0 (Exit 4), aby byl ochráněn pozemek č. parc. 564/3, na kterém je vyprojektována nová budova základní školy, s přerušením v místě připojení bytové zóny Průhonice, kde by bylo vhodné umístit odbočku i směrem na Šeberov nebo nejlépe kruhovou křižovatku, aby bylo možné v budoucnu obsloužit z Vestecké spojky pozemek č. parc. 564/3, na kterém mimo nové budovy základní školy existuje několik studií různých typů sportovišť, a současně aby v tomto místě mohla vést pravděpodobná varianta tramvajové trati Opatov - Čestlice. Požadavek na protihluková opatření pozemku č. parc. 564/3 byl uplatňován již k dokumentaci EIA Vestecké spojky v roce 2012 (Předkladatel dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace vyřeší ochranu objektů v okolí výpočtových bodů KB9, KB11, KB12 a KB8UP, viz Hluková studie Ing. Karla Šnajdra ze dne 12.2.2012.)

5. Požadujeme, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí III/0033 byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t. 6. Požadujeme předsazení odbočovacího pruhu o cca 50 metrů proti směru jízdy a prodloužení napojovacího pruhu na VS o zhruba stejnou délku na kruhovém objezdu VS x K Šeberovu (křížení s ulicí III/0033) z důvodu zamezení možnému vzdutí kolon v těchto místech.

Současný projekt Vestecké spojky a jejího napojení na D1

Po obdržení žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1" jsme projektovou dokumentaci poskytli členům stavební komise, na jejichž doporučení rada městské části objednala její odborné dopravní a hlukové posouzení.

Dopravní posouzení zpracovala pro MČ Ing. Jitka Borovičková ze spol. DIKK CZ.s.r.o.. Její připomínky se týkaly zejména kapacity dopravních uzlů a odvodnění. Nicméně dokumentace byla shledána celkově jako dostatečná. Závěr jejího posouzení:

Projektová dokumentace je zpracována, v souladu s platnými předpisy a normami pro dopravní stavby. V rozsahu odpovídajícímu dokumentaci pro územní řízení.

Doporučení:

- minimalizovat úseky s podélným sklonem 0,3%

- kapacitní posouzení hloubky příkopu a jeho opevnění, zejména v km 0,768 až 1,511 SO 120

- posouzení profilu propustku DN500 na hlavní trase SO120

- sjednocení přílohy č.D.1.1.5.3-4-5 Příčné řezy, charakteristické příčné řezy - zákres protihlukových stěn

- kapacitní posouzení (dání do souladu) okružní křižovatky v km 2,7 Vestecké spojky

 

Hlukové posouzení zpracoval pro MČ jako již několikrát v minulosti Ing. Karel Šnajdr AKON. Jeho připomínky se týkaly zejména metodiky výpočtu šíření hluku - softwaru a použité výpočtové metodiky. Dále rozporuje uplatnění hygienických limitů hluku pro tzv. „starou hlukovou zátěž", protože se jedná o novostavbu.

Závěr jeho posouzení je následující:

Zpracovatel dokumentu „VESTECKÁ SPOJKA, AKUSTICKÁ STUDIE" uvádí pouze malou část informací umožňujících posoudit validitu provedeného hodnocení očekávané hlukové situace v okolí záměru „Vestecké spojky II. Etapa včetně napojení na D1" (nejsou uvedeny všechny vstupní podklady sestavených výpočtových modelů ani vstupní parametry modelovaných zdrojů hluku). Provedené výpočty, jejich výstupy a provedené vyhodnocení a porovnání výstupů s hygienickými limity hluku neprokazují, že hluková situace o okolí Záměru po jeho uvedení do provozu bude vyhovovat požadavků na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku.

Z výše uvedených připomínek vyplývá, že budoucí hluková situace v okolí řešené silniční stavby je ve výpočtech hlukové studie, a tudíž i v Dokumentu hodnocena spíš velmi optimisticky, než realisticky. Tento přístup obecně vede k tomu, že po realizaci stavby je reálná hluková zátěž ve sledovaném území vyšší než ta, která byla v rámci projektu očekávána. Nejzávažnější dopad tohoto přístupu však je na rozsah a případně i parametry navržených protihlukových opatření, která se po provedení stavby často ukáží jako nedostatečná (viz například okolí stavby SOKP).

Proto doporučuji celé posouzení budoucí hlukové situace provést znovu. S využitím software s plnou podporou výpočtu šíření hluku v 3D s využitím podkladů o stávajícím reliéfu krajiny (IMIP a DMR5G ZABAGED® ČUZK), s využitím pokročilých možností modelování reliéfu budoucího terénu v okolí dopravní stavby. Dále je nutné provést výpočet podle metodiky plně podporující výpočty v jednotlivých pásmech spektra hluku z automobilové dopravy například s využitím nové metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy CNOSSOS tak, aby bylo minimalizované budoucí riziko, že navržená protihluková opatření se po realizaci stavby ukáží jako nedostatečná.

 

Dále se dne 29.7.2019 uskutečnila z iniciativy naší MČ pracovní schůzka za účasti projektantů, zástupce investora a zástupců obcí a městských částí, kterých se Vestecká spojka přímo týká.

