Mateřská škola v Hrnčířích

30.09.2018

Mateřská škola v Hrnčířích

Projekt „Mateřská škola Hrnčíře“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Exkurze do historie

 

·       První část mateřské školy s valbovou střechou byla postavená na konci 40. let minulého století svépomocí místními občany, zejména baráčníky. Pozemek pro stavbu věnovala pí. Zedníková.

·       Přístavba sociálního zařízení byla plánována od r. 1974 a kolaudována byla na počátku roku 1977.

·       Již v roce 1979 urgovala pí. ředitelka Zdeňková opravu střechy, protože místnosti v podkroví byly promáčené a plesnivé.

·       V roce 1980 opět urgence opravy střechy – kromě ložnic dětí bylo promáčené celé schodiště.

·       V roce 1983 byla provedena rekonstrukce střech vč. nátěru, ale i po opravě do budovy stále zatékalo.

·       V roce 1985 byly provedeny obklady učebny sololitem, protože omítka ve třídě byla vlhká a opadávala.

·       1.10.1991 byla převedena Mateřská škola v Hrnčířích delimitací na Místní úřad v Šeberově.

·       V roce 1992 byla vybudována vodovodní přípojka, do té doby byla používána studna na pozemku.                       

·       V roce 1995 požadovala pí. ředitelka Zdeňková zavedení topení na elektřinu, protože ve třídě byly při vlhkém počasí boule na podlaze.

·       V roce 1996 proběhla plynofikace kotelny na propan, do této doby byla školka vytápěna teplovodním kotlem na uhlí z r. 1975.

·       V roce 2000 byla školka připojena na podtlakovou kanalizaci a plyn, propan byl nahrazen zemním plynem.

·       Od r. 2000 hrozily pracovnice hygienické stanice zavřením školky z důvodu zcela nevyhovujícího stravovacího provozu.

·       Proto byl v r. 2001 zpracován projekt pro přístavbu kuchyně a začaly se shánět peníze.

·       Přístavbu kuchyně realizovala v září a říjnu 2003 firma Commatel – Uher.

·       V roce 2005 byla vyměněna okna za plastová.

·       Už od počátku roku 2006 každá kontrola z Hygienické stanice HMP uvádí do zápisu, že počet zapsaných dětí neodpovídá §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a §4 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Učebna plošně vyhovuje pro max. 18 dětí. Počet 25 dětí je zde stále na výjimku, kterou pracovnice hygienické stanice rok od roku obtížněji udělují.

·       Na počátku roku 2006 bylo provedeno zaměření skutečného stavu, protože se k budově nedochovaly původní plány a byl vypracován projekt na zateplení a úpravy interiéru.

·       V létě 2006 byly provedeny úpravy interiéru a zateplení, zbourána uhelna, při těchto úpravách se řešila také vlhkost v učebně.

·       V červenci 2009 byl zpracován znalecký posudek, který uvádí, že zateplení bylo provedeno neobvyklým způsobem jako nekontaktní s nedostatečným nánosem tmelu v zákl. vrstvě, nesplňuje požadavky ČSN.

·       V roce 2011bylo vybudováno nové oplocení.

·       Problémy s vlhkostí učebny pokračovaly, na jaře 2011 bylo provedeno měření vlhkosti a v létě byl zpracován projekt sanace vlhkosti.

·       Během prázdnin 2012 byly vybourány podlahy v učebně, otlučeny omítky, instalováno provětrávání podlahy, odvedeny svody dešťové vody, vyměněny kotle a vyvložkovány komíny.

 

Pozemky za školkou

 

·       V roce 2006 jsme zjistili, že pozemky za školkou č. parc. 1407/29 a 1470/30 o celkové ploše 4163 m2 prodali již v roce 1975 potomci pí. Zedníkové MNV Šeberov zřejmě pro budoucí možnost rozšíření zahrady MŠ.

·       14.3.2007 byly na základě těchto kupních smluv pozemky zapsány na katastru do vlastnictví hl. m. Prahy / do svěřené správy MČ Praha – Šeberov.

·       Ještě v roce 2007 proti tomu vznesli potomci pp. Sousedík, Smékalová a Dvořáková námitku a katastr zapsal duplicitní vlastnictví, později podali žalobu na určení vlastnictví.

