CENTRUM ŠEBEROVA - náměstí

31.01.2018

Centrum Šeberova - náměstí

 

Programový rámec zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018, bod 1. Centrum Šeberova, schválený Zastupitelstvem Městské části Praha-Šeberov na 18. zasedání dne 30. ledna 2017:

 

·      urychleně dokončíme převod pozemků z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví hl. m. Prahy/svěřeno MČ Praha-Šeberov

·      začneme realizovat na území bývalého Schoberova statku v centru Šeberova (Stavocentrál) nové náměstí/náves podle studie zpracované Ing. Martinem Ballákem ve spolupráci s Ing. Arch. Pantelisem Larcou (autor projektu související Senior Rezidence Šeberov), která byla prezentována 15. března 2016 na veřejném setkání s občany ve špejcharu a dále zveřejněna ve Zpravodaji Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 2/2016

·      budeme spolupracovat s Družstvem Centrum Šeberov při vybudování chybějícího domu pro seniory (Senior Rezidence Šeberov)

·      požádáme hl. m. Prahu o spolufinancování veřejné části náměstí z rozdělované rezervy pro městské části

·      podle prezentované studie Ing. Balláka by zde měly vzniknout především plochy pro venkovní setkávání občanů, trhy apod., originální vodní prvek s akustickými zrcadly, dále nová malá polyfunkční budova, ve které by mohly být mimo úřadu městské části, služebny městské policie  a dalších komunálních služeb pro občany, také vhodné body zájmu, které by náměstí oživily, např. malé obchůdky

·      na náměstí jistě tradičně patří i hospoda, k čemuž by byl vhodný bývalý zájezdní hostinec – tedy č.p. 1 – který by se dal vhodně otevřít do plochy náměstí, měl by však zůstat v soukromých rukách, o čemž bychom chtěli vést jednání se současným majitelem

·      součástí širšího centra obce by se ve vzdálenější budoucnosti mohla stát i ulice V Ladech a po přemístění ZŠ do nové budovy u Jordánku by bylo možné využít starou budovu základní školy jako kulturního centra obce s knihovnou a reprezentačními prostorami

 

Velmi stručně z historie

 

·      Dloudobým cílem MČ Praha-Šeberov již od roku 1990 je zřízení chybějícího centra obce – náměstí či návsi – na pozemcích bývalého Schoberova statku v centru Šeberova.

·      Již v roce 1994 vznikly studie, které počítaly se zrekonstruováním stávajících budov statku, ve kterých měla být umístěna pošta, policie, hasiči, lékárna, hospoda, administrativa atd.

·      V roce 2007 byla uspořádána anketa o funkční náplni centra mezi občany, na základě jejího vyhodnocení byl v roce 2008 zpracován tehdejším vlastníkem - společností Stavocentrál - projekt pro územní řízení, který zde umísťoval dům pro seniory se zdravotní a lékařskou péčí přístupnou i veřejnosti a dále multifunkční budovu, ve které měl být umístěn úřad a další komunální služby pro občany. Tento projekt však nebyl realizován, protože společnost Stavocentrál byla zlikvidována a statek byl prodán soukromé společnosti.

·      Teprve v roce 2013 se podařilo bývalý statek ve zcela zdevastovaném stavu s ekologickou zátěží získat. Pozemky byly zakoupeny Družstvem Centrum Šeberov, ve kterém držela MČ 50%. Poté bylo družstvo rozděleno a spolu s ním pozemek bývalého statku.

·      Na polovině pozemku je nyní Družstvem Centrum Šeberov zpracován projekt domu pro seniory, který byl plánován již Stavocentrálem a v naší MČ dlohodobě chybí. Na tento projekt probíhá územní řízení.  Z architektonického hlediska Vám byl tento projekt představen na prezentaci ve špejcharu v březnu 2016 a také ve Zpravodaji PLUS č. 1/2016. O náplni a funkci tohoto projektu Vás budeme informovat níže.

