CENTRUM ŠEBEROVA - náměstí

31.12.2017

Programový rámec zastupitelstva MČ Praha-Šeberov na roky 2017-2018, bod 1. Centrum Šeberova, schválený Zastupitelstvem Městské části Praha-Šeberov na 18. zasedání dne 30. ledna 2017:

 

·       urychleně dokončíme převod pozemků z Družstva náměstí Šeberov do vlastnictví hl. m. Prahy/svěřeno MČ Praha-Šeberov

·       začneme realizovat na území bývalého Schoberova statku v centru Šeberova (Stavocentrál) nové náměstí/náves podle studie zpracované Ing. Martinem Ballákem ve spolupráci s Ing. Arch. Pantelisem Larcou (autor projektu související Senior Rezidence Šeberov), která byla prezentována 15. března 2016 na veřejném setkání s občany ve špejcharu a dále zveřejněna ve Zpravodaji Šeberov a Hrnčíře PLUS č. 2/2016

·       budeme spolupracovat s Družstvem Centrum Šeberov při vybudování chybějícího domu pro seniory (Senior Rezidence Šeberov)

·       požádáme hl. m. Prahu o spolufinancování veřejné části náměstí z rozdělované rezervy pro městské části

·       podle prezentované studie Ing. Balláka by zde měly vzniknout především plochy pro venkovní setkávání občanů, trhy apod., originální vodní prvek s akustickými zrcadly, dále nová malá polyfunkční budova, ve které by mohly být mimo úřadu městské části, služebny městské policie  a dalších komunálních služeb pro občany, také vhodné body zájmu, které by náměstí oživily, např. malé obchůdky

·       na náměstí jistě tradičně patří i hospoda, k čemuž by byl vhodný bývalý zájezdní hostinec – tedy č.p. 1 – který by se dal vhodně otevřít do plochy náměstí, měl by však zůstat v soukromých rukách, o čemž bychom chtěli vést jednání se současným majitelem

·       součástí širšího centra obce by se ve vzdálenější budoucnosti mohla stát i ulice V Ladech a po přemístění ZŠ do nové budovy u Jordánku by bylo možné využít starou budovu základní školy jako kulturního centra obce s knihovnou a reprezentačními prostorami

 

Velmi stručně z historie

 

·       Dloudobým cílem MČ Praha-Šeberov již od roku 1990 je zřízení chybějícího centra obce – náměstí či návsi – na pozemcích bývalého Schoberova statku v centru Šeberova.

·       Již v roce 1994 vznikly studie, které počítaly se zrekonstruováním stávajících budov statku, ve kterých měla být umístěna pošta, policie, hasiči, lékárna, hospoda, administrativa atd.

·       V roce 2007 byla uspořádána anketa o funkční náplni centra mezi občany, na základě jejího vyhodnocení byl v roce 2008 zpracován tehdejším vlastníkem - společností Stavocentrál - projekt pro územní řízení, který zde umísťoval dům pro seniory se zdravotní a lékařskou péčí přístupnou i veřejnosti a dále multifunkční budovu, ve které měl být umístěn úřad a další komunální služby pro občany. Tento projekt však nebyl realizován, protože společnost Stavocentrál byla zlikvidována a statek byl prodán soukromé společnosti.

·       Teprve v roce 2013 se podařilo bývalý statek ve zcela zdevastovaném stavu s ekologickou zátěží získat. Pozemky byly zakoupeny Družstvem Centrum Šeberov, ve kterém držela MČ 50%. Poté bylo družstvo rozděleno a spolu s ním pozemek bývalého statku.

·       Na polovině pozemku byl Družstvem Centrum Šeberov zpracován projekt domu pro seniory, který byl plánován již Stavocentrálem a v naší MČ dlohodobě chybí. Na tento projekt bylo v červenci 2017 vydáno územní rozhodnutí.  Z architektonického hlediska Vám byl tento projekt představen na prezentaci ve špejcharu v březnu 2016 a také ve Zpravodaji PLUS č. 1/2016. O náplni a funkci tohoto projektu si můžete přečíst níže.