Informace, které byly na schůzce prezentovány se dají shrnout do následujících bodů:

 • O výstavbě Vestecké spojky se historicky jedná na expertní i vládní úrovni již cca 20 let, zvažovaly se různé varianty řešení, výsledkem je současný návrh.
 • Záměrem také je, aby došlo kposunu tzv. nultého km D1. Po výstavbě Vestecké spojky a souvisejících komunikací (např. 511) a všech vlastnických a právních změnách by měla situace být následující: D1 do exitu 4 bude HMP, od exitu 4 do exitu 12 bude Středočeského kraje a od exitu 12 ŘSD.
 • Výstavba spojky se předpokládá vletech 2027-2030.
 • Vestecká spojka bude mít protihlukové valy svegetací a protihlukové stěny.
 • Odvodnění spojky je zapracováno do projektu a je vsouladu snormami, stejně jako řešení údržby stávajících vodovodních a kanalizačních vedení.
 • Možnost nahradit protihlukové valy a stěny tunely je zekonomických důvodů nerealizovatelná.
 • Zábory budou provedeny vsouladu sprojektovou dokumentací.
 • Projekt Vestecká spojka byl řádně projednán sMinisterstvem životního prostředí.
 • Hydrologické poměry vúzemí nebudou výstavbou zásadně dotčeny.
 • Předpokládaný počet vozidel po výstavbě spojky by se měl pohybovat na úrovni cca 9500 vozidel za 24 hodin v1 směru.
 • Rozpočet na výstavbu je cca 2,6 mld. korun.
 • Nejdůležitějším bodem, který byl na schůzce diskutován, bylo, vzhledem ktomu, že Vestec zatím nemá spojku zapracovanou vúzemním plánu, , aby se co nejdřív řešila problematická dopravní situace vŠeberově a Hrnčíř.

 

A jak dál?

 

Současnou projektovou dokumentací k územnímu řízení „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1" se bude zabývat zastupitelstvo MČ na svém zasedání dne 16. září 2019 od 18:00 ve špejcharu v Šeberově.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov přijímá následující podmínky a připomínky k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci „Vestecká spojka II. etapa včetně napojení na D1" zpracované TUBES spol. s r.o. (dále jen PD).

Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov

1.      navrhuje rozdělení projektové dokumentace a výstavby Vestecké spojky na 2 etapy (D1 - Zdiměřická; Zdiměřická - Vestec), podporuje vybudování pouze 1. etapy v úseku od komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova, nesouhlasí s vybudováním 2. etapy v úseku mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská), protože územní plán obce Vestec s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá,

2.      i nadále trvá na tom, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu,

3.      i nadále trvá na napojení rozvojových ploch východní části Šeberova z kruhového objezdu km 0,9 tak, jak je navrženo v PD.

4.      i nadále požaduje, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí III/0033 byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t.

5.      na základě hlukového posouzení PD Ing. Karlem Šnajdrem AKON důrazně požaduje provedení celého hlukového posouzení znovu s využitím software s plnou podporou výpočtu šíření hluku v 3D s využitím podkladů o stávajícím reliéfu krajiny (IMIP a DMR5G ZABAGED® ČUZK), s využitím pokročilých možností modelování reliéfu budoucího terénu v okolí dopravní stavby, dále požaduje provedení výpočtu podle metodiky plně podporující výpočty v jednotlivých pásmech spektra hluku z automobilové dopravy například s využitím nové metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy CNOSSOS

6.      na základě dopravního posouzení PD Ing. Jitkou Borovičkovou ze spol. DIKK CZ.s.r.o..

- žádá minimalizovat úseky s podélným sklonem 0,3%,

- žádá kapacitní posouzení hloubky příkopu a jeho opevnění, zejména v km 0,768 až 1,511 SO 120,

- žádá posouzení profilu propustku DN500 na hlavní trase SO120

- žádá sjednocení přílohy č.D.1.1.5.3-4-5 Příčné řezy, charakteristické příčné řezy - zákres protihlukových stěn

- žádá kapacitní posouzení (dání do souladu) okružní křižovatky v km 2,7 Vestecké spojky

7.       pověřuje starostku odesláním těchto podmínek a připomínek zhotoviteli PD spol. TUBES spol. s r.o., investorovi, tedy Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, příslušnému orgánu státní správy, tedy Městskému úřadu Černošice, Odboru stavební úřad a všem okolním dotčeným obcím. 

 

 

Není v moci vedení městské části zabránit výstavbě Vestecké spojky, můžeme ale významně ovlivnit její podobu. Postupným připomínkováním jsme již dosáhli zásadních změn. Při zpracování dokumentace byly zapracovány všechny dřívější technické připomínky MČ, které neodporovaly legislativě, a lze tak konstatovat, že míra jejich zohlednění je maximální. Vestecká spojka by významně odlehčila páteřní komunikaci K Šeberovu a K Hrnčířům. Její součásti jsou také protihlukové stěny podél D1, které by částečně ulevily Šeberovu od staré hlukové zátěže. Proto i nadále nebudeme vystupovat proti výstavbě Vestecké spojky, ale budeme důsledně připomínkovat její výslednou podobu, aby přinesla obyvatelům naší městské části více pozitiv než negativ.