·      Druhá polovina pozemku je převedena z majetku družstva do vlastnictví HMP/svěřeno MČ a je na něj zpracována studie náměstí, která byla již na jaře roku 2016 prezentována občanům a byla příznivě přijata. Studie počítá s plochou pro venkovní setkávání občanů, trhy apod., s výstavbou nové malé polyfunkční budovy, ve které by byly umístěny mimo úřadu, policie a dalších komunálních služeb pro občany také vhodné body zájmu, které patří na náměstí, aby náměstí tzv. žilo, tedy např. obchůdky nebo kavárna.

 ·      K ploše náměstí přiléhá ještě budova špejcharu, který je v majetku MČ a byl v roce 2014 částečně revitalizován. V I. NP vznikl chybějící společenský sál a sociální zařízení, II. a III. NP není dokončeno.

 

Současnost a budoucnost projektu náměstí

 

·      Okamžitě po svém zvolení nová RMČ na svém prvním jednání dne 1. února 2017 stanovila jako investiční prioritu č. 1 vybudování centra Šeberova a schválila na tento účel podání žádosti z rozdělované finanční rezervy Prahy ve výši 1,267 miliardy Kč pro městské části (usnesení 5/63/2017/RMČ). Vzhledem k tomu, že přidělené finanční prostředky z této rezervy musejí být čerpány již v roce 2017, bylo možné zpracovat žádost pouze na zbourání všech nemovitostí (již řadu let existuje platný demoliční výměr), zlikvidování ekologické zátěže a vyčištění celé plochy pro budoucí náměstí, dále dokončení revitalizace dalších nedokončených podlaží špejcharu (v r. 2014 dokončeno I.NP, další podlaží dosud nedokončena), zpracování projektové dokumentace pro náměstí podle studie zpracované Ing. Ballákem v roce 2016, vybudování zpevněných a zatravněných ploch a zakoupení mobiliáře budoucího náměstí a v ideálním případě i přípojky inženýrských sítí pro budoucí polyfunkční budovu.

·      Již 6. února proběhla první přípravná schůzka s autorem studie Ing. Ballákem a pro koordinaci s projektem domu pro seniory také se zástupcem Družstva centrum Šeberov a současně členem stavební komise RMČ Ing. Štěpánkem.

·      8.2.2017 se RMČ (22/64/2017/RMČ) rozhodla objednat u Mgr. Pírka vypracování kupní smlouvy na pozemky od Družstva náměstí Šeberov do majetku hl. m. Prahy / svěřeno MČ a právní přípravu likvidace Družstva náměstí Šeberov. Kupní smlouvu schválilo již 27. března 2017 zastupitelstvo MČ a bude v nejbližších dnech podepsána. Po jejím zápisu do katastru nemovitostí začne příprava likvidace Družstva náměstí Šeberov, která by podle odhadu právníka mohla proběhnout do konce roku 2017.

·      1.3.2017 souhlasila RMČ (4/66/2017/RMČ) s uzavřením smlouvy s Ing. Martinem Ballákem na zpracování dokumentace pro územní řízení „Centrum Šeberov – rekonstrukce náměstí“ podle studie zpracované v roce 2016.

·      Po konzultacích na Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 byl stanoven postup stavebních prací:

o   zbourání všech nemovitostí a vybourání povrchů

o   umístění přípojek inženýrských sítí pro budoucí případný vznik polyfunkční budovy pro ÚMČ a další účely a areálové rozvody

o   po vybourání budou asfaltové plochy náměstí mimo parkovacího zálivu při ulici K Hrnčířům nahrazeny v obdobných niveletách povrchem z dlažby či zatravněny v souladu se studií, bude řešena zeleň a možná i některé prvky z mobiliáře, na základě ohlášení stavby

o   parkovací záliv při ulici K Hrnčířům bude se souhlasem TSK a silničního správního úřadu vybudován na základě ohlášení stavby

o   prostor určený pro polyfunkční budovu bude zatravněn, bude na něm vysázen keřový labyrint, bude zde umístěno pítko, budou k němu přivedeny inženýrské sítě a bude tak připraven pro budoucí využití.