·       Na druhou polovinu pozemku, která je nyní již ve vlastnictví HMP/svěřeno MČ, byla zpracována studie náměstí, která byla již na jaře roku 2016 prezentována občanům a byla příznivě přijata. Studie počítá s plochou pro venkovní setkávání občanů, trhy apod., s výstavbou nové malé polyfunkční budovy, ve které by byly umístěny mimo úřadu, policie a dalších komunálních služeb pro občany také vhodné body zájmu, které patří na náměstí, aby náměstí tzv. žilo, tedy např. obchůdky nebo kavárna.

 ·       K ploše náměstí přiléhá ještě budova špejcharu, který je v majetku MČ a byl v roce 2014 částečně revitalizován. V I. NP vznikl chybějící společenský sál a sociální zařízení, II. a III. NP nebylo dokončeno.

 

Současnost a budoucnost projektu náměstí

 

·       Okamžitě po svém zvolení nová RMČ na svém prvním jednání dne 1. února 2017 stanovila jako investiční prioritu č. 1 vybudování centra Šeberova a schválila na tento účel podání žádosti z rozdělované finanční rezervy Prahy ve výši 1,267 miliardy Kč pro městské části (usnesení 5/63/2017/RMČ). Vzhledem k tomu, že přidělené finanční prostředky z této rezervy musejí být čerpány již v roce 2017, bylo možné zpracovat žádost pouze na zbourání všech nemovitostí (již řadu let existuje platný demoliční výměr), zlikvidování ekologické zátěže a vyčištění celé plochy pro budoucí náměstí, dále dokončení revitalizace dalších nedokončených podlaží špejcharu (v r. 2014 dokončeno I.NP, další podlaží dosud nedokončena), zpracování projektové dokumentace pro náměstí podle studie zpracované Ing. Ballákem v roce 2016, vybudování zpevněných a zatravněných ploch a zakoupení mobiliáře budoucího náměstí a v ideálním případě i přípojky inženýrských sítí pro budoucí polyfunkční budovu.

·       Již 6. února proběhla první přípravná schůzka s autorem studie Ing. Ballákem a pro koordinaci s projektem domu pro seniory také se zástupcem Družstva centrum Šeberov a současně členem stavební komise RMČ Ing. Štěpánkem.

·       8.2.2017 se RMČ (22/64/2017/RMČ) rozhodla objednat u Mgr. Pírka vypracování kupní smlouvy na pozemky od Družstva náměstí Šeberov do majetku hl. m. Prahy / svěřeno MČ a právní přípravu likvidace Družstva náměstí Šeberov. Kupní smlouvu schválilo již 27. března 2017 zastupitelstvo MČ a bude v nejbližších dnech podepsána. Po jejím zápisu do katastru nemovitostí začne příprava likvidace Družstva náměstí Šeberov, která by podle odhadu právníka mohla proběhnout do konce roku 2017.

·       1.3.2017 souhlasila RMČ (4/66/2017/RMČ) s uzavřením smlouvy s Ing. Martinem Ballákem na zpracování dokumentace pro územní řízení „Centrum Šeberov – rekonstrukce náměstí“ podle studie zpracované v roce 2016.

·       Po konzultacích na Odboru výstavby ÚMČ Praha 11 byl stanoven postup stavebních prací:

o   zbourání všech nemovitostí a vybourání povrchů – v průběhu dubna bude vypsána veřejná zakázka na zhotovitele, bourání by mělo začít okamžitě po jejím vysoutěžení,

o   současně bude probíhat územní řízení na umístění zasakovacího tělesa pro likvidaci dešťových vod z plochy náměstí, navržení a umístění přípojek inženýrských sítí pro budoucí případný vznik polyfunkční budovy pro ÚMČ a další účely a vodoprávní řízení pro napájení vodního prvku ze stávající studny,

o   po vybourání budou asfaltové plochy náměstí mimo parkovacího zálivu při ulici K Hrnčířům nahrazeny v obdobných niveletách povrchem z dlažby či zatravněny v souladu se studií, bude řešena zeleň a možná i některé prvky z mobiliáře,

o   na zřízení parkovacího zálivu při ulici K Hrnčířům bude muset proběhnout územní a stavební řízení, takže jeho realizace bude zřejmě možná až v roce 2018,

o   prostor určený pro polyfunkční budovu bude zatravněn, budou k němu přivedeny veškeré inženýrské sítě a bude tak připraven pro budoucí využití.

