Exit 4 na D1 a Vestecká spojka

19.06.2019

Téma vybudování Vestecké spojky a jejího napojení na dálnici D1 na 4. km Exitem 4 je opět aktuální.

 

·      Hlavní město Praha schválilo na zasedání zastupitelstva memorandum, kterým se Praha smluvně zavázala spolupracovat se Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnice a dálnic na vzniku této komunikace. 

·      V půlce května navíc Vláda ČR schválila uvolnění 3,1 miliardy Kč pro Středočeský kraj, které budou použity z části na financování výstavby právě Vestecké spojky (a z části na vybudování křížení dálnice D3 a Pražského okruhu a vzniku obchvatů Jesenice a Jílového u Prahy).

·      5. května 2017 byla naše MČ pozvána do Průhonic na schůzku  se zástupcem projektanta VPÚ DECO Praha a.s. a zástupcem Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje, kde nám byl představen technický návrh řešení Vestecké spojky II. etapy v souladu s požadavky stanovené ve vydané II. aktualizaci ZÚR (zpracováno září 2016, veřejně projednání proběhlo 29.11.2016, námitky podány k 6.12.2016, které jsou aktuálně vypořádávány). Zde jsme požádali o představení  studie členům stavební komise RMČ Praha – Šeberov.

·      19. května 2017 proběhlo jednání stavební komise RMČ:

 Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 19. 5. 2017 k bodu jednání – Vestecká spojka:

·        Podmíněnost Vestecké spojky a 511 – žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 !!!

·        Do studie bude doplněna protihluková stěna při ulici K Labeškám směrem na Rozkoš, protože ulice K Labeškám bude překonávat Vesteckou spojku nadjezdem.

·        Zásady územního rozvoje Stč. kraje neumožňují výstavbu 4pruhu, proto i současná studie počítá s valy tak, že v budoucnu nebude možné komunikaci rozšířit.

·        Studie počítá s omezením dopravy nákladních vozidel do 12t a použitím nízkohlučného asfaltu na povrch vozovky.

·        Ve studii je navržen výškový rozdíl nivelety komunikace a protihlukového valu 6m.

·        Odvodnění – srážkové vody budou zasakovány v místě a odvedeny do stávajících vodotečí přes retenční opatření.

·        Všechny cyklostezky jsou řešeny mimoúrovňovými nadjezdy.

·        Přechody zvířat jsou řešeny 2 biokoridory – nadchody.

·        Při zpracování studie byly zapracovány všechny dřívější technické připomínky MČ, které neodporovaly legislativě, a lze tak konstatovat, že míra jejich zohlednění je maximální.

·        Vestecká spojka je veřejně prospěšná stavba nutná pro dopravní síť JV segmentu okolí Prahy. Před jejím zprovozněním dojde k otevření obchvatu Prahy SOKP 511. Na D1 se tak uvolní dopravní kapacita přesunutím tranzitní kamionové dopravy na SOKP 511. Provoz na příjezdu po D1 do Prahy bude výrazně odlehčený a Vestecká spojka tak bude moct plnit svojí funkci – odvedení dopravy z JV segmentu Prahy na D1.

·        Po zprovoznění Vestecké spojky bude možné realizovat nějaká opatření ke zklidnění dopravy centrem Šeberova a Hrnčíř.

·        Doporučujeme oslovit místní spolky a zaslat jim studii k vyjádření, protože technické požadavky, které jsou v souladu s legislativou, lze ještě zapracovat.

·        Požadujeme od projektanta ještě řez mezi Vesteckou spojkou a komunikací K Labeškám, preferujeme variantu, aby komunikace K Labeškám byla co nejméně nad terénem. A dále žádáme řez v místě polní cesty staničení 1,2.

·        Po obdržení řezů se tématem bude SK zabývat ještě na svém příštím jednání za 14 dní.

Další jednání stavební komise na téma Vestecké spojky proběhlo 2. června 2017:

Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 2. 6. 2017 k bodu jednání – Vestecká spojka - pokračování

  • SK obdržela požadované řezy.
  • Řešení křížení komunikace K Labeškám a Vestecké spojky dle přiložených řezů – požadujeme do projektu zapracovat pro protihluková opatření terénní valy, které budou pozvolna vysvahovány (sklon 10:1) směrem k území okraje Hrnčíř a osázeny vzrostlými dřevinami výšky nad 4 m (typ dřevin na doporučení OŽP MHMP) – viz grafická příloha.
  • Ve studii je nutné doplnit protihluková opatření k zastavitelnému území od km 1,2 po Exit 4, protože na pozemku č. parc. 564/3 je plánována výstavba nové budovy základní školy !