·      29.3.2016 ještě RMČ (22/68/2017/RMČ) zpřesnila své usnesení z 1.3.2017 k uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Ballákem, protože na základě postupu stanoveného Odborem výstavby ÚMČ Praha 11 bude muset pan Ing. Ballák zpracovat 5 etap dokumentace, která byla souhrnně nazvána „Náměstí Šeberov“.

·      Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 30. března 2017 na základě námi zpracované žádosti dotaci na Centrum Šeberova ve výši 19,6 mil. Kč. Městská část se bude podílet spoluúčastí ve výši 400 tis. Kč. Na další roky je v žádosti uvedena potřeba profinancování dalších 40 mil. Kč na polyfunkční budovu, která  zatím není přislíbena, ale již ji Praha eviduje.

·      Na základě usnesení RMČ (22/68/2017/RMČ) z 29.3.2017 byla uzavřena smlouva o dílo s panem Ing. Martinem Ballákem na zpracování 5 etap dokumentace, která byla souhrnně nazvána „Náměstí Šeberov“.

·      Kupní smlouva na převod pozemků pro budoucí náměstí (č parc. 116/16, 116/7 a 120, vše k. ú. Šeberov) od Družstva náměstí Šeberov do majetku hl. m. Prahy / svěřeno MČ byla podepsána dne 12.4.2017 a převod pozemků byl již zapsán i katastrálním úřadem.

·      Dne 15. května 2017 schválilo zastupitelstvo městské části (usnesení č. 12/21/2017/ZMČ) vstup Družstva náměstí Šeberov do likvidace. Vstup do likvidace byl dále schválen i členskou schůzí Družstva a již také zapsán do obchodního rejstříku. Pokud vše půjde hladce, mohlo by být Družstvo zlikvidováno do konce kalendářního roku 2017.

·      V průběhu dubna jsme nechali aktualizovat projekt bouracích prací a zpracovat položkový rozpočet a 23. května 2017 byla zveřejněna výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“. Na vypsání této veřejné zakázky jsme spolupracovali se spol. Veřejné zakázky s.r.o.. V pátek 9.6.2017 proběhlo otevírání obálek. Přihlásili se 2 uchazeči, z nichž ani jeden neprokázal splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách, proto komise doporučila vyloučení obou uchazečů ze zadávacího řízení. Na základě toho jsme byli nuceni toto zadávací řízení zrušit.

·      Novým majitelem č. p. 1  a č. p. 62 je společnost, která provozuje veganské restaurace. Nyní má v provozu restauraci v Černé labuti a staví další v ulici Jugoslávské v Praze 2. V budově č. p. 1 má v plánu vybudovat v příštím roce svojí třetí veganskou restauraci.

·      12. června 2017 se rozhodla RMČ zveřejnit novou výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“. Kvůli finanční úspoře tuto veřejnou zakázku již administruje MČ samostatně pouze s poradenstvím spol. Veřejné zakázky s.r.o. při otevírání obálek. Veřejná zakázka byla vypsána s doplněnými podmínkami prokázání kvalifikace a MČ oslovilá přímo 5 dodavatelů, aby dosáhla většího počtu účastníků. Otevírání obálek proběhlo dne 28.6.2017 s následujícím výsledkem: Hodnotící komise zkonstatovala, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka je nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s.r.o. a to za 1800000,-Kč bez DPH. Hodnotící komise dále zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s r.o., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, obsahuje nabídkovou cenu, která se jeví jako mimořádně nízká, a hodnotící komise doporučila zadavateli požádat tohoto účastníka o písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny. Účastník zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s r.o. písemně zdůvodnil výši ceny vlastním provozováním dvou recyklačního střediska pro příjem a recyklaci stavebních odpadů, tudíž neplatí třetí straně za ukládku odpadů a takto recyklovaný odpad nabízí dále k prodeji. Proto RMČ schválila jako dodavatele veřejné zakázky „Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“ na základě doporučení hodnotící komise spol. PRAGOTRADE spol. s r.o.. Smlouva o dílo byla uzavřena 14.7.2017.