·       29.3.2016 ještě RMČ (22/68/2017/RMČ) zpřesnila své usnesení z 1.3.2017 k uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Ballákem, protože na základě postupu stanoveného Odborem výstavby ÚMČ Praha 11 bude muset pan Ing. Ballák zpracovat 5 etap dokumentace, která byla souhrnně nazvána „Náměstí Šeberov“.

·       Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 30. března 2017 na základě námi zpracované žádosti dotaci na Centrum Šeberova ve výši 19,6 mil. Kč. Městská část se bude podílet spoluúčastí ve výši 400 tis. Kč. Na další roky je v žádosti uvedena potřeba profinancování dalších 40 mil. Kč na polyfunkční budovu, která  zatím není přislíbena, ale již ji Praha eviduje.

·       Na základě usnesení RMČ (22/68/2017/RMČ) z 29.3.2017 byla uzavřena smlouva o dílo s panem Ing. Martinem Ballákem na zpracování 5 etap dokumentace, která byla souhrnně nazvána „Náměstí Šeberov“.

·       Kupní smlouva na převod pozemků pro budoucí náměstí (č parc. 116/16, 116/7 a 120, vše k. ú. Šeberov) od Družstva náměstí Šeberov do majetku hl. m. Prahy / svěřeno MČ byla podepsána dne 12.4.2017 a převod pozemků byl již zapsán i katastrálním úřadem.

·       Dne 15. května 2017 schválilo zastupitelstvo městské části (usnesení č. 12/21/2017/ZMČ) vstup Družstva náměstí Šeberov do likvidace. Vstup do likvidace byl dále schválen i členskou schůzí Družstva a již také zapsán do obchodního rejstříku. Pokud vše půjde hladce, mohlo by být Družstvo zlikvidováno do konce tohoto kalendářního roku.

·       V průběhu dubna jsme nechali aktualizovat projekt bouracích prací a zpracovat položkový rozpočet a 23. května 2017 byla zveřejněna výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby“. Na vypsání této veřejné zakázky jsme spolupracovali se spol. Veřejné zakázky s.r.o.. V pátek 9.6.2017 proběhlo otevírání obálek. Přihlásili se 2 uchazeči, z nichž ani jeden neprokázal splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách, proto komise doporučila vyloučení obou uchazečů ze zadávacího řízení. Na základě toho jsme byli nuceni toto zadávací řízení zrušit.

·       Pan Ing. Ballák zpracoval na základě své studie projektovou dokumetaci ke všem 5 etapám stavebních prací a nyní se projednávají nutná povolení. Oproti původní studii je v projektu na místě budoucí polyfunkční budovy vytvořeno dočasné labyrintárium a malé pítko. Projekt navazuje a úzce spolupracuje s projektem Senior Rezidence Šeberov, na který bylo v červenci 2017 vydáno územní rozhodnutí.

·       Vzhledem k tomu, že součástí žádosti o získanou dotaci na Centrum Šeberova bylo i dokončení revitalizace špejcharu (v roce 2014 dokončeno I. NP, další podlaží dosud nedokončena), poptali jsme několik projektantů, kteří by zpracovali nutnou dokumentaci a inženýrskou činnost pro tuto II. etapu. Ze 2 nabídek, které byly cenově srovnatelné, se rada městské části dne 31.5.2017 (usnesení č. 5/72/2017/RMČ) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s projektantem předchozí etapy panem Ing. Vrbou ze spol. LV plan za cenu 141 tis. Kč bez DPH.

·       Novým majitelem č. p. 1  a č. p. 62 je společnost, která provozuje veganské restaurace. Nyní má v provozu restauraci v Černé labuti a staví další v ulici Jugoslávské v Praze 2. V budově č. p. 1 má v plánu vybudovat v příštím roce svojí třetí veganskou restauraci.