Další jednání stavební komise na téma Vestecké spojky proběhlo 16. června 2017:

Zápis z jednání stavební komise Rady MČ Praha – Šeberov 16. 6. 2017 k bodu jednání – Vestecká spojka - pokračování:

  • Protihluková stěna je v situaci stavby Vestecká spojka, II. Etapa ukončena v km 0,750 - požadujeme prodloužení protihlukových opatření až ke km 0 (napojení na D1).

Minulost Vestecké spojky a Exitu 4

K Vestecké spojce a Exitu 4 se zastupitelstvo MČ Praha – Šeberov vyjadřovalo již několikrát.

·      21.4.2008 se vyjadřovalo k dokumentaci k územnímu rozhodnutí, dokumentaci vzalo na vědomí a vydalo k ní nesouhlasné stanovisko vzhledem k dosud nezohledněným vyjmenovaným podmínkám s tím, že souhlasí se záborem pozemků po splnění uplatněných připomínek, plnou verzi usnesení můžete najít na www.seberov.cz v sekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ. Tématem se také podrobně zabýval Zpravodaj č. 3/2008, který můžete najít na www.seberov.cz v sekci Informace / Zpravodaj MČ.

·      19.9.2011 se zabývalo žádostí 7 občanů týkající se Zásadního nesouhlasu s Vesteckou spojkou a přijalo závěry komise pro životní prostředí a dopravu ze dne 1.8.2011, plnou verzi usnesení můžete najít na www.seberov.cz v sekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.

·      15.11.2011 se vyjadřovalo k dokumentaci EIA na Exit 4, k tématu bylo vydáno mimořádné číslo Zpravodaje, které můžete najít na www.seberov.cz v sekci Informace / Zpravodaj MČ. MČ také objednala vlastní hlukovou studii Ing. Karla Šnajdra. ZMČ souhlasilo s předloženou dokumentací EIA za doplňujících podmínek, které se týkaly zejména dodržení hlukových limitů a zamezení budoucího užívání Vestecké spojky pro kamionovou dopravu. Plnou verzi usnesení opět můžete najít na www.seberov.cz v sekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.

·      27.2.2012 se vyjadřovalo k dokumentaci EIA na Vesteckou spojku a souhlasilo po splnění podmínek, které se opět týkaly zejména protihlukových opatření. Plnou verzi usnesení opět můžete najít na www.seberov.cz v sekci Samospráva / Zápisy a usnesení ze zasedání ZMČ.

 

Jaký je současný technický návrh řešení Vestecké spojky?

·      nejvíce diskutovaná protihluková opatření byla proti dřívějšímu návrhu zásadně navýšena – ve všech místech bude rozdíl nivelety komunikace a protihlukového opatření 6m, v původním návrhu to bylo max. 4m

·      na základě naší schůzky s projektantem v květnu letočního roku budou ještě doplněna protihluková opatření při ulici K Labeškám směrem na Rozkoš, protože ulice K Labeškám bude překonávat Vesteckou spojku nadjezdem

·      komunikace bude vybudována jako 2pruh, protihlukové valy jsou přisazeny tak, že rozšíření na 4 pruh není ani v budoucnu možné

·        studie počítá s omezením dopravy nákladních vozidel do 12t a použitím nízkohlučného asfaltu na povrch vozovky, v dokumentaci pro územní rozhodnutí by se měla objevit i dynamická elektronická váha na rozhraní západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky, jediný nezapracovaný požadavek je nyní umístění mýtné brány, protože není známo, jaká technologie výběru mýta bude v budoucnu používána

·        všechny křižovatky budou úrovňové

·        srážková voda by se měla vsakovat v místě a být odvedena do místních vodotečí, aby nebylo narušeno vodní zásobování Hrnčířských luk

·      všechny cyklostezky budou překonávat Vesteckou spojku nadjezdy

·      budou vybudovány 2 biokoridory - nadchody pro migrující živočichy

·      zprovoznění Vestecké spojky a Exitu 4 je podmíněno zprovozněním úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi - SOKP 511

 

Jak dál?