·      Ing. Ballák předal v červnu 2017 MČ projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení „Náměstí Šeberov“ včetně položkového rozpočtu, proto se RMČ dne 28.6.2017 rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – výstavba“. Kvůli finanční úspoře administrovala tuto veřejnou zakázku MČ – stejně jako všechny další zakázky týkající se náměstí - samostatně. Výzva byla zveřejněna v pondělí 17.7.2017, a bohužel nebyla úspěšná – nepřihlásil se žádný uchazeč. Proto byla MČ nucena vyhlásit tuto výzvu opakovaně.  V opakovaném řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – výstavba“podala nejnižší nabídku spol. PRAGOTRADE. Proto bude naše náměstí nejen bourat, ale i stavět. Výstavba náměstí bude stát cca 13,2 mil. Kč vč. DPH. Celá částka bude pokryta z účelově vázané dotace ve výši 19,6 mil. Kč, kterou jsme získali na jaře letošního roku od hl. m. Prahy.

·      Předpokládaný harmonogram výstavby:

Etapa č. 1 – do 23. října 2017

-       Zemní výkopové práce

-       Zemní práce pro odvodnění plochy

-       Zemní práce pro vedení trubní a elektro

-       Odstranění stávajícího travního porostu

-       Navážení materiálu pro výstavbu

Etapa č. 2 – do 20. listopadu 2017

-       Vybudování přípojky elektro

-       Vybudování kanalizační přípojky

-       Vybudování přípojky vodovodu

-       Osazení odvodňovacích žlabů

-       Příprava a hutnění pláně

-       Příprava podkladů pro pokládku dlažby

-       Vybudování opěrných stěn

-       Úprava stávající studny

-       Vybudování vsakovací nádrže

-       Frézování živičného krytu a odstranění podkladů

-       Zřízení uličních vpustí

Etapa č. 3 – do 11. prosince 2017

-       Vybudování mlatového chodníku

-       Osazování obrubníků a krajníků

-       Kladení zámkové dlažby BEST ARCHIA

-       Kladení mozaikové dlažby SEMMERLOCK

-       Kladení velkoformátové dlažby PRESBETON SETIMO

-       Kladení velkoformátové dlažby PRESBETON DAREA

-       Osazení akustických zrcadel RICHTER SPIELGERATE

-       Kladení teras z terasových prken Twinson

-       Zřízení komunikace z asfaltobetonu

Etapa č. 4 – do 18. prosince 2017

-       Založení parkového trávníku

-       Rozprostření ornice

-       Plošná úprava terénu

-       Výsadba dřevin a keřů a jejich ukotvení

-       Osazení kruhových mříží okolo stromů

-       Chemické odplevelení a mulčování rostlin

-       Ošetření a válcování trávníku

-       Montáž prefa. architektury – lavičky, skateprvky, koše.

-       Umístění zahradního pítka

-       Umístění dopravního značení

Harmonogram se ještě může měnit v závislosti na dodacích lhůtách jednotlivých materiálů. My však doufáme, že před Štědrým dnem rozsvítíme na našem novém náměstí vánoční strom.

 

·      Rada hlavního města Prahy schválila v červenci koncepci Smart Prague a zveřejnila výzvu, že jednotlivé městské části mohou žádat z rezervy Smart Cities o dotaci ve výši 50% na tzv. chytré lampy, které umí monitorovat stav ovzduší, mají SOS tlačítko, umí šířit signál wi-fi a dobíjet mobilní telefony a elektrokola nebo tzv. chytré sloupky, které umí dobíjet elektroauta.  Rozhodli jsme se do projektu přihlásit a požádat o dotaci na pořízení jednoho chytrého sloupku pro dobíjení elektroautomobilů na nově budované náměstí v Šeberově a pořízení jedné chytré lampy a jednoho chytrého sloupku do Hrnčíř do prostoru u Baráčnické rychty.