·       Do dnešního dne proběhla jednání dne 23.10.2013 u Obvodního soudu, dne 17.9.2014 u Městského soudu, oba soudy potvrdily vlastnictví HMP. Pp. Sousedík a Smékalová rozsudek přijali a již se nesoudí. Pí. Dvořáková podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který dne 25.11.2015 vrátil spor k novému rozhodnutí opět k Obvodnímu soudu. Mezitím pí. Dvořáková zemřela a nyní se dále soudí její 3 potomci. Jednání Obvodního soudu proběhlo 4.10.2017, kde žalobci vznesli požadavek, aby byli vyslechnuti. Výslech proběhne 13.12.2017, poté by měl soud vydat konečné rozhodnutí, proti kterému se nebude možné odvolat, ale bude možné podat opět dovolání k Nejvyššímu soudu.

·       Současná zahrada mateřské školy včetně zastavěné plochy je velká 1947 m2, což je méně než polovina pozemků za školkou, o které se MČ soudí.

A jaké je řešení současného nevyhovujícího stavu?

 

·       Přes obě provedené přístavby k původní budově mateřské školky a průběžnou snahu o odstranění vlhkosti je 70 let starý objekt mateřské školy bohužel stále vlhký a velikost jediné učebny zcela neodpovídá současným normám. Historické přístavby sociálního zařízení a kuchyně byly provedeny dozadu a nalevo od původní budovy. Vpravo od budovy je situována zahrada s dětskými prvky. Učebna je situována dopředu směrem k ulici U Školky, nelze jí tedy nikam přistavět a tak rozšířit.

·       MČ již nyní musí řešit nedostatek míst v MŠ a od roku 2020 bude nucena přijímat děti od 2 let věku. Podle Analýzy a prognózy vybavení města v oblasti základního školství a předškolní výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020, kterou zpracoval IPR, tak bude chybět v roce 2020 47 míst v mateřských školách na území MČ.

·       Vzhledem k tomu, že spor o pozemky za školkou se nechýlí ke konci a současná školka se již nedá na stávajícím pozemku přistavovat, jeví se tak jako jediné řešení současného stavu zbourání současné školky a na jejím místě výstavba nové dvoutřídní pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí), z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti. Jinak nelze při současné dispozici a velikosti pozemku situaci vyřešit. Školka by musela být vybudována během letních prázdnin, jako jediné konstrukční řešení tak přichází v úvahu montovaná dřevostavba. Při výstavbě nové budovy by bylo vhodné také zvětšit stravovací provoz pro cílovou kapacitu 3 třídy, aby, až bude ukončen soudní proces o pozemky za školkou, bylo možné přistavět dozadu podle potřeb ještě jednu třídu a kuchyně již byla dostačující.

·       25.10.2017 byla vypsána 36. výzva z Operačního programu Praha pól růstu, která poprvé umožňuje žádat o dotaci i na zvýšení kapacity mateřských škol výstavbou zcela nových pavilónů mateřských škol (dosud byly vždy možné pouze přístavby stávajících objektů). Je v ní alokováno 130 mil. Kč a výzva je průběžná. Žadatel může požádat od 0,5 do 40 mil. Kč, spoluúčast je 10%. Žádosti je možné podávat až do 30.6.2018, ale kdo dřív podá žádost a splní podmínky dotace, tak mu bude přidělena, a to až do vyčerpání alokace, která není příliš vysoká.

·       K žádosti o dotaci je třeba mít zpracovaný projekt demolice, dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, položkový rozpočet, územně plánovací informaci a studii proveditelnosti.

·       Proto jsme poptali 3 firmy, které staví montované mateřské školy, osobně jsme se spojili se 2 a z nich pouze jedna byla schopná ještě v letošním roce zpracovat požadovanou dokumentaci vč. položkového rozpočtu. Nabízené ceny za zpracování dokumentace byly srovnatelné. Proto RMČ dne 11.10.2017 usnesením č. 14/81/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se spol. PilsProjekt, s.r.o., na zpracování projektové dokumentace mateřské školy v Hrnčířích ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení v podrobnosti prováděcí dokumentace vč. položkového rozpočtu za cenu 325 tis. Kč bez DPH.

