Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu - II. etapa

15.12.2018

·      15.9.2016 schválilo zastupitelstvo HMP převod finančních prostředků na rekonstrukci komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II. etapa ve výši 10,3 mil. Kč z Odboru technické vybavenosti MHMP do rozpočtu naší městské části. 

·      V loňském roce jsme proto provedli se souhlasem správce Hrnčířských luk Odborem ochrany prostředí Magistrátu HMP údržbové práce na dešťové kanalizaci v ulici U Školky, na které bude v letošním roce navazovat kompletní výstavba dešťové kanalizace v ulicích Lipenská, Osvětová, Rojická a V Záhybu a poté rekonstrukce povrchů komunikací v zámkové dlažbě. 

·      Proto, abychom to mohli provést, jsme již vloni objednali u spol. D-PLUS projektová a inženýrská, a.s. aktualizaci projektové dokumentace, na které pracovalo vedení MČ před volbami v roce 2014. 

·      Protože odhad ceny po aktualizaci byl okolo 23 mil. Kč, požádala paní starostka hl. m. Prahu o další dotaci na tento účel. Dne 30.11.2017 rozhodlo Zastupitelstvo HMP o poskytnutí další investiční dotace naší městské části na tento účel tentokrát ve výši 12,7 mil. Kč. 

·      Dne 2.3.2018 bylo vydáno územní rozhodnutí. Následně 23.4.2018 bylo zahájeno stavební řízení. 

·      Stavební povolení bylo vydáno 6.6.2018, nabýt právní moc by mělo 9.6.2018.

·      3.5.2018 jsme zveřejnili výzvu pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická II. etapa“. Do termínu byla doručena na ÚMČ pouze 1 nabídka a to od spol. INPROS PRAHA a.s., která však splnila všechny podmínky veřejné zakázky, a proto mohla být vybrána jako dodavatel stavby.

·      Dodavatel stavby předběžně zpracoval harmonogram jednotlivých etap, který se však bude teprve projednávat se Silničním správním úřadem Odboru výstavby ÚMČ Praha 11, proto je zatím pouze orientační!!! 

Stavba dešťové kanalizace

Rekonstrukce povrchů komunikací

12.7. – 16.7.2018

překop ul. K Safině na úrovni ulice U Školky

17.7. – 12.8.2018

ul. Osvětová od hl. ul. K Šeberovu po stanoviště tříděného odpadu

17.7. – 12.8.2018

ul. Lipenská od č.p. 635 po ul. U Školky bez křižovatky

13.8.- 12.9.2018

ul. Lipenská od hl. ul. K Šeberovu po křižovatku s ul. U Školky

13.8. – 26.8.2018

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu bez křižovatky

27.8. – 18.9.2018

ul. Osvětová od č.p. 887 po křižovatku s ul. V Záhybu

27.8. – 18.9.2018

ul. U Školky, a ul. Lipenská od ul. U Školky po č.p. 822

19.9. – 21.10.2018

ul. U Školky, a ul. Lipenská od křižovatky s ul. U Školky po č.p. 878

17.9. – 14.10.2018

ul. Rojická od ul. Lipenské po ul. Osvětovou, a ul. Osvětová od ul. Rojická po ul. Louckou

15.10. – 18.11.2018

ul. Rojická, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. Louckou vč. křižovatky po křižovatku s ul. Rojickou

15.10.-11.11.2018

ul. Osvětová mezi ul. Rojická a ul. V Záhybu, a ul. V Záhybu od ul. Osvětové po č.p. 619

12.11. – 18.12.2018

ul. V Záhybu celá, a ul. Osvětová od křižovatky s ul. V Záhybu po křižovatku s ul. Rojická vč. obou křižovatek

·      o schváleném harmonogramu vás budeme informovat prostřednictvím facebooku, webových stránek, vývěsek i letáků do schránek v dotčených lokalitách.

·     Jako mezideponii a zařízení staveniště bude dodavatel využívat pozemek na konci ulice K Safině.