·      Aby nebylo naše nově budované náměstí ohroženo vandaly, rozhodli jsme se rozšířit kamerový systém napojený na Městskou policii. Na budově špejcharu budou umístěny na jednom kamerovém stanovišti 2 kamery městského kamerového systému hl. m. Prahy. Cena za jejich instalaci bude 213,5 tis. Kč. Celá cena bude pokryta z účelově vázané dotace na Centrum Šeberova.

 

Špejchar

·      Vzhledem k tomu, že součástí žádosti o získanou dotaci na Centrum Šeberova bylo i dokončení revitalizace špejcharu (v roce 2014 dokončeno I. NP, další podlaží dosud nedokončena), poptali jsme několik projektantů, kteří by zpracovali nutnou dokumentaci a inženýrskou činnost pro tuto II. etapu. Ze 2 nabídek, které byly cenově srovnatelné, se rada městské části dne 31.5.2017 (usnesení č. 5/72/2017/RMČ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s projektantem předchozí etapy panem Ing. Vrbou ze spol. LV plan za cenu 141 tis. Kč bez DPH.

·      Dále jsme vypsali veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – dokončení špejcharu“. Přihlásil se pouze jeden zájemce – spol. ARTEA CZ za cenu 1,889 mil. Kč vč. DPH. V rámci vysoutěžených prací bude kromě dokončení 2. nadzemního podlaží očištěna a upravena venkovní fasáda včetně vchodu do sklepa, aby byl zrenovovaný špejchar důstojnou součástí nově budovaného náměstí. I tato částka bude pokryta z účelově vázané dotace od hl. m. Prahy na Centrum Šeberova.

·      V červenci byla podepsána smlouva o nájmu nebytových prostor s panem Ing. Tomášem Petrem na pronájem objektu špejchar (celý objekt mimo sklepa) po dokončení II. etapy jeho revitalizace pro účely Centra služeb pro využití volného času pro občany MČ Praha - Šeberov a blízkého okolí́, pořádání kulturně̌ vzdělávacích a zábavních akcí (přízemí – kavárna s dětským koutkem, 1.patro - kosmetické́ a masážní studio), kterou schválilo zastupitelstvo městské části dne 26.6.2017. V přízemí zůstane zachován mobilní́ společenský́ sál pro potřeby městské části zdarma a to na dobu určitou 5 let s možností́ prodloužení (opce) na dalších 5 let z důvodu umoření investic nájemce do interiéru a vybavení pronajatých prostor (předpokládaná́ výše investice do zařízení je 1,6-1,9 mil. CZK). Špejchar bude pronajmut za cenu 10 tis. Kč bez DPH za měsíc + energie a všechny ostatní́ služby. Za minulý rok bylo protopeno ve špejcharu cca 200 tis. Kč̌, takže MČ tímto pronájmem uspoří přibližně tuto částku a navíc získá120 tis. Kč na nájmu ročně. Dále bude plně využit zrekonstruovaný́ špejchar pro potřeby občanů MČ, vzniknou zde žádané služby – kavárna s dětským koutkem a kosmetické a masážní studio. Zároveň bude zachován společenský́ sál pro využití́ MČ pro účely zasedání ZMČ, kulturní́ akce, vítaní́ občánků, klub aktivních 55+ apod. zdarma. Záměr pronájmu byl po dobu 15 dnů před schválením zastupitelstvem vyvěšen na úřední desce a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.

·      Jsme rádi, že špejchar po 3 letech, kdy ležel ladem, a po několika marných výzvách k pronájmu, našel svého nájemce, který zrevitalizovanou budovu špejcharu trvale oživí.