·       Dále rada dne 16.10.2017 na svém mimořádném jednání usnesením č. 2/2MIM/2017/RMČ souhlasila také s objednáním projektové dokumentace odstranění stavby mateřské školy v Hrnčířích vč. položkového rozpočtu u p. Luďka Švermy za cenu 30 tis. Kč.

·       Dále rada dne 25.10.2017 usnesením č. 2/82/2017/RMČ souhlasila s uzavřením smlouvy se spol. Instrategy Consulting, s.r.o. na zpracování žádosti a studie proveditelnosti v rámci 36. výzvy z OP PPR za cenu 62 tis. Kč, v případě úspěšnosti projektu zvýšenou o dalších 18 tis. Kč a dále na administraci projektu po dobu jeho realizace a po dobu udržitelnosti projektu.

·      Zastupitelstvo MČ schválilo 18. prosince 2017 podání žádosti o dotaci z 36. výzvy Operačního programu Praha pól růstu (OP PPR) na zvýšení kapacity v mateřských školách na svém území a to nahrazením původního objektu mateřské školy v Hrnčířích novým dvoutřídním pavilonem pro celkem 50 dětí (na výjimku až 56 dětí), z nichž jedna třída bude uzpůsobena i pro dvouleté děti.

               Žádost o dotaci z OP PPR byla podána hned 21. prosince 2017, protože rada MČ schválila již v říjnu 2017 objednání projektové                 dokumentace na výstavbu i na odstranění původního objektu a zpracování studie proveditelnosti. 

·       28. března 2018 došla z Odboru evropských fondů dobrá zpráva, že naše žádost o podporu splnila nejen podmínky přijatelnosti a kontroly formálních náležitostí, ale že projekt obdržel ve věcném hodnocení 76 bodů, což je dostatečné pro jeho schválení. 

·       MČ získala dne 10.1.2018 souhlas Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 s odstraněním stavby původního objektu.

·       Celkový rozpočet akce je 30 mil. Kč, z toho je polovina nákladů z hlediska programu OP PPR tzv. nezpůsobilých, protože je navyšována kapacita MŠ o polovinu – z 1 třídy na 2 třídy. 

·       Dne 22.3.2018 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dotaci ve výši 4 mil. Kčz právě rozdělované rezervy 500 mil. Kč městským částem od hl. m. Prahy na dofinancování nezpůsobilých nákladů. 

·       26. dubna jsme vypsali výběrová řízení na zhotovitele. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala spol. PRAGOTRADE, která bourala i stavěla naše nové náměstí v Šeberově. Bude tedy také dodavatelem Mateřské školy v Hrnčířích.

·       17. května Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo jak přidělení dotace z OP PPR pro naši školku, tak bezúročnou návratnou finanční výpomoc na pokrytí nezpůsobilých nákladů a předfinancování způsobilých nákladů před poskytnutím dotace z OP PPR celkem ve výši 24,5 mil. Kč.

·       Stavební povolení bylo vydáno 24.4.2018 a 30.5.2018 nabylo právní moci.

Pro stavbu máme tedy zajištěno financování, dodavatele stavby i stavební povolení. Od 1. června tedy stavíme a v září 2018 tak, doufáme a uděláme pro to vše, budou děti moci nastoupit již do nové školky. Abychom vše stihli v tak krátkém termínu, budeme jako mezideponii používat pozemek na konci ulice K Safině.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám vyšli vstříc a předběžně se dobrovolně přihlásili, že v případě, že se stavba letos podaří, v červnu nechají své děti doma, abychom všechny „potřebné“ děti z obou školek zvládli umístit do 2 tříd šeberovské školky.

Každý všední den v červnu od 10:00 do 11:30 si mohou děti, které zůstaly dobrovolně doma, přijít pohrát s ostatními dětmi na zahradu MŠ v Šeberově a zúčastnit se také všech akcí pořádaných školkou – karnevalu k MDD, návštěvy hasičů, soutěží na zahradě, kreslení na chodníky, pikniku na zahradě, slavnostního šerpování předškoláků, akce s policií na dopravním hřišti i návštěvy Prokopské pouti. 

Soubory ke stažení

Datum Soubor Poznámka
06.12.2017 Koordinační situace
06.12.2017 Půdorys
06.12.2017 Základy
06.12.2017 Zastřešení
06.12.2017 Řez A
06.12.2017 Řez B
06.12.2017 Zpevněné plochy