·       12. června 2017 se rozhodla RMČ zveřejnit novou výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“. Kvůli finanční úspoře tuto veřejnou zakázku již administruje MČ samostatně pouze s poradenstvím spol. Veřejné zakázky s.r.o. při otevírání obálek. Veřejná zakázka byla vypsána s doplněnými podmínkami prokázání kvalifikace a MČ oslovilá přímo 5 dodavatelů, aby dosáhla většího počtu účastníků. Otevírání obálek proběhlo dne 28.6.2017 s následujícím výsledkem: Hodnotící komise zkonstatovala, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka je nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s.r.o. a to za 1800000,-Kč bez DPH. Hodnotící komise dále zkonstatovala, že nabídka účastníka zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s r.o., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, obsahuje nabídkovou cenu, která se jeví jako mimořádně nízká, a hodnotící komise doporučila zadavateli požádat tohoto účastníka o písemné zdůvodnění způsobu stanovení nabídkové ceny. Účastník zadávacího řízení PRAGOTRADE, spol. s r.o. písemně zdůvodnil výši ceny vlastním provozováním dvou recyklačního střediska pro příjem a recyklaci stavebních odpadů, tudíž neplatí třetí straně za ukládku odpadů a takto recyklovaný odpad nabízí dále k prodeji. Proto RMČ schválila jako dodavatele veřejné zakázky „Náměstí Šeberov – odstranění stavby – opakované řízení“ na základě doporučení hodnotící komise spol. PRAGOTRADE spol. s r.o.. Smlouva o dílo byla uzavřena 14.7.2017.

·       Ing. Ballák předal v červnu 2017 MČ projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení „Náměstí Šeberov“ včetně položkového rozpočtu, proto se RMČ dne 28.6.2017 rozhodla zveřejnit výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Náměstí Šeberov – výstavba“. Kvůli finanční úspoře opět bude tuto veřejnou zakázku administrovat MČ samostatně. Výzva byla zveřejněna v pondělí 17.7.2017, otevírání obálek proběhne ve čtvrtek 3.8.2017.

 

Projekt Senior rezidence Šeberov


 Pro koho je určený a jaké služby nabídne

·       Navrhovaný soubor objektů Senior domu a rezidence bude sloužit jako areál ubytování a péče o seniory, zajišťující důstojné stáří občanům různých stupňů stařecké bezmocnosti a vitality.

·       Senior dům je specializovaným domovem pro seniory, s 24 hodinovou péčí a kompletním zázemím a službami pro seniory, čítající například stravování, rehabilitace, zájmové kroužky atd. Kromě samotných ubytovacích prostor pro seniory se v objektu nachází také společenská místnost, hobby místnost, kaple, fitness, masáže, kadeřnictví, spa koupelna pro koupel seniorů pod dohledem odborného personálu, či audiovizuální sál pro promítání, přednášky a výuku v rámci university třetího věku.

·       Senior rezidence je dům s pečovatelskou službou s ubytovacími jednotkami zvláštního určení. Tento dům nabízí ubytovací jednotky pro vitálnější seniory, kteří zatím mohou žít samostatně, ale zároveň chtějí využívat služby a aktivity vedlejšího domova pro seniory jako je zdravotní péče, stravování či společenské aktivity. V případě potřeby si klienti mohou zavolat nezbytnou pomoc, objednat si jídlo z kuchyně Senior domu, či například využít služby kadeřnice či pedikérky.

·       Senior dům a Senior rezidence jsou vzájemně propojeny vstupem sloužícím zaměstnancům Senior domu například k donášce jídla a zajištění všech dalších služeb. Jako celek tyto objekty tvoří dohromady areál poskytující plnohodnotnou péči o seniory s různou potřebou míry péče.

Co nabídne obyvatelům naší městské části

·       mít nablízku své rodiče, kteří potřebují občasnou nebo i trvalou odbornou péči

·       využít ubytování pro seniory plně přizpůsobené různým stupňům invalidity

·       možnost být mezi nimi a zajímat se o ně

·       získat zaměstnání - pracovní místa

·       stravovat se v jídelně

·       rehabilitovat ve fitness pro 70+

·       využití služeb kadeřnice a pedikérky

·       vzdělávat se v rámci university třetího věku

·       navštěvovat odborné přednášky a společenské akce pořádané domovem

·       využít svých schopností a ochoty pomáhat jiným a zapojit se do dobrovolných aktivit domova

 

Počet funkčních jednotek:

Senior dům: 59 pokojů

1 dětská skupina

Senior rezidence: 17 ubytovacích jednotek zvláštního určení

 

Počet uživatelů:

Senior dům počet lůžek 104

počet zaměstnanců v jedné směně 29-33

počet dětí v dětské skupině 12

Senior rezidence počet lůžek 29