 

 

Projekt Senior rezidence Šeberov

·      V centru Šeberova vznikne nejen nové náměstí, ale také chybějící dům pro seniory – Senior Rezidence Šeberov, kterou bude stavět soukromý investor. Z tohoto důvodu byla již 30.4.2014 uzavřena plánovací smlouva se spol. SICOM, ke které byly podepsány dodatky č. 1 dne 17.12.2015 a č. 2 dne 9.11.2016. Tato plánovací smlouva byla však postavena na předpokladu, že Senior Rezidence Šeberov bude stavěna dříve než navazující náměstí, proto bylo třeba přijmout dodatek č. 3, který reflektuje změnu pořadí staveb, aby náměstí mohlo být již nyní postaveno na co největší ploše. Dále bylo v plánovací smlouvě dohodnuto uzavření smluv o směně pozemků, o zřízení služebností stezky a cesty, o právu provést stavbu, o zřízení služebností inženýrských sítí a nájemních smluv. Dodatek č. 3 k plánovací smlouvě a celý soubor smluv týkajících se výstavby Senior Rezidence Šeberov schválilo dne 25.9.2017 zastupitelstvo městské části. Na výstavbu Senior Rezidence Šeberov bylo dne 26.6.2017 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 1.8.2017.  Dalším krokem bude žádost o stavební povolení. Výstavba je plánována po vydání stavebního povolení, pravděpodobně 2018-2019.

Pro koho je určený a jaké služby nabídne

·      Navrhovaný soubor objektů Senior domu a rezidence bude sloužit jako areál ubytování a péče o seniory, zajišťující důstojné stáří občanům různých stupňů stařecké bezmocnosti a vitality.

·      Senior dům je specializovaným domovem pro seniory, s 24 hodinovou péčí a kompletním zázemím a službami pro seniory, čítající například stravování, rehabilitace, zájmové kroužky atd. Kromě samotných ubytovacích prostor pro seniory se v objektu nachází také společenská místnost, hobby místnost, kaple, fitness, masáže, kadeřnictví, spa koupelna pro koupel seniorů pod dohledem odborného personálu, či audiovizuální sál pro promítání, přednášky a výuku v rámci university třetího věku.

·      Senior rezidence je dům s pečovatelskou službou s ubytovacími jednotkami zvláštního určení. Tento dům nabízí ubytovací jednotky pro vitálnější seniory, kteří zatím mohou žít samostatně, ale zároveň chtějí využívat služby a aktivity vedlejšího domova pro seniory jako je zdravotní péče, stravování či společenské aktivity. V případě potřeby si klienti mohou zavolat nezbytnou pomoc, objednat si jídlo z kuchyně Senior domu, či například využít služby kadeřnice či pedikérky.

·      Senior dům a Senior rezidence jsou vzájemně propojeny vstupem sloužícím zaměstnancům Senior domu například k donášce jídla a zajištění všech dalších služeb. Jako celek tyto objekty tvoří dohromady areál poskytující plnohodnotnou péči o seniory s různou potřebou míry péče.

Co nabídne obyvatelům naší městské části

·      mít nablízku své rodiče, kteří potřebují občasnou nebo i trvalou odbornou péči

·      využít ubytování pro seniory plně přizpůsobené různým stupňům invalidity

·      možnost být mezi nimi a zajímat se o ně

·      získat zaměstnání - pracovní místa

·      stravovat se v jídelně

·      rehabilitovat ve fitness pro 70+

·      využití služeb kadeřnice a pedikérky

·      vzdělávat se v rámci university třetího věku

·      navštěvovat odborné přednášky a společenské akce pořádané domovem

·      využít svých schopností a ochoty pomáhat jiným a zapojit se do dobrovolných aktivit domova

 

Počet funkčních jednotek:

Senior dům: 59 pokojů

1 dětská skupina

Senior rezidence: 17 ubytovacích jednotek zvláštního určení

 

Počet uživatelů:

Senior dům počet lůžek 104

počet zaměstnanců v jedné směně 29-33

počet dětí v dětské skupině 12

Senior rezidence počet lůžek 29