·      23. května 2017 dorazila na ÚMČ Praha – Šeberov žádost o vyjádření k technické studii „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4“

·      12. června 2017 se žádostí zabývala Rada MČ

15.6.2016  dorazila na ÚMČ Praha – Šeberov žádost o vyjádření k technické studii „Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace“

·      26. června 2017 bude Zastupitelstvo MČ schvalovat odpověď na tyto žádosti, technické připomínky, které nejsou v rozporu s legislativou mohou být ještě zapracovány do dalšího stupně dokumentace pro územní rozhodnutí

Veškeré technické podklady, které máme nyní k dispozici jsou zveřejněny níže. Informace byla také zveřejněna v nejbližším čísle Zpravodaje a ve vývěskách MČ.

 

Není v moci vedení městské části zabránit výstavbě Vestecké spojky, můžeme ale významně ovlivnit její podobu. Postupným připomínkováním jsme již dosáhli zásadních změn. Jak uvádí odborníci ze stavební komise: „Při zpracování studie byly zapracovány všechny dřívější technické připomínky MČ, které neodporovaly legislativě, a lze tak konstatovat, že míra jejich zohlednění je maximální.“

 

Zastupitelstvo Městské části Praha - Šeberov schválilo na svém 22. zasedání dne 26. června 2017 toto vyjádření:

 

5/22/2017/ZMČ - Vyjádření k technické studii Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4 a technické studii Vestecká spojka, II. Etapa, technická specifikace.

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov schvaluje toto vyjádření k technické studii „Optimalizace napojení Vestecké spojky, II. etapa na dálnici D1 přes Exit 4“ a technické studii „Vestecká spojka, II. etapa, technická specifikace“:

  1. Žádáme, aby podmínkou vydání stavebního povolení Vestecké spojky bylo pravomocné stavební povolení na úsek 511 Pražského okruhu.
  2. Podporuje vybudování úseku Vestecké spojky pouze v úseku od komunikace III/0033 (silnice Hrnčíře směr Zdiměřice) k dálnici D1, sloužící pro odvedení dopravy ze Středočeského kraje na dálnici D1 a tedy obchvatu Hrnčíř a Šeberova.
  3. Zásadně nesouhlasí s vybudováním úseku Vestecké spojky mezi silnicemi III/0033 (Hrnčíře směr Zdiměřice) a II/603 (ulice Vídeňská) – v návaznosti na právě projednávaný územní plán obce Vestec, který s Vesteckou spojkou v tomto úseku nepočítá.
  4. Žádáme prodloužení protihlukových opatření k zastavitelnému území od km 1,2 až po km 0 (Exit 4), aby byl ochráněn pozemek č. parc. 564/3, na kterém je vyprojektována nová budova základní školy, s přerušením v místě připojení bytové zóny Průhonice, kde by bylo vhodné umístit odbočku i směrem na Šeberov nebo nejlépe kruhovou křižovatku, aby bylo možné v budoucnu obsloužit z Vestecké spojky pozemek č. parc. 564/3, na kterém mimo nové budovy základní školy existuje několik studií různých typů sportovišť, a současně aby v tomto místě mohla vést pravděpodobná varianta tramvajové trati Opatov – Čestlice. Požadavek na protihluková opatření pozemku č. parc. 564/3 byl uplatňován již k dokumentaci EIA Vestecké spojky v roce 2012 (Předkladatel dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace vyřeší ochranu objektů v okolí výpočtových bodů KB9, KB11, KB12 a KB8UP, viz Hluková studie Ing. Karla Šnajdra ze dne 12.2.2012.
  5. Požadujeme, aby povrch komunikace mezi Západní komerční zónou Průhonice a silnicí III/0033 byl realizován z nízko hlučné asfaltové směsi a na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky byla umístěna dynamická elektronická váha a dopravní značka zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12t.
  6. Požadujeme předsazení odbočovacího pruhu o cca 50 metrů proti směru jízdy a prodloužení napojovacího pruhu na VS o zhruba stejnou délku na kruhovém objezdu VS x K Šeberovu (křížení s ulicí III/0033) z důvodu zamezení možnému vzdutí kolon v těchto místech.

 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Šeberov pověřuje starostku Ing. Petru Venturovou odesláním tohoto stanoviska projektantovi VPÚ DECO PRAHA a.s.

T: 31.7.2017 Zodpovídá: starostka Petra Venturová